Бардаш О. Д. Російське самодержавство та суспільно-культурне життя в Україні на початку XX століття (1900-1917 рр.).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

Джерела 1. Архіви та архівні фонди Центральний державний історичний архів України у м. Києві.
Ф.268. Південне районне охоронне відділення.
1.1. Переписка з Департаментом поліції, Бессарабським ГЖУ, Миколаїв-ським охоронним відділенням й іншими установами про підготовку ор-ганізації РСДРП до створення Південної обласної соціал-демократичної організації, про встановлення нагляду за членами РСДРП, що прибува-ють із-за кордону, про вилучення газет і літератури РСДРП й інших партій, що видавалися за кордоном. Вирізка із більшовицької газети «Пролетар» N0 50 за грудень 1909 р. про роботу Миколаївської органі-зації РСДРП. Циркуляр Департаменту поліції про розшук й арешт ви-датного діяча РСДРП. Циркуляр Департаменту поліції про розшук й арешт видатного діяча РСДРП /б/ І.Ф.Дубровського /Інокентія/. 27 грудня 1909 р. – 26 червня 1910 р. – Оп. 1. Од. зб. 379. – Арк. 1-55.
Ф.274. Київське губернське жандармське управління.
1.2. Справа про студентські хвилювання у м. Києві у січні 1900 р. Т. 1. Ч. II -13 грудня 1900 р. -12 листопада 1901 р. – Оп. 1. Од. зб. 518. – Арк. 1 -561.
1.3. Листування з ротмістром Окремого корпусу жандармів Беклемеше- вим, Полтавським і Харківським ГЖУ та іншими установами про ма¬сові виступи селян Полтавської і Харківської губерній навесні 1902 р. Ч. 1. – 2 квітня – 8серпня 1902 р. – Од. зб. 616. – Арк. 1 – 206.
1.4. Листування з ротмістром Окремого корпусу жандармів Беклемешевим, Полтавським і Харківським ГЖУ та іншими установами стосовно діз-нань про масові виступи селян Полтавської і Харківської губерній на-весні 1902 р. -1 лютого -12 вересня 1902 р. – Од. зб. 618. – Арк. 1 – 418.
1.5. Справа про діяльність Київської організацій Української буржуазно- націоналістичної партії «Спілка». – 5 жовтня 1906 р. -15 червня 1907 р.
– Од. зб. 1419. – Арк. 1 – 585.
172

1.6. Справа про діяльність Київської організації української буржуазно-на-ціоналістичної партії «Спілка». – 28 серпня – 24 вересня 1906 р. – Од. зб. 1422. -Арк. 1-467.
1.7. Обвинувачуваний акт у справі української буржуазно-націоналістич¬ної партії «Спідка». 1906 р. – Од. зб. 1423. – Арк. 1-13.
1.8. Записка Департаменту поліції з аналізом становища Української со- ціал-демократичної партії після першої російської революції. 18 травня 1910 р. – Од. зб. 2033. – Арк.. 36 – 37 зв.
1.9. Справа про розшук осіб, належних до різних політичних партій. Списки представників сіоністських організацій. 15 липня 1908 р. – 6 бе¬резня 1909 р. – Од. зб. 2216. – Арк.. 1 – 361.
1.10. Повідомлення помічника начальника Київського губернського жан-дармського управління в Уманському повіті про відсутність револю-ційної діяльності з боку політичних партій. 10 липня 1909 р. – Од. зб. 2590. – Арк.. 11.
1.11. Зі звітів Київського губернського жандармського управління про ді-яльність українських політичних партій в 1911 р. в Україні. – Од. зб. 2962. – Арк. 1-12.
1.12. Справа про ліквідацію центрального бюро української буржуазно-на-ціоналістичної партії «Спілка». 1906. – Од. зб. 3225. – Арк. 1- 610.
1.13. Дізнання щодо звинувачення рядового 131 піхотного Тираспольського полку в агітації селян с. Уніна Радомишльського повіту відібрати по-міщицьку землю. 5 січня 1913 р. – 27 травня 1914 р. – Од. зб. 3203. – Арк. 1-37.
1.14. Циркуляри київського губернатора про порядок надавати поліції місць у театрах; про дозвіл організовувати вистави, театральні вечори, концерти та з інших питань. З січня 1913 р. -10 червня 1914 р. – Од. зб. 3224. – Арк. 1-17.
1.15. Записка Київського жандармського управління про український на-ціонально-визвольний руху. – Од. зб. 3322. – Арк. 1-17.
1.16. Довідки із справ Київського ГЖУ щодо осіб, звинувачених у належ¬ності до РСДРП, партії кадетів, есерів, Київського комітету Україн¬ського союзу / «Спілка»/ та інших нелегальних організацій. З січня
1914 р. – 23 січня 1915 р. – Од. зб. 3458. Ч. 1. Арк. 1 – 460. Ч. 2. Арк. – 458.
1.17. Справа про опрацювання листів отриманих агентурним шляхом і по-літичну перевірку різних осіб. 27 серпня 1913 – 8 березня 1914 р. – Оп. 4. Од. зб. 283.-Арк. 1-409.
1.18. Повідомлення повітових справників і помічників начальника Київ-ського ГЖУ у повітах про політичні настрої населення, про страйки
173

робітників фабрик і заводів у м. Києві та Київській губернії у день 1 травня про арешт 25 липня 1914 р. сходки членів Київського комітету РСДРП; про проходження у м. Києві листівок Київського комітету РСДРП; про проходження призову новобранців до армії у зв’язку з розпочатою війною та з інших питань. – 3 квітня 1914 р. – 13 січня 1915 р. – Од. зб. 346. – Арк. 1 -181.
1.19. Справа про опрацювання листів, отриманих агентурним шляхом і по-літичну перевірку різних осіб. 1915 р. – Оп. 5. Од. зб. 27. – Арк. 1-20.
Ф.275. Київське розшукове відділення. 1902-1903 рр.
Київське охоронне відділення. 1903-1913 рр.
1.20. Зведення відомостей Департаменту поліції щодо революційного руху
в Росії за 1903 р. Відомості про II з’їзд РСДРП. Відомості про агента «Іскри» Леман /Смидович/. 5 січня – 31 грудня 1903 р. – Оп. 1. Од. зб. 2.-Арк. 1.-423.
1.21. Циркуляри Департаменту поліції з відомостями щодо заснування у м. Києві, Одесі та інших містах розшукових відділень про посилення на-гляду за політичним настроєм селян у зв’язку із хвилюваннями селян у Полтавській і Харківській губерніях у 1902 р. і з інших питань. – З травня 1902 р. -17 листопада 1903 р. – Од. зб. 3. – Арк.. 1-26.
1.22. Листування з Департаментом поліції, Волинським ГЖУ та іншими ус-тановами про українських та польський національний рух, про діяль-ність партії «Народна свобода», про приїзд до міста Києва сербського короля Петра та з інших питань. Т. 2. 6 лютого 1910 р. – 31 жовтня 1911 р. – Од. зб. 2198. – Арк. 1-50.
1.23. Справа про опрацювання листів, отриманих агентурним шляхом. 2 січня – 21 травня 1910 р. – Од. зб. 2227. – Арк.. 1- 696.
1.24. Справа про закриття Київського.товариства грамотності. 1908 р. – Од. зб. 2508.-Арк. 1-50.
1. 25. Циркуляри Київського губернатора про встановлення нагляду за осо-бами, підозрюваними у поширенні чуток щодо наступного додатко¬вого наділу селян землею; про заборону продажу дитячих іграшок, що копіюють предмети військового спорядження та з інших питань. 17 січня 1912 р. – 6 січня 1913 р. – Од. зб. 2560. – Арк. 1-172.
Ф.276.Південно-західне районне охоронне відділення.
1. 26. Листування і матеріали про діяльність буржуазно-націоналістичних партій. 1908 р. – Оп. 1. Од. зб. 15. – Арк.. 1-205.
174

Ф.278. Київське жандармське поліцейське управління.
1.27. Циркуляри Київського губернатора про заборону та дозвіл різним осо-бам мешкати у межах Київської губернії, про проведення чиновниками поліції опитування австрійських підданих, що приїздять у Росію, про нагляд за діяльністю учительської фінансово-економічної комісії, що мала за мету відтворення Всеросійського учительського з’їзду та інше. З січня 1914 р. – 8 січня 1915 р. – Оп. 1. Од. -зб. 229. – Арк. 1-251.
Ф.289. Київська кріпосні жандармська команда.
1.28. Циркулярні приписи Київського губернатора та повідомлення началь-ника ГЖУ про нагляд за населенням, здійснення гласного нагляду по-ліції та іншим питанням жандармської служби. 10 січня 1912 р. – 7 січня 1913 р. – Оп. 1. Од. зб. 276. – Арк. 1-164.
1.29. Циркуляри Департаменту поліції і Київського губернатора та накази по корпусу жандармів. Од. зб. 312. Т. 1.1914 р. – Арк. 1-387.
Ф.294. Канцелярія Київського окремого цензора.
1.30. Свідчення друкарні І. Соколова про ідентичності видань, віддрукова¬них у друкарні з оригіналами, схваленими цензурою. 11 січня – 31 грудня 1893 р. – Оп. 1. Од. зб. 281. – Арк. 1-168.
1.31. Повідомлення Петербурзького, Московського, віленського та інших цен-зурних комітетів і окремих цензорів про рукописи та книги, заборонені ними до друку. 10 січня 1894 р. – ЗО грудня 1896 р. Повідомлення цен-зурних комітетів про заборону праць К.Маркса, А.Бебеля, П.Лафарга, К. Каутського; творів російських і українських письменників К.Станю-ковича, М.Кропивницького, В.Короленка, М.Вовчок, Г.успенського, Б.Грінченка, Г.Квітку-Основ’яненка, О.Толстого, творів французьких письменників Е.Золя і Г.Мопасана. – Од. зб. 297. – Арк. 1-285.
Ф.295. Київський тимчасовий комітет у справах друку.
Я.32. Циркуляри та розпорядження Головного управління у справах друку.
– 9 лютого 1900 р. – 29 грудня 1906 р. – Од. 4. – Арк. 1-177.
1.33. Журнали засідань Київського тимчасового комітету у справах друку. 18 червня 1900 р. – 5 вересня 1908 р. – Оп. 1. Од. зб. 1. – Арк. 1-206.
1.34. Листування з Київським губернатором, прокурором Київського окруж-ного суду й іншими особами про накладання арешту на газети, жур¬нали, що видаються у Києві та порушення Кримінального переслідування проти їх редакторів за порушення цензурних правил; списки періодичних видань, редактори яких притягнуті до відповідаль¬ності. ЗО листопада 1905 р. – 23 січня 1907 р. – Од. зб. 7. – Арк. 1-43.
175

