Лексикон загального та порівняльного літературознавства

ТРАНЗИТОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРНА

ТРАНЗИТОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРНА (від лат.
transi tus — проходження, перехід) — галузь літ-
знавства спрямована на вивчення і систематизацію
тих літ. і навкололіт. явищ, котрі виникають, або
набувають ознак трансгресивності у періоди іст.
(також метаіст.) зсувів у культ, гештальті.
Епістемологічне визначення дисциплінарного
формату Т.л. забезпечується тим типом уявлення
про культуру, при якому її звично розглядати як
складно організоване ціле, формоване двома
типами різноспрямованих процесів: 1) креативним
(творчим, деміургічним), 2) структуротвірним
(впорядковуючим, нормативуючим, тради-
ціоналізуючим). Основна функція Т.л. в межах
інтерференції цих векторів: визначення переліку і
явищного наповнення феноменологічного спектру
змін, зміщень і трансгресивних “вибухів” як у
фрагментах текстового знання, так і у
комунікативних культурницьких практиках літ-
иентричного спрямування (зокрема, зміни у
способах мист. висловлювання, комунікативних і
знакових кордонах дискурсивних конвенцій).
Позаяк ці зміни і зміщення пов’язані із
трансформаціями у сусп. середовиші і сфері
техносу, Т.л. долучає до предмету досліджень
межово широкі терени навкололіт. і культ,
рефлексії. Одною із базових проблем Т.л. є
“проблема розуміння” сприйнята як межово
плюралістична відкритість коннотаиій і
запитальності навколо дихотомії “наявне —
можливе”, Криза відповідності фундаментальних
категорій і “ядерних структур” позитивістського
усвідомлення буття у філос. доктринах XX ст.
актуалізує Т.л. як “методологічну машину” для
вивчення виникнення “нового” у корпусі літ. і літ-
центричних практик. Дискурсивною основою
(метакритикою) для функціонування такої
методологічної машини може бути застосований
“метод деконструкції” в межах ситуації
постмодернізму. У світ, л-рі кристалізація
транзитологічного концепту пов’язана з іменами
Ж.Батая, А.Бретона і Ж.Дерріди. В укр. літ-знавстві
зацікавлення Т.л. простежується з сер. 90-их. Воно
ситуативно пов’язано з “постмодерністським
надламом” у суч. укр. л-рі і ревізією присутніх в ній
трад. і неоромант. вартостей.
Володимир Єшкілев

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.