Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 17. Осново- і словоскладання. Абревіація

Основоскладання, словоскладання та абревіація — різні типи
складання основ, унаслідок чого виникають складні та склад-
носкорочені слова: двовірш, світловодолікарня, агітпункт,
Дніпрогес.
Складання — це спосіб творення складних слів поєднан-
ням двох або більше основ чи цілих слів або їх скорочень
(усічень). Цим воно відрізняється від інших способів мор-
фологічного словотвору, орієнтованих на творення простих
слів.
Складні слова функціонують у тісному зв’язку із системою
словосполучень, які стають основою творення їх.
Основним способом творення складних слів — іменників,
прикметників, прислівників — є основоскладання.
О с н о в о с к л а д а н н я — це поєднання кількох основ
слів за допомогою інтерфіксів -о-, -є- (доброзичливий, праце-
здатний), -и-, -ох- (триповерховий, двохатомний). Результа-
том основоскладання є складні слова, або композити (лат.
compositus — складний, складений із частин).
У композитах твірними виступають повні основи слів, які
співвідносяться із словосполученнями, побудованими за типа-
ми підрядного зв’язку (дрібнолистий, книгодрук, близько-
споріднений) або із сурядним зв’язком (природничо-геогра-
фічний). Основоскладання може супроводжуватися суфіксацією,
наприклад: природознавство.
С л о в о с к л а д а н н я , або ю к с т а п о з и ц і я (лат.
juxta — поряд, біля і positio — місце), — це поєднання двох
слів або словоформ в одному складному слові (салон-перу-
карня, вагон-ресторан).
Юкстапозити утворюються на основі словосполучень при-
кладкового типу, але на відміну від синтаксичного словосполу-
чення, що складається з головного слова і прикладки (на зразок
дівчина-красуня, місто-гігант), яка виражає другу назву, слова-
юкстапозити виражають одне поняття.
Складання є продуктивним способом творення іменників і
прикметників, менше використовується в прислівниках (здебіль-
шого як індивідуально-авторські новотвори) і спорадично — в
дієсловах.
31А б р е в і а ц і я відрізняється від осново- і словоскладан-
ня тим, що для творення слів використовуються усічені основи,
наприклад: профком, ЗМІ (засоби масової інформації).
Способом абревіації утворюються тільки іменники. Осно-
вами для творення складноскорочених слів виступають пере-
важно словосполучення з опорним іменником і залежним
прикметником (районне управління освіти —- райуо) або
поєднання двох іменників (командир батальйону — ком-
бат).
Перехідний тип між складними і складноскороченими сло-
вами становлять іменники, які творяться поєднанням усіченої
основи залежного компонента словосполучення і цілого слова,
що є опорним компонентом, наприклад: райцентр, спортбаза,
сільгосптехніка, будматеріали.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.