Сила м'якого знака або Повернення Руської правди

Знакові (переломні) події, які суттєво вплинули на політичний, соціально-економічний та культурний розвиток Давньої Русі, України та Московської держави

Близько XV ст. до н. е. (приблизно) — відгалуження праслов’янських племен від індоєвропейського масиву.

VIII — III ст. до н. е. — скіфи в Причорномор’ї.

VI — IV ст. до н. е. — утворення праслов’янських («сколотських») племінних союзів у Середньому При­дніпров’ї.

III  ст. до н. е. — просування сарматських племен до Дніпра.

IV   ст. н. е. — вторгнення гунів у Східну Європу.

ст. н. е. — гунський племінний союз під владою Аттіли.

Кінець V — початок VI ст. н. е. (приблизно) — доба, коли владарював знаменитий літописний князь Кий.

VI   ст. — велике розселення слов’ян. Проникнення сло­в’ян («славинів») на Балкани. Утворення майбутнього ядра полянської (Києво-Руської) держави.

860 р. (за літописними свідченнями) — перший похід Ас- кольда на Константинополь.

866 р. — прийняття християнства на Русі за часів Ас- кольда.

Кінець IX ст. — з’явилися скандинавські загони (варяги) в Київській Русі.

882 р. — захоплення Києва князем Олегом. Убивство Ас- кольда.

Близько 882 — 912 pp. — князювання Олега.

912 — 945 pp. — князювання Ігоря.

945 — 964 pp. — правління княгині Ольги.

964 — 972 pp. — правління Святослава та його походи: розгром Хазарії, війна з Візантією за Балкани, підкорен­ня численних східнослов’янських племен.

980 — 1015 pp. — правління Володимира Святославича (святого).

988 р. — офіційна дата повторного й остаточного хрещен­ня Русі.

1019 — 1054 pp. — правління князя Ярослава Мудрого. Період найбільшого розквіту Давньоруської (Україн­ської) держави.

1037 р. (за уточненими даними — 1011 р.) — побудова Со- фіївського собору в Києві.

1068 р. — напад половців на Русь. Повстання в Києві.

1078 — 1093 pp. — правління князя Всеволода Ярославича в Києві.

1097 — 1103 pp. — з’їзди давньоруських князів (Любецький, Долобський, Витичівський тощо) для припинення міжусобних чвар.

Початок XII ст. — створення розгорнутої, докладної ре­дакції «Руської Правди».

Близько 1113 — 1118 pp. — літопис Нестора («Повість минулих літ»).

1113 p. — повстання в Києві.

1113 — 1125 pp. — правління Володимира Мономаха — останнього «централізованого» князя Київської Русі.

ЗО — 40-ві pp. XIII ст. — фактичний розпад Київської Ру­сі на окремі удільні князівства.

Тоді ж — виокремлення Володимиро-Суздальського князівства; початок консолідації ядра майбутнього російського (московського) народу (за князя Юрія Долго­рукого).

1147 p. — перша літописна згадка про містечко Москва.

1152 — 1187 pp. — правління князя Ярослава Осмомисла в Галичі.

1157 — 1174 pp. — правління князя Володимиро-Суз­дальського Андрія Боголюбського.

Березень 1169 р. — руйнування Києва військами Андрія Боголюбського.

1185 р. — похід Ігоря Святославича на половців; тоді ж — створення «Слова о полку Ігоревім».

1199 — 1205 pp. — правління Романа Мстиславича Га­лицького.

1216 р. — Липицька битва між володимиро-суздальцями та новгородцями.

1223 р. — битва руських князів із монголо-татарами на річці Калка.

1237 — 1241 pp. — Батиєва навала на Русь.

1219 — 1264 pp. — правління Данила Галицького (князя, згодом короля).

40 — 50-ті роки XIII ст. — подорожі Олександра Невсько- го та Данила Галицького до Золотої Орди.

1256 р. — перша літописна згадка про Львів.

1258 — 1259 pp. — ординський перепис володимиро-суз- дальських та новгородських земель, чому активно спри­яв Олександр Невський.

1264 — 1302 pp. (приблизно) — правління князя Льва Даниловича Галицького.

1263 — 1303 pp. — князь Данило Олександрович волода­рює в Москві.

1300    р. — переїзд митрополита Петра з Києва у Володи- мир-на-Клязьмі.

1301    р. — початок територіального розширення Москви (приєднання Коломни, 1302 р. — Переяслава).

1316 — 1341 pp. — княжіння Гедиміна в Литві.

1327 р. — антитатарське повстання в Твері; посилення Москви внаслідок її лояльної щодо Золотої Орди позиції.

20 — 40-ві pp. XIV ст. — фатальне послаблення Галицько-Волинського князівства, унаслідок чого 1349 р. його захопив польський король Казимир.

1362 р. — битва на Синіх Водах; перемога Великого Кня­зя Литовсько-Руського Ольгерда (1345 — 1377 pp.) над монголо-татарським військом, унаслідок чого значна частина придніпровських українських земель увійшла до складу цього Великого Князівства.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.