Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

ЛІТЕРАТУРА І ПРИМІТКИ

1. Путилов Б.Н. Миф-обряд-пссня Новой Гвинеи. — М.: Плавная
редакция восточной литсратурьі изд. «Наука», 1980. — 381 с.
2. Див., наприклад: Стабрила Станіслав. Міфологія для дорослих:
боги, герої, люди / Переклав з польської Д.Андрухів. — К.: Юнівсрс,
2000. — 543 с.
3. Лосев А. Античная мифология в ес историческом развитии. — М.:
Госучпедгиз, 1957. — 620 с; його ж: Проблема символа и реалистическое
искусетво. — М.: Искусство, 1976. -367 с; його ж: Знак. Символ. Миф. —
М.: Изд. Московского университста, 1982. — 479 с; його ж: Очерки
античного символизма и мифологии. — М.: Мьісль, 1993. — 959 с, та ін.
47 Степан Мишаиич
4. Фрейденберг О.М. Миф и литсратура дрсвности. — М.: Гл. ред.
восточн. лит. изд. «Наука», 1978. — 603 с.
5. Див. праці Інституту слов’янознавства і балканістики, а також
дослідження Е. Мслетинського, С.Токарева, Б.ІІутілова, О.Топоркова,
В.Топорова та ін.
6. ІІінчук Степан. Корпус української міфології // Войтович Валерій.
Сокіл-Род: Оріана, 1997. — 332 с.
7. Осш^іж Ж. Ж. ТЬе МеапіпЈ8 от «МііЬ» іп Мосіегп Сгін’сізт // «Мосіегп
РЬІ1о1о§у». — У50. — 1950-53. — Р. 232-242.
8. Платон. Федр// Платан. Діалоги. — К.: Основи, 1995. — С.293-339.
9. НегсіегзЗаттІІісИе Шгке. — Вапсі 5-6.— Вегііп, 1877-1913; Гердер Иоганн
Готфрид. Избранньїе сочинения. — М.;Л.: Гос. изд. худож. лит-рм, 1959;
Див.також: 8іайеІтапп Кисіоі/. ВегЬІ8іогІ8сЬе 8іпп Ьеі Негсіег. — Наїїее, 1928;
8скІе&еІ А. Ж. Уог1е8ип§еп йЬег 8сЬбпе УіегаШг ипсі Киті, Еіп1еіішіЈ. ЦИТ. за:
МеІ8іег\уегке (ІеиІзсЬегЬііегаІигкгіїік. В. 1.
10. Могіїг К. РИ. С-ШеїїеЬге осіег туіЬоІо§І8сЬе БісЬіип§еп сіег АІІеп. —
ЬеіР2І8,1996. —5.7.
//. Шеллинг Ф. В. Введение в философию мифологии. Историко-
критичсскос введение в философию мифологии. Книга первая // Шеллинг
Ф-В. Сочинения. — М.: Мнсль, 1998. — 1661 с.
12.8сМІт&: \Ґегке. — МііпсЬеп, 1927. — Вапсі 1. — 8.17,22,11; — Вапсі 6 —
8.91,57,541″.
13. Сдеікеа 8аті1ісЬе \Ґегке. іиЬі1аит8-Аи5§аЬе. — Вапсі 37. — 8іит.і§агт.-
ВегЬп, 1902 РЕ —8.47.
14. Сгітот7.ОеиІ8сЬеМу(Ьо1о§іе.—Вегііп, 1875. — 8.ХХХУП,XXVI,XXXVII.
15. Васко/еп 11 Оаз МиИегесЬі. — 8іиИ§агІ 1861; Оіе 8а§е УОП Таапаяиіі. —
Неісіе1Ьег§ 1870; Иег МуїЬоз УОП Огіепі ипи Оссіиепї.. — МипсЬеп, 1926. — 8.9,
7,147 С
16. МеІгасИе Е <3е$атте\1е \Уегке. МипсЬеп. 1920-1929. Вапсі 6,8. 317,310,
257; Вапсі 14,8.326; Вапсі 3. — 8. 154,153 і. Е. РгасЬі. МуіЬоз ипсі Кеоіізтииз. —
«ОеиївсЬе 2еіІ8сЬгій Іїіг РЬіІозорЬіе», Вапсі 13(1965). — 8.816.