1.35. Листування з головним управлінням у справах друку, Київським гу-бернаторам, начальниками жандармських управлінь та іншими уста-новами й особами про з’ясування дозволу до обігу різних видань, дозволу окремим особам видавати газети та журнали та перевірку про-грам концертів. 2 січня 1913 р. – 23 грудня 1916 р. – Од. зб. 440. – Арк. 1-509.
Ф.301. Подільське губернське жандармське управління.
1.36. Циркуляри Департаменту поліції та штабу окремого корпусу жандар¬мів 1903 – ЗО листопада 1906 р. – Оп. 1. Од. зб. 564. – Арк. 1-879.
1.37. Листування Департаменту поліції про діяльність соціал-демократич- них гуртків і організацій. 1908 р. – Од. зб. 1236. – Арк. 1- 300.
Ф.304. Харківське охоронне відділення.
1.38. Повідомлення у Департамент поліції та листування із Харківським ГЖУ з приводу осіб, належних до українських націоналістичних пар¬тій «РУП», «НУП» та інших. Про відкриття пам’ятника поету Котля-ревському у Полтаві. 8 лютого 1903 р. – 8 грудня 1904 р. – Оп. 1. Од. зб.
11. – Арк. 1-310.
Ф.307. Помічник начальника Харківського губернського жандармського управління у Харківському, Богодухівському, Зміївському та Бовчанському повітах.
1.39. Справа щодо проведення дізнання про селянина хутора Великої Губ- щини Вовчанського повіту А.Савченко, звинуваченого в агітації одно-сельців за неучасть у війні. 25 серпня 1915 р. – 16 лютого 1916 р. – Оп. 1. Од. зб. 87. – Арк. 1-14.
Ф.310. Харківське відділення Харківського жандармського поліцейського управління залізниць м. Харків.
1.40. До керівництва жандармсько-поліцейської частини. 10 квітня 1888 р.
– Оп. 7. Од. зб. 1. – Арк. 1-84.
1.41. Циркуляри департаменту поліції щодо попередження революційних виступів на заводах і фабриках Росії, про нагляд, розшук осіб, що на-лежать до революційних організацій та про посилення нагляду за за-везену нелегальну літературу та про покращення розшукової та слідчої роботи. 12 березня 1895 р. – 4 грудня 1902 р. – Оп. 2. Од. зб. 242.
– Арк. 1-146.
176

Ф.317. Прокурор Київської судової палати.
1.42. Листування з міністерством юстиції, з Чернігівським губернатором та іншими про переведення політичних в’язнів із поодиноких камер до гуртожитку, про дозвіл їхніх прогулянок, про впровадження тимчасо¬вих правил для чинів поліції при придушенні студентських завору¬шень. 1904. – Оп. 1. Од. зб. – Арк. 1-13.
Ф.320. Полтавське губернське жандармське управління.
1.43. Листування з Департаментом поліції та дізнання про осіб, обвинува-чених у належності до Полтавської групи «РуП». Т. 3.19 травня – 2 жовтня 1904 р. – Оп. 1. Од. зб. 206. – Арк. 1-263.
1.44. Циркуляри Департаменту поліції і листування з жандармськими уп-равліннями та охоронними відділеннями про осіб, що належать до дрібнобуржуазної партії есерів. Т. 1. 5 січня – 10 вересня 1913 р. – Од. зб. 1270. – Арк. 1-268.
Ф.326. Помічник начальника Полтавського ГЖу у Прилуцькому, Пирятинському та Лохвицькому повітах.
1.45. Листування з начальником Полтавського ГЖУ й унтер-офіцерами до-даткового штату про розшук, проведення обшуків та арешт осіб, що належать до партії есерів, і з’ясування делегатів на ймовірний з’їзд пар-тії. 24 січня – 27 грудня 1909 р. – Оп. 1. Од. зб. 14. – Арк. 1-26.
Ф.336. Харківське губернське жандармське управління.
1.45. Справа про студентські хвилювання у м. Харкові. Т.1. Квітень 1901 р. – 11 лютого 1902 р. – Оп. 1. Од. зб. 48. – Арк. 1-240.
1.46. Справа про проведення дізнання щодо української буржуазно-націо- налістичної організації «Харківська вільна громада» партії «РуП». Т. 3. Ч. 1.23 лютого 1907 р. – Од. зб. 2654. – Арк. 34-36.
1.47. Листування з жандармськими управліннями та агентурні відомості про
українські буржуазно-націоналістичні організації «Українське націо-нальне коло» «Юнацька спілка» та інші в м. Харкові. 12 січня 1915 р. – 18 лютого 1906 р. – Оп. 4. Од. зб. 20. – Арк. 1-296.
Ф.385. Жандармське управління м. Одеси.
1.50. Справа про студентські хвилювання у новоросійському, Москов¬ському, Петербурзькому та інших університетах і про проведення все- загальний страйк студентів у 1901-1902 pp. – 9 грудня 1901 р. – 14 липня 1902 р. – Оп. 1. Од. зб. 722. Т. 1. – Арк.. 1-246.
177

Ф.442. Канцелярія Київського, подільського і волинського генерал-губернатора.
1.51. Циркуляри Київського губернатора 27 травня 1901 р. – 7 травня 1906 р. Оп. 631. Од. зб. 474. – Арк. 1-184.
1.52. Про закриття деяких інородницьких товариств, що переслідують шкідливу мету. 29 грудня – 21 червня 1910 р. – Оп. 639. Од. зб. 797. – Арк.. 1-41.
1.53. Циркуляри міністерства внутрішніх справ щодо призову запасних нижчих чинів на дійсну військову службу і взагалі по військовій по-винності. 1907 – 23 грудня 1911 р. – Оп. 706. Од. зб. 193. – Арк.. 1-1398.
1.54. Справа про дозвіл учасникам XI Археологічного з’їзду у м. Києві ко-ристуватися українською мовою під час виступів. Оп. 849. Од. Зб 35. – Арк. 1-3.
1.55. Листування з Міністерством внутрішніх справ і Київським губернато¬ром про розгляд клопотань розпорядників товариства драматичних артистів М.Зінова, Кривошеєва, Ротмістрової тва інших щодо дозволу постановки вистав українською мовою у містах Київської губернії на користь Комітету з піклування про народну тверезість, Червоного хреста тощо. 7 січня 1900 – 4 січня 1902 р. – Оп. 850. Од. зб. 2. – Арк. 1-137.
1.56. Листування з Київським, подільським і Волинським генерал-губерна- тором щодо вжиття заходів до попередження демонстрацій серед на-селення Київської, Подільської і волинської губерній у випадку смерті письменника Л.Толстого. З березня 1901 р. – 21 березня 1902 р. – Оп. 851. Од. зб. 228 – Арк. 1-11.
1.57. Справа про арешт студентів Київського університету та Київського по-літехнічного університету Гофмана, Гальперіна та інших за участь у сходка студентів у 1901 – 1902 рр. проти виключення студентів за участь у демонстраціях та інше. 25 січня 1901 р. – 2 жовтня 1903 р. – Од. зб. 234. – Арк. 1-71.
1.58. Листування з Головним управлінням у справах друку про дозвіл ви-дання книг українською мовою у Київській, Подільській і Волинській губерніях. 6 лютого -13 квітня 1905 р. – Оп. 855. Од. зб. 63. – Арк.. 1-16.
1.59. Листування з міністерством внутрішніх справ, командуючим Київ¬ським військовим округом, Київським, подільським і волинським ге¬нерал-губернатором про розміщення військових частин під час революційних частин у м. Києві ц губерніях Південно-Західного краю, про вуличні демонстрації у м. Сквирі та інших містах; про страйки ро¬
178

бітників Московсько-Києво-Воронезькї та з інших питань. 4.1. 20 сер¬пня – 23 жовтня 1905 р. – Од. зб. 391 а. – Арк. 1-265.
1.60. Листування з Міністерством внутрішніх справ, Київським ГЖУ, Київ-ським охоронним відділенням і Київським губернатором про притяг-нення до дізнання службовців Управління Південно-Західної залізниці Я.Гулак-Артемовського, дворянки А.Грінченко, селянина Л.Хижняка та ін., арештованих у м. Києві по звинуваченню у належності до РСДРП і РУП, розповсюдженні нелегальної літератури та участі у ді¬яльності «Всеросійського селянського союзу», про заборону перебу¬вання у Києві і Київській губернії Я.Гулак-Артемовського, М.Бєляєвої та ін. 14 квітня – 28 листопада 1906 р. – Оп. 856. Од. зб. 202. – Арк. 1-30.
1.61. Листування з Міністерством внутрішніх справ про запровадження ук-раїнської та польської мов у середніх навчальних закладах Київської, Подільської і Волинської губернії, закриття журналу «Літературно-на- уковий вісник», що видавався українською мовою у м. Києві професо-ром М. Гру шевським й з інших питань. З січня – 22 травня 1907 р. – Оп. 857. Од. зб. 43. Арк. 1-19.
1.62. Листування з Київським, подільським і волинським генерал-губерна- тором про дозвіл постановки вистав українською, польською, німець-кою мовами у містах Київської, Подільської і Волинської губерній. 8 січня – 25 липня 1908 р. – Оп. 858. Од. зб. 2. – Ч. 1. – Арк. 1-156.
1.63. Справа про діяльність української буржуазно-націоналістичної «Спілки» та ліквідацію її районних організацій. 1907 р. – Од. зб. 20. – Арк. 1- 65.
1.64. Листування з Київським губернатором, начальником Київського охо-ронного відділення та іншими особами про збір відомостей, про полі-тичну благонадійність директора Київської чоловічої гімназій
В.Науменка, звинуваченого у належності до Київського товариства «Просвіта» та Київської організації партії кадетів. 18 лютого 1908 р. – 4 лютого 1911 р. – Од. зб. 125. – Арк. 1-18.
1.65 Постанови Київського губернатора про накладання штрафів на редак-торів періодичних видань. – Оп. 859. Од. зб. 19. – Арк. 1-100.
1.66. Циркуляри Київського губернатора про складання списків осіб, які мають права брати участь у виборах до Державної Думи, священиків Київської губернії, що голосують за кандидатів лівих партій на вибо¬рах у Думу та з інших питань. 17 січня 1910 р. – 6 січня 1913 р. – Оп. 860. Од. зб. 65. – Арк.. 1-87.
1.67. Повідомлення Київського про вилучення у селян з села Кирилівка Зве-нигородського повіту Київської губернії Т. Філіпенко й Шевченко ди¬
179

