Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 2. Предмет і завдання морфеміки

М о р ф е м і к а — розділ граматики, який вивчає
морфемний склад слова, закономірності конструюван-
ня слів за певними правилами сполучуваності мор-
фем.
Традиційно морфеміку відносять до морфології, об’єктами
вивчення якої є внутрішня граматична будова слова і грама-
тичні класи слів. Оскільки одиниці, що виділяються у внутрішній
будові слів, є знаками — значущими частинами морфологічної
одиниці-конструкції — і беруть участь у граматичному оформ-
ленні лексико-граматичних класів слів (частин мови), це дає
підставу для виділення морфеміки в окремий розділ із само-
стійним об’єктом вивчення — одиницями, меншими за слово, —
морфемами.
Морфеміка вивчає морфеми та класифікацію їх за функція-
ми й іншими ознаками, поділ слів на морфеми, правила сполу-
чуваності у внутрішній будові слова і зміни у морфемних
структурах. Морфеміка тісно пов’язана з розділом «Морфоно-
логія», в якому вивчаються звукові зміни у морфемах і на їх
стику в слові, та «Словотвором», оскільки морфеми розгля-
даються у зв’язку з похідністю слів, особливо афіксальних
утворень.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.