17.Див.книгу Ернста Бертрама про Ніцшс: Вегсгат Е. №еі28сЬе. УегзисЬ
еіпег МуіЬоІо§іе. — Вегііп, 1922. — 8. 1.
18. Не8еІ С.Ж.Е 8аті1ісЬе \Уегке.- 8іий8аг1,1937. — Вапсі 12.
19. Саххігег Е. ТЬе МуіЬ огТЬе 8іа1е. N6^ Уогк, 1946, р. 37-49.
20. Кассирер Зрпст. Сила метафори // Теория метафори. — М.:
Прогресе, 1990. — С.33-43.
21. Миеііег Е М. СЬірз Ігот а Оегтап \уогк8Ьор, V. 4.-Ьопс1оп, 1868, р. XI.
22. Ееродот. Історії в дев’яти книгах / Перкл., передм. та прим.
А.О.Білецького. — К.: Наук, думка, 1993. — 94-95.
23. ЮнгК.-Г. Психологическиетипьі. — М.: Госиздат, 1924. — С. 58.
Див. також видання в серії «Класики зарубіжної психології»: Юнг К.-Г.
Воспоминания, сновидсния, размьшіления. — М.: ООО «Издательство АСТ-
48
Загальнометодологічні аспекти
ЛТД»; Львов: Инициатива, 1988. — 480 с; його ж: Сознанис и
бсссознательнос. — С1І6; Москва: Университстская книга АСТ, 1997. —
544 с; його ж: Бог и бессознатсльнос. — М.: Олимп, ООО «Издательство
АСТ — ЛТД», 1998. — 480 с; його ж: Психология бессознательного. — М.:
ООО, «Издательство АСТ — ЛТД», «Канон +», 1998. — 400 с; Юнг К.-Г.,
Нойман 3. Психоанализ и искусетво. — К.: Ваклер, 1996. — 304 с, та ін.
24. Козлов А. Мифологические школи в зарубежном литерату-
роведении // Тсории, школи, концепции (критические анализн).
Художествснний текст и контекст реальносте. — М.: Наука, 1977. — С.147.
25.4ип% С.-С. Уоп сіеп Шіігсеїп сіез Ве\уиІЗі8еіп8. -2йгісЬ, 1954. — 8. 6-8.
26. ЕгеисІЗ. Тоїет ипсі ТаЬи. — Ргапкітігі, М., 1950. — 8. 6, 30.
27. Ваисікіп М. АгсЬегураї Ра«егп8 іп Роеі. Р8усЬо1о§іса1 8іис1іе8 оґ
Іта§іпаііоп. — Ьопсіоп, 1963, р. 88.
28. МуіЬ апсі МеЙюд. Еі. Ву 3. Е. Міііег. Ьіпсоїп, 1960, р. 111; Мут апсі 8утЬо1.
ЕсІ. Ву В. 8ЮІе. Еіпсоїп, 1963, р. V
29. Егуе N. ТЬе агсЬегурев оЛіІегагиге. — Іп: МуіЬ апсі теіЬосІ. Мосіегп іЬеогіе8
о!ТісІіоп.Не\уУогк,1961,р. 149.
30. Егуе N. Апаїоті оГсгіІісізт: Гоиг Є88ауз. СЬіса§о — Еопсіоп, 1957, р. 16.
31. Малиновський Броиислав. Матая, наука и религия / Перекл. з
англ. — М.: Рсфл-бук, 1999. 304 с.
32. Леви Стросс К. Структурная антрополот-ия / Перекл. з франп. —
М.: Ред. восточн. Лит. изд. «Наука», 1983. — 535 с; Леви-Стросс Клод.
ГІсчальнис тропики / Перекл. з франті,. — Львов: Инициатива; М.: 000
«Фирма «Издательство АСТ», 1999. — 576 с.
33. Леви Стросс Клод. Бронислав Малиновский. Магия, наука и
религия. — С. 16-17.
34. Ьеуі-8ігашх СІ. ТЬе 8ігисшга18іисіу оГМугїі. — .Іошпаї оґАтегісап Роїкіоге. —
У 68 (1955). — Р.428.