наміту та вибухівок, про страйк робітників тютюнової фабрики у м. Черкаси прокламацій партії есерів із закликом до повалення самодер-жавства та з інших питань. 14 квітня – 17 жовтня 1910 р. – Од. зб. 86. – Арк. 1-22.
1.68. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ за 1910 р. 8 січня – 19 бе¬резня 1910 р. – Од. зб. 256. – Арк. 1-202.
1.69. Листування з Київським, подільським і волинським генерал-губерна- тором та іншими особами про призначення цензора для газети «Ку-ранты», що видається у м. Вінниці Подільської губернії; про перевірку відомостей, повідомлених у газеті «Киевский театральный курьер» щодо заборони постановки у м. Вінниці Г.Ібсена «Призраки» та з інших питань. 4 січня -15 грудня 1911 р. Оп. 861. Од. зб. 8. – Арк. 1-27.
1.70. Клопотання власника друкарні у м. Жмеринці Вінницького повіту По-дільської губернії Источника та директора театральної трупи І. Канев- ського про дозвіл гастролювати у Подільській і Волинській губерніях.
11 січня – 27 червня 1912 р. – Оп. 862. Од. зб. 2. Арк. 1-15.
1.71. Листування з Київським, подільським і Волинським генерал-губерна- тором про організацію українським товариством «Просвіта» платного вечора у м. Кам7янці Подільської губернії та про заборону влаштову¬вати подібні заходи. 8 серпня – 25 серпня 1912 р. – Од. зб. 158. – Арк.
1-5.
Ф.705. Південно-східне районне охоронне відділення.
1.72. Повідомлення начальника київського охоронного відділення Депар-таменту поліції про арешти організацій «Спілка» та вжиття заходів зі сторони центрального комітету «Спілки» про відновлення роботи цих організацій. – Оп. 1. Од. зб. 204. – Арк. 1-1705.
Ф.707. управління Київського учбового округу.
1.73. Різне листування. 5 січня 1906 р. – Оп. 262. Од. зб. 2. – Арк. 1.
1.74. Листування про випадки, що мали місце у навчальних закладах у 1910 -1911 навчальних роках. – Оп. 294. Од. зб. 11. – Арк. 1-44.
1.75. Журнали засідання Комітету Київського учбового округу за 1903 р. – Оп. 317. – Од. зб. 503. – Арк. 1-113.
Ф.1335. Волинське губернське жандармське управління.
1.76. Циркуляр Департаменту поліції від 19 березня 1908 р., що містить ві-домості про всезагальний студентський з’їзд у Петербурзі 26-27 січня 1908 р. – Оп. 1. Од. зб. 21-25. – Арк. 1-4.
180

1.77. Листування з Волинським губернатором, помічником начальника Во-линського ГЖУ, Київського ГЖУ та іншими установами про діяльність осіб, що належать до української націоналістичної партії «мазепин- ців», про підготовку до святкування 100-ї річниці з дня народження Т. Г. Шевченка у м. Житомирі та з інших питань. 17 січня 1914 р. – 4 квітня 1915 р. – Оп. 3. Од. зб. 124. – Арк. 1-198.
Ф.1439. Чернігівське губернське управління.
1.78. Копії плану робіт та інструкції місцевим організаціям Центрального комітету Української соціал-демократичної робітничої партії, відо¬мості з питань Департаменту поліції щодо осіб, підозрюваних у рево¬люційній діяльності. 8 лютого 1906 – 14 березня 1906. – Оп. 1. Од. зб. 372. – Арк. 1-523.
Ф.1599. Помічник начальника Волинського губернського жандармського управління у Житомирському, Овруцькому, Старокостянтинівському повітах.
1.79. Листування з Волинським ГЖУ та унтер офіцерами додаткового штату про посилення роботи працівників Волинського ГЖУ у зв’язку із запровадженням військового стану, про висилку іноземних підданих з району військових дій про порядок евакуації унтер-офіцерських пунктів у випадку наступу ворога та з інших питань. 15 липня 1914 р.
– 9 березня 1915 р. – Оп. Од. зб. 37. – Арк. 1-353.
Ф.1680. Харківський інспектор у справах друку.
1.80. Циркуляри Головного управління у справах друку та наказ Харків-ського губернатора про заборону друкувати відомості про студент¬ський революційний рух і твори українською мовою. 13 січня – 28 листопада 1899 р. – Оп. 1. Од. зб. 35. – Арк. 1-153.
Державний архів м. Києва
Ф.16. Київський університет.
1.81. Протоколи засідання ради Київського університету. 4 лютого – 31 грудня 1905 р. – Оп. 465. Од. зб. 320. – Арк. 1-320.
1.82. Копія телеграми голови «Ради академічного порятунку студентів» Л.Щеглова Столипіну про закриття університету в зв’язку зі страйком студентів 18 жовтня 1907 р. і звернення Ради до професорів і студентів про припинення страйку. Жовтень 1907 р. – Од. зб. 333. – Арк. 1-3.
181

Ф.237. Київська міська поліція.
1.83. Циркуляри губернатора 1916 р. – Оп. 1. Од. зб. 47. – Арк. 1-27.
Інститут рукопису НБу ім. В.Вернадського НАН України.
Ф.2. Історичні матеріали.
1.84. «Пам’ятна записка» редактора «Киевской старины» для Киевского ге-нерал-губернатора, міністра Горємикіна і начальника Головного уп-равління у справах друку про цензурні полегшення щодо української мови. 25 листопада. 1896 р. – Од. зб. 4232. – Арк. 1-4.
1.85. Прохання В.Науменка до Головного управління у справах друку про дозвіл видати збірник українських п’єс, що друкувалися в «Київській старовині» окремою книгою. – Од. зб. 4241. – Арк. 1-2.
1.86. Негативна відповідь Головного управління у справах друку на про-хання В.Науменка (Спр. 4241) 14 листопада 1901 р. – Од. зб. 4242. – Арк. 1-2.
1.87. Політика уряду в українському питання за шість місяців війни. Стаття.
1915 р. – Од. зб. 4258. – Арк.. 1-15.
1.88. Заклик української інтелігенції до культурних європейських народів з приводу стану України і її народу, мови та інше. 1915-1916 рр. – Од. зб. 4301. – Арк. 1-2.
1.89. Повідомлення Київського цензора про умови друкування українського тексту трьох творів у Київській старовині». 14 жовтня 1896 р. – Од. зб. 4313. – Арк. 1-3 арк.
Ф.8. Київський університет Св. Болодимира.
1.90. Лист невідомого автора на ім’я К.Победоносцева відносно розпоряд-ження міністра народної освіти графа Д.Толстого, яким заборонялося випускникам духовних семінарій вступати до університетів. 1880 – 1905 рр. – Од. зб. 3602. – Арк. 1-3.
Ф.66. Лучицький Іван Васильович.
1.91. Про постановку та обговорення питання у Державній Думі стосовно українізації шкіл. 1909 р. – Од. зб. 255. – Арк. 1-2.
1.92. Пояснювальна записка до пропозиції членів Державної Думи стосовно використання малоросійської мови у початкових школах із малоросій-ським населенням. 1908. – Од. зб. 257. – Арк. 1-8.
182

1.93. Боровський М., Зайченко X., Манченко О. /І.В.Лучицькому/. Про¬хання порушити клопотання перед Державною Думою про дозвіл ук¬раїнської школи української школи. 1909. – Од. зб. 260. – Арк. 1-2.
1.94. Лучицька М., Морозова А., Коновалова Л. та інші. Київському, поділь-ському і Волинському генерал-губернатору Клейгельсу М. Заява з про-позицією про відновлення діяльності недільних шкіл Київського товариства грамотності 1905 р. – Од. зб. 545. – Арк. 1-2.
Ф.114. Товариство «Просвіта».
1.95. Товариство «Просвіта» у Києві до Комісії Державної Думи з народної освіти. Записка про запровадження у школах для українського народу рідної мови учнів. 14 січня 1908 р. – Од. зб. 109. – Арк. 1-3.
Ф.170. Грінченко Борис Дмитрович.
1.96. Нечуй-Левицький І.С. Міністру внутрішніх справ. Клопотання про до-звіл заснувати «Товариство допомоги українським письменникам». 7 січня 1905 р. – Од. зб. 514. – Арк.. 1-8.
Ф.274. Півторадні В.І.
1.97. Матеріали про участь А.Тесленка у революційних подіях 1905 р. на Полтавщині: рапорти, протоколи допитів й обшуків та інше. 1940 р. Од. зб. 224. – Арк. 1-125.
2. Опубліковані джерела.
2.98. Брянчанинов А. Междодумье. Сборник материалов для характеристики политического положення перед созывом второй Думы. – СПб.: «Т-во Художественной печати», 1907. – 359 с.
2.99. Гоа/дарственная Дума. Созыв 2-й. Сессия 1-я: Стеногр. отчёты, 1907: В 2 т. – СПб.: Гос. тип, 1907. – [Т. 1. Заседания 1-35]. -1610 стб.
2.100. Государственная Дума. Созыв 3-й. Сессия 1-я: Стеногр. отчёты, 1907- 1908. – 4.1. [Заседания 1-30]. – СПб.: Гос. тип, 1908. – 2854 стб.
2.101. Государственная Дума. Созыв 3-й. Сессия 1-я: Стеногр. отчёты, 1908.4.2. [Заседания 31-60]. – СПб.: Гос. тип., 1908. – 2961.
2.102. Государственная Дума. Созыв 3-й. Сессия 1-я: Стеногр. отчёты, 1908. Ч.З. [Заседания 61-98]. – СПб.: Гос. тип., 1908. – 4529 стб.
2.103. Государственная Дума. Созыв 3-й. Сессия 2-я: Стеногр. отчёты, 1908.4.1. [Заседания 1-35]. – СПб.: Гос. тип., 1911. – 3367 стб.
2.105. Государственная Дума. Созыв 3-й. Сессия 5-я: Стеногр. отчёты. 1911- 1912. Ч. 1. [Заседания 1-41]. – СПб.: Гос.тип., 1911. – 2528 стб.
183

