Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ТЕРМІН

ТЕРМІН (від лат. terminus — межа, кордон).
Слово або словесний комплекс, шо співвідноситься
з чітко окресленим поняттям певної організованої
галузі пізнання (науки, мистецтва, сусп.-політ, життя
тошо) і вступає в системні зв’язки з іншими словами
та словосполученнями даної галузі. Сьогочасні Т.
повинні задовольняти певні вимоги. Найвагоміші
з них: 1) Т. повинен відповідати правилам та
нормам даної мови; 2) Т. має бути систематичним;
3) Т. властива дефінітивність, тобто кожен термін
зіставляється з чітким окр. визначенням, що
орієнтує на відповідне поняття; 4) Т. притаманна
відносна незалежність від контексту; 5) Т. має бути
точним і водночас коротким; 6) Т. прагне до
однозначності; 7) для Т. не характерна — більш
того не бажана — синонімічність; 8) Т. не властива
експресивність; 9) Т. повинен відповідати вимогам
евфонії, тобто бути милозвучним.
Цих вимог не завжди дотримуються, зокрема
в літ-знавстві: 1) спіткаємо термінологічну
омонімію: одним Т. позначаються різні явиша в
зв’язку з тим, шо так іст. склалося (напр., Т.
мелодрама та вірш мають три значення; епос,
канон, поезія — два значення ); 2) у різних наук,
школах у той самий Т. вкладається різний сенс
(вплив, модель, структура тощо): 3) у літ-знавстві
й суміжних науках однакові терміни мають зовсім
ін. змістовне наповнення (напр., етюд,
інтермешіо, стиль, троп); 4) у різних нац. наук,
традиціях тим самим терміном позначаються різні
явиша (напр., байка, жанр, новела, роман і т.
д.) —.це, сказати б, міжмов. омоніми; 5) з ін. боку
існують цілі синонімічні шереги Т,
У деяких випадках Т. набувають експресивно-
аксіологічгого, часом переносного значення
(авантюрний, апокриф, натуралізм, реалізм
тощо).
Разом з тим Т. не є ізольованою, незалежною,
‘ вибраною” одиницею заг-вживаної мови із тільки
йому властивими якостями, а складає повноцінну
частину заг. складу мови, де властивості слів
проявляються більш визначено, регламентовано,
відповідаючи вимогам професійного спілкування
та взаєморозуміння. Не слід водночас плутати
терміни з професіонал ізмами
Анатолій Волков,
Тарас Кияк

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.