35. Цуі-8ігашя СІ. Еа решее 5аиуаі>е. — Рагіз, 1962; його ж: МуіЬо1о§іяе8. —
Рагі8. — І-ІУ, 1964-1971; його ж: ТЬе 8ішс1ига1 8сисіу оГ МуїН // Іоигпаї ої
Атегісап Роїкіоге. 1955. — № 270 (російський переклад: Вопросьі
философии. — 1970. — № 6); його ж: Еа§е8ІесГА8с1іуа1//Есо1єргат.іяесіе8
Ьаиіез ешсіек. Ехгт. Аппиаіге, 1958-1859. — Р. 3-43; його ж: Стуктурная
антропология. — М.:Наука, 1983; його ж: Печальньїс тропики. — М.: АСТ-
Львов: Инициатива, 1999; його ж: ІІсприрученная мисль// Леви-Стросс
Клод. Псрвобнтное мьшілснис. — М.: Рсспублика, 1994. — С. 38-110; його
ж: Леви-Стросс К. Структура и форма: Размьпплсния над одной работой
Владимира Проппа // Зарубсжние иселедования по есмиотике фольклора:
Сборникстатей. — М.: Наука. Гл. ред. Вост. Лит., 1985. таін.
36. ВагІІіеБ К. МуіЬо1о§іе8. — Рагіз, 1957. — Р. 234.
37. Мелетинский Е.М. К вопросу о ирименснии структурно-
семиотического метода в фольклористико // Ссмиотика и художсствсннос
творчество. — М.: Наука, 1977. — С. 152-170.
4«> Степан Мишанич
38. Vіске^у^. МуіЬ апсі Ікегашге.- Ьіпкоіп, 1966, р. X.; Рег§шхоп Е ТЬе ісіеа
оґіЬеаІге. — Ргіпсеїоп, 1949. — Р. 111; Зіоскстег Н. МуіЬороезіз. МугЬіс раііегш
іп Ікегагі с1а$8Іс8. — Оеггоіі, 1970. 1970.; Спазе К. ТЬе яиезі ґог тут. Ваіоп Рои§е,
1949; Шет: N0168 оп те зшсіу оГтут // Рагііяап КЄУ. — №\у Уогк, 1946 — N 13.;
РіесНегЬ. АгсЬегуре апсі зі^пагиге // 5е\уапее Кеу., 1952, ЬХ.; та ін.
39. Біля ВИТОКІВ скзистснціоналізму як «філософії життя» стояв не
лише Тейлор Шардсн, а й Карл Яспсрс, Хайдеггер, Габріель Марсель,
Альберт Камю, Жан Поль Саргр, Еміль Сіфан, Андре Мальро, та ін.
40. Злиаде Мирча. Аспсктьі мифа. — М.6 Инвест-ППП, 1995; його ж:
Священньїе тексти народов мира. — М.: Крон-пресс, 1098. — 624 с; його
ж: Шаманизм: архаические техники зкетаза. — К.: София, 1998. — 384 с;
його ж: Азиатская алхимия. — М.: Янус-К, 1998- 604 с; його ж: Очсрки
сравнитсльного религиоведения. — М.: Ладомир, 1999. — 488 с.
41. Яценко М.Т. М.І. Костомаров — фольклорист і літературознавець
// Костомаров М.І. Слов’янська міфологія: Вибрані праці з
фольклористики й літературознавства. — К.: Либідь, 1994. — С. 5-49.
42. «Деякі образи, говорить із цього приводу Ф.Колесса, — ставлені
паралельно один побіч одного, так дуже вжилися в українській народній
поезії, що сама згадка одного з них, того, з чим порівнюємо викликає
уявління другого, того, що порівнюємо. На цій основі розвинулося багатство
символів». Колесса Філарет. Українська усна словесність. — Львів, 1938. —
С.26.
43. Котляревский А.А. Сочинения: В 4 т. — СІІб, 1889-1895.
44. Потебня А.А. Ммсль и язмк. — М.: Лабиринт, 1999. — С.40.
45. Сумцов II. Ф. Совремснная малорусекая зтнография / Киевская
старина. — 1892. — Т. 36.
46. ПьтинА.Н. История русекой зтнографии. — СПб., 1891. — Т. 2. — С.
153.
47. Топорков А.А. Работьі А.А.ІІотсбни о пародіюй поззии // Потебня
А.А. Собранис трудов: Символ и миф в пародіюй культуре. — М.: Лабиринт,
2000.-479 с.
48. Потебня А.А. О доле и еродньїх с нею суіцествах // Символ и
миф в пародіюй культуре. — С. 357-397.