2.106. Государственная Дума. Созыв 3-й. Сессия 5-я. Стеногр. отчёты. 4.2. [За-седания 42-83]. – СПб.: Гос. тип., 1912. – 3822 стб.
2.107. Государственная Дума. Созыв 3-й. Сессия 5-я. Стногр. отчёты. Ч.З. [За-седания 84-119]. – Спб.: Гос. тип., 1912. – 3726 стб.
2.108. Государственная Дума. Созыв 4-й. Сессия 1-я. 1912-1913 гт. Стеногр. от-чёты. 4.1. [Заседания 1-30]. – СПб.: Гос.тип., 1913. – 899.
2.109. Государственная Дума. Созыв 4-й. Сессия 1-я. Стеногр. отчёты. 4.2. [За-седания 84-119]. – СПб.: Гос. тип, 1913. – 2434 стб.
2.110. Думский сборник. Государственная Дума первого созыва (27 апреля – 8 июля 1906 г.). – СПб.: Тип. товарищества «Общественная польза», 1906 -400с.
2.111. Законодательные акты переходного времени. Сборник законов, мани-фестов, указов Правительственному Сенату, рескриптов и положений Комитета министров, которые относятся к изменению государствен¬ного стоя с дополнением предметного указателя 1904-1908 гг. издание
2- е, пересмотренное и дополненное по 1 января 1907 г. / Под. ред. М.Лазаревского. – С.-Петербург: Издание Юридического книжного склада «Право», 1907. – 733 с.
2.112. Крестьянское движение в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902 г Сборник документов. – X.: Харьковское книжное издательство, 1961. -324 с.
2.113. Національні процеси в Україні. Історія і сучасність: Документи і мате-ріали: Довідник. У 2ч. /Ф.Панібудьласка (ред.), І. Кресіна (упор.). – К.: Вища школа, 1907. – 583 с.
2.114. Общий свод по империи результатов разработки данных Первой Все-российской переписи населения произведённой 1897 г. В. 2 т.- Санкт- Петербург: Типография Н. Ныркина, 1905. – Т.1. -111 с.
2.115. Общий свод по империи результатов разработки данных Первой Все-российской переписи населения произведенной 28 января 1897 г. – С.- Петербург: Типография Н. Ныркина, 1905. – Т. 2. – 487 с.
2.116. Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. XX. 1900. Отделение I. От. № 17968 -19504. – С-Петербург.: Гос. тип., 1902. -1178 с.
2.117. Полное собрание законов Российской империи. Собрание трете. Т. XXV. 1905. Отделение 1. От. № 25605-21172 и дополнения. – С.Петер- бург.: Гос. тип, 1908. -1156 с.
2.118. Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. XXVI1908. От. № 21173-28753 и дополнения. – С.-Петербург.: Гос. тип., 1909. -1171 с.
184

2.119. Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье Т. XXVII. 1907. Отделение I. От. № 28754 – 29943 и дополнения. – С.-Пе-тербург: Гос. тип., 1910. -1113 с.
2.120 Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. XXIX. 1909. Отделение I/ От № 31330-32820 и дополнения. – С.-Пе¬тербург: Гос. тип, 1912. -1061.
2.121. Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. XXX. 1910. От. № 32883-34628 и дополнений. – С.-Петербург: Гос. тип., 1913. – 1435 с.
2.122. Программы политических партий и организаций России конец XIX – XX века: Сб. док. и ст. / Ред., сост. Г.Матвеев, В.Тумаринсон. – Ростов н /Д: Изд-во Рост, ун-та, 1992. – 240 с.
2.123. Просвіта: історія та сучасність (1868-1898): Збірник матеріалів і доку-ментів / упор. В.Герман. – К.: Просвіта, 1998. – 486 с.
2.124. Революция 1905-1907 гг. на Украине. Сборник документов и материа¬лов. В. 2 т. – К.: Гос. издательство политической литературы У ССР, 1955.-Т. 1.-798с.
2.125. Российские либералы: кадеты и октябристы: Документы, воспомина¬ния, публицистика / Сост. Д.Павлов, В.Шелохаев. – М.: РОССПЕН, 1996. – 303 с.
2.126. Самостійна Україна. Збірник програм українських політичних партій початку XX століття. – Тернопіль, 1991. – 342 с.
2.127. Секретный донос Полтавського губернатора Багговута министру внут-ренних дел об украинском движении и мерах борьбы с ним. – Полтава: Электрич. типография М.Амчиславского, 1917. -11 с.
2.128. 1905 г. на Украине. Хроника и материалы. В 2 т. / Под ред. М. Мебеля.
– X.: Пролетарии, 1926. – Т.1. – 508 с.
2.129. Третья Государственная Дума. Фракция партии народной свободы в период 10 октября 1909 г. – 5 июня 1910 г.: В 2 ч. – СПБ.: Государствен¬ная типография, 1910. – Ч. 2. Речи членов фракции в третьей сессий третьей Думы. -182 с.
2.130. Українські політичні партії кінця XIX – початку XX ст.: програмові і до-відкові матеріалі. – К., 1993. -132 с.
185

Література 3. Монографії, наукові збірники брошури, статті
3.131. Авалов Н. О единстве и нераздельности России // Русская мысль. – 1912. – № 1-2. – С. 8-13.
3.132. Аврех А. Столыпин и III Дума. – М.: Наука, 1968. – 520 с.
3.133. Ананьич Б., Ганелин Р. Витте С. Ю. // Вопросы истории. -1990. – №8. – С. 32-53.
3.134. Ананьич Б. С. Ю. Витте и П. А. Столыпин – российские реформаторы XX столетия // Звезда. -1905. – № 6. – С. 104-109.
3.135. Антонович Д. Триста років українського театру (1618-1919). – Прага: Український громадський видавничий фонд, 1925. – 273 с.
3.136. Бабенко О. Образи інтелігенції у драматургії М. Старицького, М. Кро- пивницького, І.Карпенка-Карого / / І.Карпенко-Карий. 150 від дня на-родження: Матеріали всеукраїнської міжвузівської наукової конференції. – Кіровоград: КДПІ, Управління культури Кіровоград¬ського облвиконкому, 1995. – С. 7-10.
3.137. Бабишкін О. Володимир Самійленко. Літературно-критичний нарис. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 168 с.
3.138. Барабан Л. Старицька-Черняхівська Л. Тернистий шлях творчості. – Вінниця: Велес, 2003. – 90 с.
3.139. Білоусенко О. Гибель «Просвит» // Украинская жизнь. – 1912. – № 1. – С. 29-39.
3.140. Білецький Л., Дорошенко Д, Безкровний К. Шкільництво й освіта під Ро-сійською окупацією в XIX – XX ст. / / Енциклопедія українознавства: словникова частина. – Львів: НТШ, 2000. – Т. 9. – С. 2047-2051.
3.141. Биск И. К вопросу о социальном составе населения г. Киева (По данным переписи 1917 г.). – К.: Типография рабочего кооператива «Жизнь» , 1920. -18 с.
3.142. Богданов И. Грамотность и образование в дореволюционной России и СССР. – М.: Статистика, 1964. – 195 с.
3.143. Болабольченко А. Гнат Хоткевич. Біографічні нариси. – К.: літопис, 1996. -272 с.
3.144. Бондаренко И. Большевики Києва в первой русской революции (1905- 1907 гг.). – К.: Издательство Киевского университета, 1960. – 283 с.
3.145. Борисенко В., Непорожня Г. Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 – першій половині 1917 р. – К.: Ви-давництво НПУ ім. П. Драгоманова, 2001ю – 149 с.
186

3.146. Бородин А. Столыпин. Реформы во имя России. – М.: Вече, 2004. – 381 с.
3.147. Брук С., Кабузан В. Миграция населення в России XVIII-XX вв. // исто¬рия СССР. -1984. – № 4. – С. 41-59.
3.148. Будилович А. Может ли Россия отдать инородцам свои окраины? – СПб.: Типография A.C. Суворина, 1907. – 75 с.
3.149. Бузько Д. Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1971. – 539 с.
3.150. Бурмистова Т., Гусакова В. Национальный вопрос в программе и так¬тике политических партий в России. 1905-1907 гг. – М.: Мысль, 1976. – 262 с.
3.151. Василько. Лист з Одеси // Рада. -1908. – № 87. – C. 5.
3.152. Васильченко В. Микола Садовський і його театр. – K.: Державне видав-ництво образотворчого мистецтва і літератури УРСР, 1962. -196 с.
3.153. Васькович В. Шкільництво в Україні (1905-1920рр.). – K.: Український вільний інститут, 1996. – 359 с.
3.154. Ващенко Г. Проект системи освіти в самостійній Україні. – Мюнхен: На-кладом ЦК СУМ, 1957. – 48 с.
3.155. Вечорницький В. З українського життя //літературно-науковий вісник. -1914. – Т. 65. – Річник XVII. – Кн. 2. – С. 540-546.
3.156. Вибори до Державної Думи // Рада. -1907. – № 230 (12 жовтня). – С. 3.
3.157. Витте С. Воспоминания: В 3 т. – М.: Соцэкгиз, 1960. – Т. 2 (1894 – ок¬тябрь 1905 г.). – 639 с.; Т.З. (17 октября 1905 г.). – 723 с.
3.158. Витте С. Избранные воспоминания, 1849 -1911 гг. – М.: Мысль, 1991.
– 708 с.
3.159. Вітовський О. Політичні репресії та релігійна ситуація на Галицькому Поділлі у першій чверті XX ст. // Політичні репресії на Поділлі в XX столітті: Матеріали між нар. наук-практ. конф. (Вінниця, 23-24 листо-пада 2001 р.). – Вінниця: Велес. – 2001. – С. 53-56.
3.160. Великий Українець: матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського. Упоряд. і підгот. текстів та фотоматеріалів, комент. та прим. А.П.Де- миденка. – K.: Веселка, 1992. – 541 с.
3.161. Винниченко В. Відродження нації. – Київ-Відень: Видавництво Дзвін, 1920. – Ч. 1- 3.
3.162. Власть и реформы: от самодержавия к советской России. – С.-Петер- бург: Дмитрий Булавин, 1999. – 796 с.
3.163. Вовк JI. Громадсько-педагогічне співробітництво в Україні (етапи і особливості). – K., 1997 -178 с.
3.164. Волковинський В. Організації великоросійських шовіністів в Україні / / Український історичний журнал. -1999. – № 3. – С. 63 – 74.
187

3.165. Воловин В., Юрченко О. Україна: тенденції соціального розвитку // по-літологічні читання. -1992. – № 32. – С. 128 -143.
3.166. Галаган М. З моїх споминів: 80-ті роки до світової війни. – Ч. І – III. – Львів: Червона Калина, 1930. – Ч. 1. – 202 с.; Ч. 2. -196 с.; Ч. 3. – 174 с.
3.167. Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні. – Б. м.: Книгоспілка, 1926. – Т. 1. Революційна Українська Партія /РУП/. – 388 с.
3.168. Гермайзе О. Праці Київського Українського наукового товариства на тлі наукового життя Наддніпрянської України // Україна. -1929. – Кн. 32.
– С. 31-37.
3.169. Гернет Н. История царской тюрьмы: В 6 т. – М.: Государственное изда-тельство юридической литературы, 1954. – Т. 4. – 248 с.
3.170. Гессен Н. Исключительное положение. – СПб.: Юридический книжный склад «Право», 1908. – 410 с.
3.171. Гетьманчук Я. Темні хмари над Полтавою // Рада. – 1909. – № 3 (17 січня). – С. 4.
3.172. Голобуцький О., Кулик В. Український політичний рух на Наддніпрян¬щині кінця XIX – початку XX ст. – К.: Смолоскип, 1996. -124 с.
3.173. Головченко В. Від «Самостійної» України до Союзу визволення України: нариси з історії соціал-демократії початку XX ст. – X.: Майдан, 1996. – 190 с.
3.174. Голубенко П. Україна і Росія у світі культурних взаємин. – К, 1993.
3.175. Гордийчук Н. Николай Леонтович. – К: Музична Украйна, 1977. -136 с.
3.176. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації. – XIX – XX століття. – К: Генеза, 1993. – 360 с.
3.177. Грищенко М. Великодержавна політика царського самодержавства в питанні освіти трудящих України // уїЖ. -1968. – № 7. – С. 51-55.
3.178. Гринченко Б. На беспросветном пути. (Об украинской школе). – К.: Дру-карня т-ва «Просвещение»,1906. – 83 с.
3.179. Грінченко Б. Народні вчителі і вкраїнська школа. Відбиток з «Громад-ської думки». – К: 3 Друкарні Т-ва М.О.Гирич, 1906. – 32 с.
3.180 Грінченко Б. Тяжким шляхом. Про українську пресу. – К: друкарня Т- ва Гирич, 1906. – 96 с.
3.181. Грушевсъкий М. На новом пути (По-поводу думских выступлений по украинскому вопросу) // Украинская жизнь. -1913. – № 7-8. – С. 5-14.
3.182. Грушевский М. Освобождение России и украинский вопрос. – СПб: Ти-пография «Общественная польза», 1907. – 291 с.
188

