Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 18. Морфологічно-синтаксичний словотвір

Морфологічно-синтаксичний спосіб охоплює похідні, які ви-
никають унаслідок переходу слів або словоформ з однієї час-
тини мови до іншої. Головним із цих способів є перехід: при-
кметників і дієприкметників у іменники ( с у б с т а н т и в а —
ц і я); дієприкметників у прикметники ( а д ‘ є к т и в а ц і я ) ;
окремих слів з іменників і прикметників у займенники ( п р о —
н о м і н а л і з а ц і я ) ; словоформ змінюваних слів у при-
слівники ( а д в е р б і а л і з а ц і я ) ; повнозначних самостійних
слів у службові: прислівників, іменників — у прийменники
( п р е п о з и т и в а ц і я ) , іменників та іменникових слово-
сполучень — у вигуки ( і н т е р ‘ є к т и в а ц і я ) тощо; спо-
стерігаються також різні переходи між службовими сло-
вами.
Перехід слова з однієї частини мови в іншу, супроводжува-
ний перетворенням відповідних парадигматичних характерис-
тик, називається к о н в е р с і є ю (від лат. conversio — пере-
творення, зміна). Типовим прикладом конверсії в українській
мові є субстантивація прикметників, перехід окремих повно-
значних слів у службові, зокрема прийменники.
Процеси конверсії виникають у певних синтаксичних умо-
вах спонтанно. Синтаксичні позиції як певні значення в син-
таксичних відношеннях закріплюються за частинами мови. Якщо
32ту чи ту позицію займає слово (словоформа) іншої частини
мови, то воно поступово змінює своє значення, а потім і морфо-
логічні ознаки, маючи нетипові для нього синтаксичні зв’язки.
Наприклад, прикметник у ролі підмета або додатка позначає не
ознаку предмета, а особу або предмет. Пор.: Зійшов молодий
місяць. — До хати увійшов молодий.
Відповідно до виконуваної ролі в реченні субстантивований
прикметник молодий позначає особу чоловічої статі, втрачає
здатність змінюватися за родами: молодий і молода — це два
різні іменники, а не словоформи одного слова.
При морфологічно-синтаксичному словотворі похідне слово зов-
ні нічим не відрізняється від мотивуючого, але дістає нове значен-
ня. Омоніми легко нейтралізуються у відповідних контекстах.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.