49. Потебня А.А. Из записок по теории словесности. — Харьков, 1905. —
649 с; Свідомо не перекладаємо цитату О.Потебні, щоб максимально
зберегти стиль викладу вченим складних позицій.- С.М.
50. Біографія і перелік основних праць М.Сумцова занесені до
міжнародного словника фольклористів: Оісііоппаіге іпіегпаїіопаїе сіез
іоікіогізіез сопгетросаіпе».— Рі. 1.-Р, 1895.-С. 61.
51. БайбуринА.К., Фрадкин В.З. Послссловие: Николай Федорович
Сумцов и его роботи в области обрядовой символики // Сумцов Н.Ф.
Символика славянских обрядов: Избранньїе трудм. — М.: Восточная
литература РАН. — С. 269.
50
Загальнометодологічні аспекти
52. Франко І. Фольклорні праці д-ра Ченька Зібрта // Франко І.Я.
Вибрані статті про народну творчість / Упорядк. Дей О.І. — К.: Вид. А11
УРСР, 1955. -С. 208-217.
53. Франко І. Як виникають народні пісні. // Франко І. Зібр. творів: В
50 т. — Т. 27. — К.: Наук, думка, 1980. — С. 57-65.
54. Франко І. Я. Проти відходу вчених від актуальних наукових тем
// Франко І. Вибрані статті про народну творчість. — С. 219.
55. Франко І. Що таке казковий мотив? // Франко І. Вибрані статті
про народну творчість. — С. 205.
56. Франко І. Дві школи в фольклористиці // Франко І. Вибрані
статті про народну творчість. — С. 196.
57. Франко І. Передмова до «Галицьких народних казок» // Франко
І.Я. Вибрані статті про народну творчість. — С. 183-184.
58. Франко І.Я. Квестіонар для збирання народних переказів // Відділ
фондів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.
М.Т.Рильського НАН України. — Ф.28-3, од. зб. 127. — Арк. 4.
59. Етнографічний збірник. — Т.ЗЗ. — С.У-ХІІ; — Т. 34. — С. У-ХХІУ.
60. Гнатюк Володимир. Нарис української міфології / Підготовка та
опрацювання тексту, вступна стаття і примітки Р.Кирчіва. — Львів: Ін-т
народознавства НАН України, 2000. — 264 с.
61. Як кінцевий результат цих досліджень започатковується
фундаментальний етнолінгвістичний словник «Славянскис древности» у
5 томах. Досі вийшли два томи: 1-й в 1995 р. і 2-й в 1999 р.
62. Попович М.В. Мировоззрснис древних славян. — К.: Наук, думка,
1985.-166 с.
63. Начала цивилизации: Данилеико В.Н. Космогония первобьітного
общества. Шилов Ю.А. Праистория Руси. — Екатеринбург: Дсловая книга;
М.: Раритет, 1999. 376 с; ИІилов ІО. Пуги ариев: Роман, документи,
хроника. — К.: 1 Іолиграфкнига, 1996. -426 с, таін.
64. Боровський Я. Є. Світогляд давніх киян. — К.: Наук, думка, 1992. —
173 с.
65. Москаленко М. Фольклорний алфавіт давньоруського космосу //
Золотослов: Поетичний космос Давньої Русі / Упорядк., передмова та
переклади Михайла Москаленка. — К.: Дніпро, 1988. — С. 6.
б’б». Зіюйко О.П. Міфи київської землі та події стародавні. К., 1989. — 304 с.
67. Плачинда Сергій. Словник давньоукраїнської міфології. — К.: Укр.
письменник, 1993. — 63 с.
68. Войтович В. Сокіл-Род. Легенди та міфи стародавніх українців. —
Рівне: Оріатіа, 1997. — 332 с.
69. Давидюк Віктор. Первісна міфологія українського фольклору. —
Луцьк: Вежа, 1997.-296 с.
70. Таланчук О.М. Українська народна космогонія: Специфіка
міфопоетичного мислення. — К.: Бібліотека українця, 1989. — 310 с;
51 Степан Мишанич
Таланчук О.М. Українознавство: Усна народна творчість. — К.: Либідь,
1998.-248 с.
71. Чмихов Микола. Від Яйця-райця до ідеї Спасителя.К.: Либідь,
2001.- 432 с.
72. Степанишин Борис. Давня українська література в школі. — К.:
Либідь, 2000. — 503 с.