3.183. Грушевский М. Украинский вопрос. – СПб.: Тип. об-ва «Общественная польза», 1907. – 32 с.
3.184. Грушевский М. Украинство в России, его запросы и нужды (Глава из книги «Очерк истории украинского народа»). – СПб.: Изд-во «Общес-твенная польза», 1906. – 48 с.
3.185. Грушевсъкий М. З біжучої хвилі: Статті й замітки на теми дня 1905-1906 рр. – К.: Друк. С.Кульженка, 1906. -127 с.
3.186. Грушевсъкий М. Ілюстрована історія України. – К.: Друкарня «С.В.Куль- женко», 1913. – 582 с.
3.187. Грушевсъкий М. Про українську мову і українську школу. – К.: Веселка, 1991. – 46 с.
3.188. Гуменюк А. Соціальна і національна структура міського населення Правобережної України (друга половина XIX ст.) // Український істо-ричний журнал. -1993. – № 10. – С. 77-85.
3.189. Гунчак Т. Україна: перша половина XX ст.: нариси політичної історії. – К.: Либідь, 1993. – 288с.
3.190. Гусятников П. Революционное студенческое движение в России. 1899 -1907 гг. – М.: Мысль, 1971. – 264 с.
3.191. Гутковсъкий В., Крупсъкий І, Федоришин П. Українська журналістика Наддніпрянщини (II половина XIX ст. -1920 р.) генезис, проблематика виступів, державотворча функція / І.Крупський (заг. ред.). – Львів: ЛА «Піраміда», 2001. -196 с.
3.192. Дей О., Тараненко М. Переслідування І. Франка цензурою // Жовтень. -1958. – № 5. – С. 97-101.
3.193. Дей О., Ісаєвич Я., Коляда Г. Книга і друкарство на Україні. – К.: Наукова думка, 1964. – 315 с.
3.194. Деркач Б. Степан Васильченко (життя і творчість). – К.: товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР, 1957. – 48 с.
3.195. Деякі питання правового статусу в законодавстві Російської імперії: Метод, посіб. до курсу «Історія держави і права України» / О. Лукаше-вич (уклад.), Ю.Бондарчук (уклад). – Кіровоград: КНТУ, 2004. – 64 с.
3.196. Діяк І. Українське відродження чи нова русифікація? Навч. посіб. – К.: Гран ослав, 2000. – 304 с.
3.197. Діяльність П.Зілова, попечителя Київського шкільного округа // світло. -1912. – № 6. – С. 54-58.
3.198. Демченко Е. Сатирическая пресса Украины. 1905-1907 гг. – К.: Наукова думка, 1964. – 315 с.

3.199. Дёготь В. К вопросу о роли студенчества в революционном движении // Каторга Ир ссылка. -1932. – № 2. – С. 155-182.
3.200. Дневники императора Николая II. – М.: Наука, 1991. – 502 с.
3.204. Докладная записка о характере просветительной деятельности общес¬тва «Киевской Просвиты», заслушанная в заседании губернского по делам об обществах присутствия от 8 апреля сего года / / Киевлянин. -1910. – № 100 (10 апреля). – С. 2-3.
3.202. Донцов Д. Русский либерализм и украинское движение//Украинская жизнь. -1912. – № 5. – С. 7-16.
3.203. Дорошенко В. Українство в Росії: новіші часи. – Відень: СВУ, 1917. -114 с.
3.204. Дорошенко В. «Просвіта» її заснування й праця. Короткий історичний нарис з додатком про «Просвіти» в інших країнах. – Філадельфія: Мо¬лода Просвіта ім. митрополита А.Шептицького, 1959. -102 с.
3.205. Дорошенко Д Україна в 1906 р. // Україна. -1907. – Кн. 1. – С. 1-29.
3.206. Дорошенко Д. З українського життя // Україна. -1907. – Кн. II. С. 97-101.
3.207. Дорошенко Д. Мої спомини про давнє-минуле (1901-1914 роки). – Він¬ніпег: Видавнича спілка «Тризуб», 1949. -167 с.
3.208. Дорошенко Д Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920): В 4 ч. – Мюнхен: «Українське видавництво», 1969. – 543 с.
3.209. Дорошенко Д Нарис історії України. У 2 т. – К.: Глобус, 1991. – Т. 2. – 350 с.
3.210. Драбкина Е. Национальный и колониальный вопрос в царской России.
– М.: Издательство коммунистической академии, 1930. -183 с.
3.211. Дроб’язко М. Українська національна школа: витоки і сучасність. – К.: Академія, 1997. -181 с.
3.212. Дучинський А. Революційна українська партія (РУП) на Полтавщині за архівними матеріалами 1901-1905 років //За сто літ. Матеріали з гро-мадського і літературного життя України XIX – початку XX ст. – К, 1928. – Кн. 2. – С. 238-318.
3.213. Дурилін С. М. Заньковецька. Життя і творчість. 1860-1934. – К.: Мистец-тво, 1955. – 520 с.
3.214. Дякин Н. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX
– начало XX века) / И.Лукьянов (подгот.). – СПб, 1998. -1000 с.
3.215 Дяченко В. Микола Лисенко. Життя і діяльність. – К.: Музична Україна, 1968. -120 с.
3.216. Євселевський С., Фарина С. «Просвіта» в Наддніпрянській Україні, істо-ричний нарис. – К.: Просвіта, 1993. -127 с.
190

3.217. Ефремов С. Наследие Столыпина и господа наследники // Украинская жизнь. -1912. – № 1. – С. 88-96.
3.218. Ефремов С. З російського життя // Нова громада. – 1906. – № 4. – С. 155-172.
3.219. Єфремов С. Літературно-критичні статті. – К.: Дніпро, 1993. – 351 с.
3.220. Єфремов С. Вибране: Статті. Наукові розвідки, монографії / Е.Соловей (упор, передмова та прим.). – К.: Наукова думка, 2002. – 757 с.
3.221. Жаботинський В. Вибрані статті з національного питання. – К.: Респуб-ліканська асоціація україно знавців, 1991. – 368 с.
3.222. Животко А. Історія української преси: Навч. посіб. / М.Тимошик (упо- ряд). – К.: НВЦ « Наша культура і наука», 1999. – 368 с.
3.223. Жовтобрюх М. Мова української періодичної преси (кінець XIX – поча¬ток XX ст.). – К.: Наукова думка, 1970. – 302 с.
3.224. Жулинський М. Із забуття в безсмертя: (Сторінки призабутої спад¬щини). – К.: Дніпро, 1990. – 447 с.
3.225. Заволока М. Загальноосвітня школа України в кінці XIX – на початку XX ст. – К.: Видавництво київського університету, 1971. -105 с.
3.226. Зайцева Л. Аграрная реформа П.Стольшина в документах и публика¬циях конца XIX – начала XX века. – М.: РАН; Институт экономики, 1996. -178 с.
3.227. ЗалЬняк М. Російська Україні і її відродження. – Львів, 1910.
3.228. Записка по вопросу о цензуре книг на малорусском языке. – Харьков, 1915. -15 с.
3.229. Заява членів Державної думи про заведення вкраїнської мови в почат-кових школах на Україні // Рідний край. -1908. – № 15. – С. 2.
3.230. Зорин В., Аманжолова Д., Кулешов С. Национальный вопрос в государ-ственных думах России (опыт законотворчества). – М.: Информ. издат. агентство «Русский мир», 1999. – 502 с.
3.231. Зырянов П. Столыпин П.А. // Вопросы истории. – 19910. -№8.- С. 54-77.
3.232. История педагогики и образования От зарождения воспитания в пер-вобытном обществе до конца XX в.: Учеб. пособие для педвузов / Под ред. Пискунова А. – 2-е изд. – М.: Творческий центр «Сфера»
3.233. История Украинской ССР: В10 т. – К.: Наукова думка, 1983. – Т. 5: Ук-раина в период империализма (Начало XX века). – 560 с.
3.234. Іванишин В., Радевич-Вінницький Я. Мова і нація. Тези про місце і роль мови в національному відродженні України. – 4-е вид. – Дрогобич: Від-родження, 1994. – 218 с.
191

3.235. Ігнатієнко В. Українська преса (1816-1923 рр.): Історико-бібліографіч- ний етюд. – K.: Державне видавництво України, 1926. – 78 с.
3.236. Ігнатієнко В. Бібліографія української преси 1816-1916. – X.; К: Держви- дав, 1930. – 288 с.
3.327. Іохінов Б. Революційні події в Катеринославі у жовтні-грудня 1905 р. / / Революція 1905-1907 рр. на Україні (до 50-річчя Першої російської революції). – Наукові записки. – К.: Вид-во АН УРСР, 1955. – Т. 6. – С. 140-157.
3.238. Історія Одеського університету за 100 років (1865-1965). – K.: Видавниц-тво Київського університету, 1968. – 423.
3.239. Історія педагогіки. Навч. посібник для пед. інститутів. – K.: Вища школа, 1973. – 447 с.
3.240. Історія України. Курс лекцій. У 2 кн. – K.: Либідь, 1992. – Кн. 2. – 464 с.
3.241. Історія України: Навч. посіб. / В.Верстюк, О.Гарань, О.Гуржій, В. Да- ниленко та ін. – K.: Альтернативи, 1997. – 424 с.
3.242. Історія української музики. В 6 т. – K.: Наукова думка, 1990. – Т. 3. – 421 с.
3.243. Йосипнеко М. М.Л.Кропивницький. – K.: Державне видавництво обра-зотворчого мистецтва музичної літератури УРСР, 1958. – 333 с.
3.244. Кабузан В., Махнова Г. Численность и удельный вес украинского насе-ления на территории СССР в 1775 -1959 гг. // История СССР. -1965. -Nol.-C. 28-37.
3.245. Калениченко Н. М.Коцюбинський. Нарис життя і творчості. – K.: Дніпро, 1984. -189 с.
3.246. Камишнікова В. Діяльність Харківського товариства поширення в на¬роді грамотності (кінець XIX – початок XX ст.) // Культурно-освітня робота: республікансько-міжвідомчий збірник. -1993. – № 8. – С. 85-90.
3.247. Каппелер А. Структура українського національного руху в Російській імперії // сучасність. -1992. – № 7. – С. 48-56.
3.248. Каппелер А. Национальное движение и национальная политика в Рос-сийской империи: опыт систематизации / / Россия в XX веке. Про¬блемы национальных отношений. – М.: Наука, 1999. – 451 с.
3.249. Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение. Ис-тория Распад. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 344 с.
3.250. Кармазіна В. Леся Українка. – K.: Видавничий дім «Альтернативи», 2003. -416 с.
3.251. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі XIX – XX ст.: соціально- політичний портрет. – K.: Либідь, 1993. -176 с.
192

