Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

ПЕРЕДМОВА

Опис нормативної граматики, що є предметом вивчення
в курсі сучасної української літературної мови на філоло-
гічних факультетах вищих навчальних закладів, подано з
формального і функціонально-семантичного поглядів. За-
галом виклад теоретичного матеріалу ґрунтується на тра-
диційних підходах до системного вивчення морфеміки, сло-
вотвору і морфології, але певною мірою враховано також
нові підходи, пов’язані з осмисленням граматичних оди-
ниць на засадах категорійної граматики.
Трактування морфем у структурі слова, словоформ
змінюваних частин мови у сучасній граматичній теорії
пов’язується з вивченням категорійних властивостей лек-
сико-граматичних класів слів та їх граматичних кате-
горій. Особливо виразно простежується зв’язок категорій-
ного змісту морфології із синтаксисом, що зумовлює роз-
гляд морфологічних форм слів різних частин мови як
проекцій синтаксичних функцій. Зокрема, з функціональ-
но-синтаксичного погляду характеризуються іменникові
категорії відмінка й числа, займенникова і дієслівна кате-
горії особи, граматичні значення прийменника,часток.
До всіх розділів і до кожної частини мови подано
списки рекомендованої літератури, що допоможе студен-
там у самостійній роботі над темою.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.