Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 12. Поняття твірної основи

Основна одиниця словотворення не корінь (спільна частина
споріднених слів), а частина слова, слово або словосполучення,
що мотивує значення похідного слова, є його словотворчою
базою.
Т в і р н о ю ( с л о в о т в і р н о ю ) основою називають
частину слова (слово чи частину слів словосполучення), від
якої твориться похідне. Наприклад, у дієслові заземлити
твірною стала основа іменникового слова земля (земл-), мо-
дифікована за допомогою словотворчих афіксів: суфікса -и-,
який разом із суфіксом -ти оформляє похідне слово як
дієслівне, і префікса за-, який виражає словотвірне значення.
У слові заземлення твірною виступає вже дієслівна основа
заземл- (и-ти), а словотвірне значення виражає іменниковий
суфікс -енн-.
Твірна основа є спільною частиною двох слів — первинно-
го і похідного, адже вона завжди виконує для похідного роль
мотиватора. Мотиваційні відношення похідності зумовлюють-
ся тими прирощеннями, модифікацією, яких зазнає основа. На-
приклад, у словах річний, річниця, роковини той самий корінь
рік-, але твірною основою він став лише для слова річний, два
22інших мотивуються інакше: річниця — від річний (річн + иц + я),
а роковини — від роковий {роков + ин-и).
Мотиваційні відношення між словами завжди встановлюються
попарно, хоч у процесах словотворення твірна основа може
виступати як у ланцюговому, так і в радіальному зв’язках.
Порівняйте:
1) при поступовому ланцюговому зв’язку слів твірна основа
ускладнюється поступово, утворюючи кілька ступенів:
ліс —> лісовий —> лісовик —> лісовичка;
ліс —¥ лісок —> лісочок;
ліс —> лісний —> лісник —> лісничиха;
2) при радіальному зв’язку похідних слів твірна основа мо-
тивує кілька похідних:
Твірна основа може не повністю входити до похідного сло-
ва. Це спостерігається при нульовій суфіксації, коли дієслівна
основа в похідному іменнику скорочується за рахунок суфікса
(перепис-а-ти —- перепис, засів-а-ти — засів); у складних
словах, значення яких моделюється словосполученням {тру-
довий день — трудодень, чесати хмари — хмарочос), та в
абревіатурах — від часткового або буквеного чи звукового усі-
чення слів {начальник дивізії — начдив; командний пункт —
КП {ка-ne); Організація Об’єднаних Націй — ООН).
Поняття «твірна основа» використовується щодо похідних
афіксальних слів. Стосовно слів, утворених неморфологічними
способами, цей термін може бути використаний умовно, оскіль-
ки для словотвірного аналізу важливим є з’ясування мотива-
ції: у разі переходу слів з однієї частини мови в іншу, при
зрощенні двох слів в одне, розщепленні багатозначного слова
та виникненні омонімів.
Базою творення слів усіх частин мови, що активно попов-
нюються новоутвореннями в наші дні, виступають наявні в
українській мові слова. Однак потенційна здатність слугува-
ти базою для словотворення в різних частинах мови неодна-
кова. Іменникові основи є словотворчою базою для імен-
ників {вишня — вишняк), прикметників {учитель — учи-тельський), дієслів {весло — веслувати), прислівників
(мить — миттю). Від дієслівних основ творяться похідні
дієслова (світити — просвітити), іменники (нагородити —
нагорода, нагороджувати — нагородження), прикметники
(тремтіти — тремтливий), прислівники (присідати — на-
вприсядки). Прикметникові основи можуть бути базою для
утворення прикметників здебільшого з модифікованим значен-
ням здрібнілості, пестливості, збільшеності тощо (червоний —
червоненький, червонісінький); дієслів (старий — старіти);
прислівників (старуватий — старувато), іменників (новий —
новина). Трансформування основ різних частин мови до слів
інших частин мови здійснюється за допомогою суфіксів як
словотворчих засобів, що мають неоднакову здатність включа-
тися в міжкатегорійну словотвірну похідність.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.