3.252. Киевский университет. – К.: Вища школа, 1984. – 204 с.
3.253. Київський політехнічний інститут: нарис історії / Беляков Г., Василенко Є., Волков та ін. / М.З.Згуровський (гол. ред.). – К.: Наукова думка, 1995.
– 320 с.
3.254. Кизченко В. Первая российская революция и культурный процесс на Украине. – К.: Наукова думка, 1984. -190 с.
3.255. Кізченко В., Ткачук А. Діяльність Харківського товариства поширення у народі грамотності // УЇЖ. -1985. – № 12. – С. 81-87.
3.256. Кисельов О. Павло Грабовський. Життя і творчість. – К.: Державне ви-давництво художньої літератури, 1959. – 284 с.
3.257. Кисіль О. Український театр. – К.: Мистецтво, 1968. – 259 с.
3.258. Кобилянський В. Поезії. – К.: Радянський письменник, 1959. – 349 с.
3.259. Когон Е. Крестьянское движение в Екатеринославском уезде в 1905 г. // Літопис революції. -1928. – № 6. – С. 169-229.
3.260. Колесник В. Рафальський О., Тимошенко О. Шляхом національного від-родження. Національне питання в програмах і діяльності українських партій Наддніпрянщини. 1900 – 1907. – К.: Стилос, 1998. – 227 с.
3.261. Коллард Ю. Спогади юнацьких днів 1897-1906. Українська студентська громада в Харкові і Революційна українська партія (РУП). /М.Анто-нович (ред). – Торонто: Срібна Сурма, 1972. – 223 с.
3.262. Коломісць Т. Театр Саксаганського і Карпенка-Карого. – К.: Мистецтво,
1987.
3.263. Константинов Н., Струменский В. Очерки по истории начального об-разования в России. – М.: Государственное учебное педагогическое из-дательство, 1953. – 272 с.
3.264. Конспекти лекцій «Укаїна в складі Російської й Австро-Угорської ім-перій» і «Національно-визвольні рухи» (кінець XVIII – початок XX ст.) з дисципліни «Історія України»: / П.Рудик (авт. укл.), П.Шморгун (авт. укл.). – К.: УДУХТ, 1995. – 80 с.
3.265. Корнієвська О. Учасіь української інтелігенції у відродженні україн¬ського друкованого слова (1890-1905) / / Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – К. 1996. – Випуск. 2. – С. 3-11.
3.266. Королёв Ф. Народное образование России накануне февральской рево-люции 1917 г. // Советская педагогика. -1952. – № 2. – С. 47-42.
3.267. Королёва Н. Первая российская революция и царизм. Совет министров России в 1905-1907 гг. – М.: Наука, 1982. -184 ч.
3.268. Корш Ф. Об украинском национальном возрождении (ответ на анкету «Украинской жизни») // Украинская жизнь. -1913. – № 1. – С. 14-25.
193

3.269. Кориї Ф. и украинское Евангелие // Украинская жизнь. -1915. – № 3- 4.- С. 106-110
3.270. Коцюбинський М. Твори. В 7 т. – К.: Наукова думка. 1975. – Т.6. – 311 с.
3.271. Кравець В. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль: видав-ництво «Тернопіль», 1994. – 357 с.
3.272. Красильникова О. Історія українського театру XX ст. – K.: Либідь, 1999. – 208 с.
3.273. Кревецький І. Перша газета України. – K.: Український науковий інсти¬тут книгознавства, 1927. -15 с.
3.274. Кропивницький М. Твори. В 6-ти т. – K.: Держлітвидав, 1960. – Т. 6. – 671 с.
3.275. Кузьмин М. Низшее и среднее специальное образование в дореволю-ционной России. – Челябинск: Южно-уральское книжное издатель¬ство, 1971. – 278 с.
3.276. Куп’янський Й. Літопис життя і творчості М.Коцюбинського. – K.: На-укова думка, 1965. – 587 с.
3.277. Курас И. Торжество пролетарського интернационализма и крах мелко-буржуазных партий на Украине. – К.: Наукова думка, 1978. – 316 с.
3.278. Курас І. Повчальний урок історії (ідейно-політичне банкрутство укра-їнської соціал-демократичної робітничої партії. – K.: Політвидав Ук-раїни, 1986. -185 с.
3.279. Курлов Я. Гибель императорской России. – Современник, 1992. – 255 с.
3.280. Лавров П. «Временные правила» (студенческое движение в Киевском университете 1900 -1901 гг.) // Советское студенчество. -1936. – № 1. -С. 78 – 80.
3.281. Лавров Ю. Про ідейні й організаційні засади Союзу визволення Ук¬раїни // Український історичний журнал. -1996. – № 6. – С. 3-16.
3.282. Лановик Б., Матисякевич 3., Матейко Р. Історія господарства Україна і світ: Підруч. для студ. вузів / Б Лановик (ред.). – K.: Вища школа, 1995. -480 с.
3.283. Левадний І. Українська література в боротьбі і жертви цієї боротьби // Російщення України: науково-популярний збірник. / За ред. Л.По- лтави. – Репродуктивне видання. – K.: Видання Українського конгресу комітету Америки Ради оборони і допомоги Україні, 1992. – С. 252-406.
3.284. Левицька Н. Академічний студентський рух в Україні в кінці XIX – на початку ХХст. – K.: Тов-во «Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 47 с.
3.285. Лейкина-Свирская В. Российская академия в борьбе за равноправие ук-раинского языка // Мовознавство. -1949. – № 7. – C. 60-71.
194

3.286. Лисенко О. «Просвіти» Наддніпрянської України у дожовтневий пе¬ріод. – К.: АН УРСР Інститут історії, 1990. – 34 с.
3.287. Лист М. Коцюбинського // Слово і час. -1991. – № 11.
3.288. Лисяк-Рудницький І. Нариси з історії нової України. – Львів: Меморіал, 1991. -101 с.
3.289. Лобановський Б., Говдя П. Українське мистецтво другої половини XIX – початку XX ст. – К: Мистецтво, 1989. – 206 с.
3.290. Лось Ф. Грудневе збройне повстання на Україні // Революція 1905- 1907 рр. на Україні (до 50-річчя Першої російської революції). – На¬укові записки. – К: Видавництво АН УРСР, 1955. – Т. 6. – 67-92.
3.291. Лось Ф. Україна в роки Столипінської реакції. Нариси з історії Ук¬раїни. – АН., Інститут історії України, 1944. – Випуск II. -140 с.
3.292. Лось Ф. Формирование рабочего класса на Украине и его революцион-ная борьба в конце XIX и в начале XX ст. -1904 г.). – К.: Госполитиздат,
1955. – 332 с.
3.293. Лотоцький О. Сторінки минулого. – Варшава. – (Праці / укр. наук, ін-ститут; Т.6. Сер.: Мемуари; Кн.. 1), 1932. – Ч. 1. – 286 с.
3.294. Лотоцький О. Сторінки минулого. – Варшава. – (Праці/ укр. наук, ін-ститут; Т.12. Сер.: Мемуари; Кн. 3), 1933. – Ч. 2. – 490 с.
3.295. Лотоцький О. Сторінки минулого. – Варшава. – (Праці/ укр. наук, ін-ститут; Т12. Сер.: Мемуари; Кн. 4), 1934. – 4.4. – 396.
3.296. Лубенець Т. Заборона вистави для вшанування І.Карпенка-Карого // Рада 1907. – № 244 (Зіжовтня). – С. 3.
3.297. ЛюбарО. Стельмахович М., Федоришин Д. Історія української педагогіки.
– К.: Інститут змісту і методів навчання МО України, 1999. – 356 с.
3.298. Львов К. Совместное обучение в прошлом и настоящем / / Советская педагогика. -1945. – № 10. – С. 38-46.
3.299. Мазепа І. Україна в огні і бурі революції 1917-1920 рр. – Прага, 1942. – Т. 1. – 212 с.
3.300. Мазепа І. Підстави нашого відродження: В 2 ч. – Прага, 1949. – Ч. 1. – 250 с.
3.301. Малий В. Український національний рух на Поділлі у 1907-1914 рр. // національні та етнонаціональні процеси в Україні». Всеукраїнська на- уково-практична конференція молодих науковців. – Чернівці, 1997. – С. 62- 63.
3.302. Материалы к вопросу о земельной политике на Украине / / Украин¬ский коммунист. -1949. – № 1. – С. 35-43.
195

3.303. Миллер А. Россия и Украина в XIX – начале XX в.: не предопределенная история // Украина и Россия: общества и государства. – М.: Права че-ловека, 1007. – С. 71-88.
3.304. Миллер А. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общес-твенном мнении (вторая половина XIX в.). – СПб.: Алетейя, 2000. – 260 с.
3.305. Михутина И. Украинский вопрос в России: конец XIX – начало XX века.
– М.: РАН; Інститут славяноведения, 2003. – 287 с.
3.306. Міхновський М. Самостійна Україна. – Львів, 1991
3.307. Мірошниченко Н. Модернізм в українській драматургії початку XX ст. // Український театр XX століття. – К.: ЛВД, 2003. – С. 4-35.
3.308. Нагаевський І. Історія України XX ст. – К.: Український письменник,
1993. – 413 с.
3.309. Нариси з історії українського національного руху. Ред. В.Сарбей. – К.,
1994. – 200с.
3.310. Нариси історії української інтелігенції (перша половина XIX ст.): У З кн. / Авт. кол: С.Білоконь та ін. – К.: АН України, Інститут історії Ук¬раїни, 1994. – Кн. 1. -138 с.
3.311. Народное образование и педагогическая мысль России кануна и начала империализма. Сборник научных трудов. Под ред. Э.Днепрова. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1980. – 294 с.
3.312. На Украине и вне её. Запрещение украинских изданий // Украинская жизнь. -1915. – № 1. – С. 72-76.
3.313. На Украине и вне её. С учительских курсов // Украинская жизнь. -1912. -№7-8.-С. 108-128.
3.314. На Украине и вне её. Шевченковская хроника // Украинская жизнь. –
1914. – № 2. – С. 141-153.
3.315. На Украине и вне её. Циркуляр Деревицкого // Украинская жизнь. –
1915. – № 11-12. – С. 124-160.
3.316. Новицкий В. Из воспоминаний жандарма. – М.: Прибой, 1929. – 284 с.
3.317. Новороссийский университет в воспоминаниях современников: Сбор¬ник воспоминаний / Авт.-сост. Ф.Самойлов. – О.: Астро Принт, 1999. -295 с.
3.318. Обговорення відповіді на тронну промову // Громадська думка. -1906.
– № 102 (бтравня). – С. 1-2.
3.319. Общество благоустройства и охраны могилы украинского поэта Т.Г.Шевченка // Рада. -1910. – № 82 (10 квітня). – С. 2.
196

