Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 4. Типи морфем

Морфемна структура слова — це закономірна єдність
взаємопов’язаних складових частин його, розташованих у певній
послідовності відповідно до ролі їх в організації слова як цілісної
одиниці лексичного і граматичного рівнів мови.
За значенням і роллю в будові слова морфеми поділяються
на кореневі та афіксальні, або службові, формальні (словотворчі
і граматичні).Коренева морфема є носієм поняттєвого змісту слова. Втілю-
ючи ідею тотожності його самому собі, або внутрішню форму
слова, коренева морфема протиставляється формальним засо-
бам вираження словотвірних і граматичних значень.
Афіксальні морфеми є засобом вираження словотвірних і
граматичних значень: 1) оформлення основи слова; 2) творен-
ня похідних у процесі деривації (словотвірного перетворення
кореня) або граматичних форм у процесі граматичної модифі-
кації кореня того самого слова. Пор.:
1) білити і біліти; нести і носити;
2) білий, білуватий, білизна, біленький, більмо;
3) білий, біла, біле, білі; білий — біліший — найбіліший.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.