73- Таланчук О.М. Усна народна творчість: Навчально-методичний
посібник для учнів і вчителів. — К.: Либідь, 1998. — 248 с.
74. Копаниця Любов. Метапонятійна модель української ліричної пісні. —
К.: Київський національний університет, 2000. — 507 с.
75. Героїчний епос українського народу. Хрестоматія / Упорядк. та
прим. О.М.Таланчук, Ф.С.Кислого. Передмова О.М.Таланчук. -К.: Либідь,
1993. -431 с.
76. Лановик Мар’яна, Лановик Зоряна. Українська народна словесність.
Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — Львів: Літопис,
2000.-614 с.
77. Драгоманов М. Науковий метод в етнографії // Розвідки Михайла
Драгомапова про українську народну словесність і письменство / Зладив
М.Павлик. — Т.Ш. — Львів, 1906. -С. 117-128.
78. Мицик Вадим. Ясен світ коляди // Рідна школа. — 1994. № 3-4. —
С.27-33.
79. Грабовий Г. Шевченко як міфотворець: Семантика символів у
творчості поета / Пер. з англ. Соломії Павличко. — К.: Рад. письменник,
1991. -212с.
80. Грабович Оксана. Думи як символічний код переказу культурних
цінностей / Родовід, 1993. — № 5. — С. 30-36.
81. Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1884 року // Маркс
К., Енгельс Ф. Твори. — Т.42. ; його ж: Конспект книги Льюиса Моргана
«Древнєє общество» // Маркс К., Зпгельс Ф. Об искусетве: В 2 т. — М.,
1976. — Т.1; його ж: Вступ (3 економічних рукописів 1857-1858 років) /
/ Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — Т.12.
82.Мелетинский Е.М. Миф и двадцатьій вск // Е.М.Мелетинский,
Избранньїе статьи и воспоминания. М., 1998. — С. 419-428.
83. Вейман Роберт. История литсратурьі и мифология: Очсрки по
методологии и истории литературьт / Пер. с нсм. — М.: Прогресе, 1975. —
444 с.
84. Европсйский романтизм. — М.: Наука, 1973. — 495 с.
85. Грушевський Михайло. Історія України-Руси. В 11 т., 12 кіт. -Т.1. —
К.: Наук. Думка, 1991. — 648 с.
86. Шашкевич М. Передслів’є // Русалка Дністрова. Фотокопія з
видання 1837 р. / Вет. стаття О.І.Білсцького. — К.: Дніпро, 1972. —
31+ХХ-МЗЗс.
52
Загальнометодологічні аспекти
87. Франка І. Огляд праць над етнографією Галичини // Франко 1.
Вибрані статті про народну творчість. — С. 233-242.
88. Колесса Ф. Формули закінчення в українських народних думах у
зв’язку з питанням про наверствування дум // Записки наукового
товариства ім. Т.Шевченка. — Т. 155. — С. 32.
89. Грабович Оксана. Думи як символічний код переказу культурних
цінностей // Родовід. 1993. — № 5. — С. 30-36.
90. Леви-Стросс К. Нсприрученная ммель // Леви Стросс К.
Первобьітнос мьішление. — М.: Рсспублика, 1994. — С. 130, 180.
91. Грушевський Михайло. Історія української літератури. — Ч. І. —
Київ-Львів, 1923.
92. Кісь Роман. «Нсцивілізована» міфологія та цивілізований
літературний наклеп (з приводу інвектив проти Грабовича) // Студії з
інтегральної культурології: ТЬапаіох. — Вин. І. — Львів, 1996.
93. Грушевський М.С. Історія української літератури: В 6 томах, 9
книгах. — Т.1. — К.: Либідь, 1993.
94. Потебня А.А. Из записок по тсории словесносте. — Харьков, 1905. —
С.398-530; 583-618.
95. Хроніка// Україна. — 1927. — Кн. 4.
96. Первісне громадянство. — 1926. — Вин. 1-2.
97. Первісне громадянство. — 1926. — Вий. 3.
98. Первісне громадянство. — 1927. — Вин. 1-3.
99. Див. добірку праць В.Петрова і про В.Петрова: Слово і час. 2002. —
№ Ю.-С. 13-50.
100. Брайчевський Михайло. В.П.Петров — учений-універсал //
Археологія. — 1990. № 3. — С. 95-100. Передрук із скороченнями:
Слово і час. — 2002. № 10. — С. 13 17..

Категорія: Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.