3.320. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Українська культура. – К.: Наша куль-тура і наука, 2001. – 342 с.
3.321. Октябрьские и декабрьские события в Харькове в жандармском осве-щении (документы) // Летопись революции. – 1924. – № 1 (6). – С. 247-257.
3.222. Олійник В. До біографії А.Я.Шабленка (за невідомими архівними ма-теріалами) // радянське літературознавство. -1975. N° 6. – С. 44-54.
3.323. Онопрієнко В., Реєнт О., Щербань Т. Українське наукове товариство. 1907-1921 роки / НАН України; Інститут історії України, 1998. – 243 с.
3.324. Орлов В. Студенческое движение // Красный архив. -1936. – № 2 (75).
– С. 83-85.
3.325. Ососков А. Начальное образование в дореволюционной России (1861— 1917) – М.: Просвещение, 1892. – 208 с.
3.326. Очерки истории коммунистической партии Украины. – 4-е изд. – К., 1977.
3.327. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX – начала XX в. / Под ред. Э Днепрова, С.Егорова, Ф.Паначича, Б.Те- биева. – М.: Педагогика, 1991. – 446 с.
3.328. Павко А. Політичні партії, організації в Україні: кінець XIX – лютий 1917 p.: зародження, еволюція, діяльність, історична доля. – К: Видав¬ництво «Іван Федоров», 1999. – 248 с.
3.329. Панченко В. Секрети Валуєвського циркуляра 1863 року // Україна in-cognita / За ред. Д.Івшиної. – 3-є видання. – К.: Укр. прес, група, 2004.
– С. 198-203.
3.330. Панченко В. Емський луг // Україна incognita / За ред Д.Івшиної. – 3- є вид. – К: Укр. прес, група, 2004. – С. 203-207.
3.331. Пархоменко Л. К. Г. Стеценко. – К: Музична Україна, 1973. – 265 с.
3.332. Патер І. Союз визволення України: проблеми державності і соборності.
– Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2000.-346 с.
3.333. Первый штурм царизма. 1905-1907 гт. – М: Мысль, 1986. – 251 с.
3.334. Періодичні видання Катеринослава та Катеринославської губернії 91838-1917 pp.): Список / НАН України; М.Сидоренко та ін. – Л; К; Львів наук, б-ка В. Стефаника, 1995. -153 с.
3.335. Періодичні видання Полтави та Полтавської губернії (1838-1917 pp.): Список / Н.М.Сидоренко (упорядн.). – Л.К.: Львів, наук, б-ка ім.. в Сте-фаника, 1996. -126 с.
197

3.336. Петлюра С. «Ідейна» боротьба з українством // Слово. – 1908. – № 16 (20 квітня). – С. 2-5.
3.337. Петлюра С. Київські професори і домагання українських кафедр / / Рада. -1907. – № 8. – С. 2.
3.338. Петровсъкий Г. Вибрані статті і промови. – К.: Вид-во політ, літ. Ук-раїни, 1974. – 416 с.
3.339. Пиналов С., Чернявсъкий В., Вноградов А. История культурно-просвети-тельной работы в СССР. – К.: Вища школа, 1983. – 263 с.
3.340. Пивоваров М. Панас Мирний (життєвий і творчий шлях). – К.: Дніпро, 1982.-171с.
3.341. Півторадні В. Архип Тесленко. Життя і творчість. – К.: Дніпро, 1982. – 95 с.
3.342. Погребении Ф. Лесь Мартович. Життя і творчість. – К.: Дніпро, 1971. – 195 с.
3.343. Погрібний А. Борис Грінченко. Нарис життя і творчості. – К: Дніпро,
1988. – 269 с.
3.344. Подольський Б. Маклаков Н. Как губернатор в борьбе с украинством // Украинская жизнь. -1915. – № 8-9. – С. 44-48.
3.345. Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: В 2 т.
– М.: ТЕР А, 1996. – 656 с.
3.346. Політична історія України XX ст.: У 6 т. / За ред. І.Кураса. – К.: Генеза,
2002. – Т. 1. На зламі століть (кінець XIX ст. -1917 р.). – 424 с.
3.347. Політична історія України / За ред. Г.Швидько. – Дніпропетровськ: Нац. гірнич. академія України, 2002. – 259 с.
3.348. Полонсъка-Василенко Н. Історія України. 1900-1923 рр. – К.: Либідь, 1992. -136 с.
3.349. Полонсъка-Василенко Н. Історія України. У 2 т. – К.: Либідь, 2002. – Т. 2. -630 с.
3.350. Полянский Н. Эпопея военно-полевых судов 1906-1907 гг. – М.: Изд-во политкаторжан, типография московского полиграфического инсти¬тута, 1934. -109 с.
3.351. Полянский Н. Царские военные суды в борьбе с революцией 1905 гг. – М.: Изд-во московского университета, 1958. – 240 с.
3.352. Попик В. Политическая борьба на Украине вокруг выборов в III Думу.
– К.: Наукова думка, 1989. – 100с.
3.353. Портной И. Студенческое движение в Одесском университете за 75 лет (1865 -1940). – О.: Типография Одесского Государственного универси-тета, 1940. – С. 69-118.
198

3.354. Постанова сенату в справі українського товариства // Рада. – 1911. – № 52. – С. 3.
3.355. Поступейко М. Про жандармські переслідування І.Карпенка-Карого // Радянське літературознавство. -1959. – № 5. – С. 110-114.
3.356. Прибытие в Одессу графа А.Коковницына с царским подарком / / Ки-евлянин. – 1908. – N2 80 (20марта). – С. 5.
3.357. Приходько В. Під сонцем Поділля: Спогади. – 3 вид. – Мюнхен Україн¬ська трибунаД948. – С. 157 с.
3.358. Прокопович В. Народна школа і рідна мова на Вкраїні // Світло. -1914.
– № 7-8. – С. 34-37.
3.359. Пчілка О. Микола Лисенко (спогади і думки) / / ЛНВ. – 1913. – Річник XVI. – Кн. II. – Т. ЬХІ/ – С/ 235-254/
3.360. Колісник В. Ф., Надтонка О. М. Російська демократична інтелігенція та українське національне відродження (кінець XVIII – початок XX сто-ліття). – К.: Хрещатик, 2002. -164 с.
3.361. Ратин А. Грамотность и народное просвещение в России в XIX и на¬чале XX века / / Исторические записки. -1951. – № 37. – С. 29-36.
3.362. Реєнт О. Україна в імперську добу (XIX – поч. XX ст.). – К., 2003. – 338 с.
3.363. Реєнт О. Проблеми історії України XIX – на початку XX століть, збір¬ник наукових праць відділу історії України XIX – початку XX ст.- К,
2000. – 262 с.
3.364. Реєнт О. Актуальні проблеми історії України // Україна соборна. 36. наук, статей. – Вип.1. // Україна соборна. 36. наук, статей. Вип. 1. – К., 2004. – С. 6-22.
3.365. Речь, сказання протоиереем Г. Я. Прозоровим в Киевском отделе Ру-ського собрания // Киевлянин. -1908. – № 340 (8декабря). – С. 3-4.
• 3.366. Риги А. Из жизни «Спилки» // летопись революции. – 1923. – № 5. – С. 126-135.
3.367. Риги А. Очерки по истории «Спилки» // Летопись революции. -1925.
– № 3. – С. 77-107.
3.368. Риш А. Очерки по истории социал-демократической «Спилки». – X.: Изд. «Пролетарий», 1926. -142 с.
3.369. Рідний край: Навчальний посібник з народознавства / За ред. Проко- пенка. – X.: ХДПу, 1999. – 527 с.
3.370. Рождественский С. Исторический обзор деятельности Министерства на-родного просвещения (1802-1902). – СПб.: Министерство народного просвещения, 1902. – 785 с.
199

3.371. Розвиток народної освіти і педагогічної думки. – К.: Радянська школа, 1991. – 380 с.
3.372. Русанівський В. Історія української літературної мови. – К.: АртЕк, 2002.
– 424 с.
3.373. Русова С. Современные школьные нужды в Украине // Украинский вестник. – 1906. – № 2. – С. 115-122.
3.374. Русова С. Справа народної освіти на Україні // Світло. – 1911. – № 1. – С. 52 – 63.
3.375. Русова С. Нова школа // Світло. – 1914. – Кн.. 7-8. – С. 3-16
3.376. Русова С. Вибрані педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996. – 304 с.
3.377. Савченко А. Заметки // Киевлянин. -1908. – № 89 (29 марта). – С. 1-2.
3.378. Савицкая Л. Художественная культура Украины. Вторая половина XIX
– начало XX вв: Конспекты лекций по курсу «Украинская и мировая культура». – Харьков: НТШ «ХПИ», 2002. – 50 с.
3.379. Савченко Ф. Заборона українства 1876. – X., К: Держ. вид. України, 1930. 415 с.
3.380. Садовський В. Украинский вопрос в третьей Думе / / Украинская жизнь. – 1912. – № 6. – С. 4 – 27.
3.381. Саксагансъкий П. Театр і життя. Мемуари. – Харків: Рух, 1932. -192 с.
3.382. Самарцев М. Чорносотенці на Україні (1905-1917 рр.) УЇЖ. -1992. – № 1. – С. 90-98.
3.383. Сарбей А. Національне відродження України // Україна крізь віки: В 15 т. – К.: Альтернативи, 1998. – Т. 9. – 335 с.
3.384. Сахновский-Панкеев В. Украинский театр в период революции // Пер¬вая русская революция и театр. Статьи и материалы. – М.: Искусство,
1956. – С. 266-295.
3.385. Свідзінський М. Селянські спілки на Україні в революції 1905 р. // лі¬топис революції. -1929. – № 2. – С. 145-171.
3.386. Серополко С. Наследство господина Кассо / / Украинская жизнь. -1915.
– № 2. – С. 16-19
3.387. Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наукова думка, 2001. – 912 с.
3.388. Сидоренко О. Нездійснені видання. Анотований покажчик нереалізо-ваних проектів україномовних періодичних органів кінця XIX – по-чатку XX століття. – К.АН УРСР, Центральна наукова бібліотека ім.
В.Вернадського, 1990. – 72 с.
3.389. Сидоровнин Г. П.А.Столыпин. Жизнь за Отечество: Жизнеописание (1862-1911). – Саратов: Культурный центр им. П.А. Столыпина, 2002. – 600 с.
200

