Бардаш О. Д. Російське самодержавство та суспільно-культурне життя в Україні на початку XX століття (1900-1917 рр.).

ВСТУП

Актуальність дослідження зумовлюється низкою факторів, серед яких головними є нинішні двосторонні відносини між Україною та Російською Федерацією, котрі з перших днів незалежності України є досить напруженими. Значною перешкодою на шляху втілення на¬ших прагнень до добросусідських відносин залишаються недостатньо досліджені складні взаємини між двома народами протягом багатьох віків; тому є необхідність об’єктивного, неупередженого аналізу й оцінки колоніальної політики самодержавства і суспільно-культур- ного життя в Україні на початку XX ст.; розкриття передумов розпаду СРСР і причин складного процесу відродження самостійної україн¬ської держави.
Царська Росія ніколи не визнавала права українського народу на самостійність, розглядаючи нашу територію як свою окраїну. У зако-нодавчих актах функціонувала виключно назва «Малоросія», котра визначала статус України як невід’ємної складової Російської імперії. Українська мова сприймалася царизмом не інакше як малоросійське наріччя російської мови; прояви українського національного пробу-дження, суспільно-політичні рухи, спрямовані на розвиток мови, осві¬ти, літератури, мистецтва, трактувалися як «мазепинський рух»; на-правлений на відрив України від єдиної неподільної імперії, а отже, її послаблення.
Розвиток сучасної історичної науки поставив на порядок денний питання переосмислення концепцій і схем всесвітньої історії, котрі домінували у вітчизняній історичній науці України впродовж майже всього XX ст. Об’єктивне й всебічне дослідження політики царизму й суспільно-культурного життя в Україні, процесів українського на-ціонального та культурного відродження створює необхідні умови для розв’язання нагальних проблем сучасного становлення й розвитку української нації та державності, виховання в громадян національної і політичної свідомості, сприятиме побудові якісно рівноправних і партнерських українсько-російських відносин.
Мета дослідження визначена з урахуванням стану наукової роз¬робки та актуальності праці і передбачає вирішення таких завдань:
– визначити рівень і повноту джерельного забезпечення теми, проаналізувати стан і ступінь дослідження її в історіографії;
– розкрити характер, суть і головні напрями національної по-літики самодержавства в Україні;
– з’ясувати передумови та обставини прийняття царизмом ан-тиукраїнських актів з національної політики та показати їх наслідки;
– висвітлити ставлення самодержавства до діяльності україн-ських політичних партій;
– проаналізувати процес русифікації та протистояння царизму розвитку української мови;
– довести й розкрити антиукраїнський характер освітньої по-літики царського уряду;
– показати хід переслідування царизмом діячів літератури та мистецтва, що гальмувало й обмежувало антиукраїнський культурний розвиток українського народу.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.