Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 15. Словотвірний тип. Продуктивність словотвірного типу

С л о в о т в і р н и й т и п — це основна одиниця класи-
фікації похідних слів. Під словотвірним типом розуміють мо-
дель похідних слів (дериватів), що належать до однієї частини
мови і характеризуються такими словотвірними ознаками: 1) по-
хідністю від слів однієї частини мови; 2) спільним способом
словотвору; 3) спільним словотвірним значенням; 4) тотожним
словотворчим формантом. Так, дієслова біліти, чорніти, зе-
леніти належать до одного словотвірного типу, тому що вони:
а) походять від прикметників; б) характеризуються суфіксаль-
ним способом словотвору; в) мають спільне словотвірне зна-
чення — виділятися за кольоровою ознакою; г) утворені за до-
помогою дієслівного суфікса -і-.
Словотвірний тип, що є незамкненим рядом похідних і по-
повнюється новотворами, називається п р о д у к т и в н и м
типом. Прикладом продуктивного словотвірного типу можуть
бути віддієслівні іменники на -анн(я), що позначають опред-
метнені дії, процеси (виховання, змагання, виконання, чи-
тання тощо). Якщо словотвірний тип утворює кількісно обме-
жену групу слів, то він може бути схарактеризований як н е —
п р о д у к т и в н и й . Наприклад, назви людей за зовнішніми
чи внутрішніми ознаками їх, утворювані суфіксом -ун, станов-
лять замкнений, непродуктивний тип: веселун, хитрун, щебе-
тун, говорун, літун, хапун.
Із втратою словотвірної продуктивності окремим типом (чи
підтипом) стає непродуктивним і словотворчий афікс, який з
часом може перетворитися на мертву морфему (наприклад,
суфікс -к- у словах тонкий, близький).
У словотвірній системі сучасної української мови спостеріга-
ються випадки поступової втрати продуктивності афікса в одно-
му словотвірному типі, і навпаки, зростання його словотвірної ак-
тивності в іншому. Так, продуктивний у минулому суфікс -івн(а)
в утвореннях на позначення дочки за фахом або соціальним ста-
ном батька (бондарівна, лимарівна, сотниківна, царівна, кня-
зівна та ін.) став зовсім непродуктивним, але в назвах людей за
прізвищем або прізвиськом батька він і нині є досить продуктив-
ним у розмовному стилі і закріпився, зокрема, в іменах по бать-
кові: Дорошівна, Митяхівна, Кудряшівна, Іванівна.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.