3.390. Симонова М. Кризис аграрной политики царизма накануне первой рос-сийской революции. – М.: Наука, 1987. – 252 с.
3.391. Смирнов А. Государственная Дума Российской империи 1990 -1917: Ис-торико-правовой очерк. – М.: Книга и бизнес, 1998. – 624 с.
3.392. Спиридович А. Записки жандарма с предисловием и под ред. С.Пион- тковского. – М.: Худ. лит., 1991. – 268 с.
3.393. Старицька-Черняхівська Л. Вибрані твори. Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари / М. Жулинський (гол. ред.). – К.: Наукова думка, 2004. – 839 с.
3.394. Стебницкий П. Очерк истории действующего цензурного режима в от-ношении малорусской письменності. – Украина. -1993. – Вип. 26-27. – С. 94-10.
3.395. Степанов С. Чёрная сотня в России. 1905-1914 гг. – М.: Издательство ВЗПИ А/О «РОСВУЗНАУКА», 1992. – 330 с.
3.396. Степанович Е. Про участь демократичного студентства вищих спеці-альних навчальних закладів України у революції 1905-1907 рр. / / уїЖ. -1984. – № 3. – С. 121-127.
3.397. Стеценко Л. Карпенко-Карий (Тобілевич). Життя і творча діяльність.
– К.: Держ. видав, образотворчого мистецтва і музичної літератури,
1957. -306 с.
3.398. Стороженко А. Происхождение и сущность украинофильства. – К.: Ти-пография С.В.Кульженко, 1912. – 64 с.
3.399. Столыпин П. «Нам нужна великая Россия…» (Речи в Государственном совете 1907-1908 гг.). – Воронеж: ИРВА, 1991. -16 с.
3.400. Струве П. На разные темы // Русская мысль. -1911. – № 1. – С. 175-178
3.401. Струве П. Общерусская культура и украинский партикуляризм. Ответ Украинцу // Русская мысль. -1912. – № 1. С. 175-178.
3.402. Субтелъний О. Україна: історія. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1993.-720 с.
3.403. Судьба житомирской «Просвиты» // Украинская жизнь. – № 2. – С. 99-104.
3.404. Сучков И. Судьба опасной реформы // Народное образование в Рос¬сии. Российский альманах. – М. 2000. – С. 317-321
3.405. Тобілевич Б. П. К. Саксаганський. – К: Держ. вид. образотворчого мис-тецтва і літератури УРСР, 1957. – 328 с.
3.406. Телешун С. Національне питання в програмах українських політичних партій в кінці XIX – на початку XIX століття. – К, 1996. -130 с.
201

3.407. Украинская государственность в XX веке: Историко-политический ана-лиз/ В.Адамский, Б.Андресюк и др. – Н.: Наукова думка, 1996. – 463 с.
3.408. Украинский вопрос. Составлено сотрудниками журнала «Украинская жизнь». – М: Задруга, 1915. -164 с.
3.409. Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола: сборник. – М.: Москва, 1998. – 430 с.
3.410. Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси: В 3 т. – К.: Наукова думка, 2004. – Т.1. Українські проекти в Російській імперії. – 501 с.
3.411. Українка Л. Сюжети з життя в ілюстраціях і документах. – К.: Спалах,
2001. -168 с.
3.412. «Українське питання» в Російській імперії (кінець XIX – поч. XX ст.): Ко- лект. наукова монографія у 3 ч. За ред. В.Сарбея. – К., 1999
3.413. Українське питання / М. Тимошик (укл). – К.: Вид-во ім. О.Теліги, 1997. -218 с.
3.414. Українки в історії / С.Андрусів, Ю.Багаліка, Богачевська-Хомяк М. та ін. – К.: Либідь, 2004. – 326 с.
3.415. Український драматичний театр: Нариси історії. В 2 т. / За ред. М.Риль- ського. – К.: Наукова думка, 1967. – Т.1. – 519 с.
3.416. Українські літературні альманахи і збірники XIX – початку XX ст.. / За ред. О.Дея. – К.: Наукова думка, 1967. – 371 с.
3.417. Українські політичні партії ХІХ-ХХ століття: Програмові і довідкові ма-теріали / Упоряд. В. Шевченко. – К.: Консолтинг Фенікс, 1993. – 336 с.
3.418. Фадеев А. Одесский университет в 1900 -1917 гг. // Одесский универ¬ситет за 75 лет (1865-1940). – О.: Типография Одесского Гос. ун-та, 1940. -С. 49-68
3.419. Фалеев Н. Россия под охраной // Былое. № 11-12 С. 250-294.
3.420. Фармаковский В. Начальная школа министерства народного просвеще-ния. – СПб.: Типография И.Н.Скороходова, 1900. -130 с.
3.421. Феденко П. Український рух у XX столітті. – Лондон: Наше слово, 1959. -267 с.
3.422. Федун В. М. Коцюбинский і царська цензура // Радянське літерату-рознавство. -1940. – Nо 5-6. – С. 295-318.
3.423. Харковец. До українських лекцій в Харківському університеті // Рада. -1907. – № 244 (31 жовтня). – С. 1.
3.424. Харьковский государственный университет им. А. Горького за 150 лет.
– X.: Из-во Харьковского ун-та, 1955. – 387 с.
3.425. Хрестоматія з історії Української PCP (1861-1917 pp.). Посібник для вчителів. В 3 т. – К.: Радянська школа, 1961. – Т. 2. – 642 с.
202

3.426. Царская цензура о произведениях украинского писателя И.Франко. Вводная статья Полянской // Красный архив. – 1940. – Т. 1. – С. 248-263.
3.427. Чайковский Ю. Так обирали колись. – К.: Молодь, 1957. – 29 с.
3.428. Чарнолуский В. Основные вопросы организации школа в России. – СПб.: типография М.А.Александрова, 1909. -130 с.
3.429. Черкасенко С. Українське життя в Росії в 1912 р. // ЛНВ. -1913. Т. ЬХ1.
– Кн. 1. С. 183-193.
3.430. Черкаський В. Панас Мирний біографія. – К.: Наукова думка, 1973. – 392 с.
3.431. Черкунов А. Революционное движение среди крестьянства на юге Рос¬сии и социал-демократия // Каторга и Ссылка. – 1925. – № 2. –
С. 103-117.
3.432. Чехов Н. Русский язык в школах Малороссии // Вестник Воспитания. -1925. – № 7-8. – С. 117-123.
3.433. Чехов Н. Всеобщее обучение // Русская школа.- 1906 – № 12. –
С. 102-119.
3.434. Чехов Н. Народное образование в России с 60-х годов XIX века. – М.: Кн-во «Польза», 1912. – 224 с.
3.435. Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). / В.Шевчук (передм.). – К.: Темпора, 2003. – 416 с.
3.436. Чурбанов В. П. А. Столыпин: быль и небылицы // Российская федера¬ция. – 2000. – № 13. – С. 76-80.
3.437. Чупринка Г. Поезії. – К.: Радянський письменник, 1991. – 495 с.
3.438. Шевелів Б. М. Коцюбинський і департамент поліції // Життя і рево¬люція. -1928. – С. 136-146
3.439. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині XX століття (1900 – 1941): Стан і статус. – Чернівці: Рута, 1998. – 208 с.
3.440. Щеголев С. Современное украинство. Его происхождение, рост и за¬дачи. – К.: Типография Т-ва И.Н.Кушнарёв и К, 1913. -160 с.
3.441. Щеголев С. Украинское движение как современный этап южнорусского сепаратизма. – К.: Типография Т.-ва И.Н. Куш нарев и К., 1912. – 588 с.
3.442. Штепа М. Московство: його походження, зміст й історична тяглість. – Дрогобич; Львів: Відродження, 2003. – 350 с.
3.443. Якименко М. Економічна основа українського національно-визвольного руху // сучасність. – 1995. – № 7-8. С. 118-123.
203

3.444. Якименко М. Переселення селян з України на Далекий Схід в епоху ринкових реформ кінця XIX – поч. XX ст. – Полтава: Інтер Графіка,
2003. -129 с.
3.445. Ярмиги О. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці XIX – на початку XX ст. – X.: Консул, 2001. – 284 с.
3.446. Ярмииі А. Судебные органы царской России в период империализма / 1900 -1917 гг. / Учебное пособие. – К.: УМКВО, 1990. – 92 с.
4. Автореферати дисертацій
4.447. Доморослий В. Діяльність української парламентської громади в І та II Державній Думах (1906-1907 рр.). – Автореф. дис…. канд. іст. наук. – К, 1994. -18 с.
4.448. Румянцева С. Мовне питання в діяльності національної інтелігенції Наддніпрянської України (1900-1917 рр.). – Автореф. дис…. канд. іст. наук. – К, 1994.-19 с.
4.449. Щербак Н. Національна політика царизму у правобережній Україні в кін. XIX – на поч. XX ст. (за матеріалами звітів місцевих державних установ). – Автореф. дис…. канд. іст. наук. – К., 1995. – 20 с.
4.450. Дорощук Н. Український культурно-національний рух в Російській ім-перії (кінець XIX – початок XX ст.). – Автореф. дис…. канд. іст. наук. – К, 1996.-17 с.
4.451. Сінніцький А. Антиукраїнська політика російського самодержавства (1900 -1914). – Автореф. дис…. канд. іст. наук. – К, 1997. -19 с.
4.452. Білокінь О. Українське питання в Державній Думі Російської імперії (1906 -1917). – Автореф. дис…. канд. іст. наук. – К., 2001. – 20 с.
4.453. Драч О. Розвиток початкової освіти в Україні (1861 -1917 рр.). – Авто¬реф. дис…. канд. іст. наук. – X, 2002. -17 с.
4.454. Петренко І. Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в сис-темі освітньої урядової політики царської Росії (1884 – 1917 рр.). – Ав-тореф. дис…. канд. іст. наук. – К., 2005. – 20 с.
4.455. Загребельна Н. Громадські гуманітарні організації в Україні у роки Пер-шої світової війни. – Автореф. дис…. канд. іст. наук. – К, 2004. – 20 с.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.