Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ПЕРЕДМОВА

Лабораторія порівняльного літературознавства кафедри теорії
та історії світової літератури Чернівецького національного
університету ім. Юрія Федьковича в співдружності з іншими науковими
закладами України склала “Лексикон загального та порівняльного
літературознавства’’. Він містить понад 800 словникових статей
(обсягом від 10 до 300 рядків), значна частина яких відсутня в
літературознавчих довідниках подібного типу і вперше вводиться в
науковий обіг. “Лексикон” містить статті, які охоплюють основні
питання та термінологію теоретичного і компаративістичного
літературознавства та фольклористики. Зроблена спроба звести на
сучасній основі літературознавчу термінологію, надати їй системного
характеру. У кожній статті дається термінологічне визначення,
тлумачення терміна в синхронічному (сучасний стан) і в діахронічному
аспекті (історія розвитку відповідної літературознавчої категорії та її
термінологізації). Вмішено статті з історії літературознавчої та
фольклористичної науки від давнини до найсучасніших наукових шкіл.
Зважено на теоретико-літературознавчий досвід народів Сходу.
Відображено специфічні для української та інших слов’янських
літератур, близькосхідних та далекосхідних літератур явища, а також
паралітературні поняття. Увагу приділено термінам, які вживаються
в сучасній зарубіжній науці. Представлені терміни та поняття, які
безпосередньо торкаються явиш контактної взаємодії та типологічних
збігів у царині красного письменства.
Діапазон жанрових явиш, відображених у словнику, охоплює як
західні, так і східні літератури, в ньому широко представлені фольклорні
жанри. Приділено увагу національно своєрідним жанрам української
5 літератури (дума, думка, колядка, співомовка тошо) та інших слов’янських
літератур. Відображені паралітературні жанри та жанрові явища.
Враховано явища релігійної літератури. Також вміщено статті
теоретичної жанрології.
Поряд з традиційною термінологією введено багато авторських
термінів або термінів призабутих. Вміщено статті, присвячені поняттям,
які до цього часу або тільки побіжно відображалися у виданнях подібного
типу, або й взагалі були відсутніми. Витлумачено терміни й поняття із
суміжних наук-, релігієзнавства, філософії, психології, естетики,
мистецтвознавства, лінгвістики, перекладознавства, етнології та
фольклористики.
В Україні словник подібного типу створений вперше. Він не має
аналогів у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві, доповнює
існуючі літературознавчі словники та енциклопедичні видання.
Редакція

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.