Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 28. Префіксальний словотвір іменників

На сучасному етапі у словотворенні іменників префіксація
порівняно з іншими способами малопродуктивна. Обмежена і
кількість іменникових префіксів. З-поміж них наявні префікси
спільнослов’янського і східнослов’янського походження, які
втратили семантичну виразність, а тому виділяються у багатьох
випадках тільки шляхом етимологічного аналізу слів: па- (ви-
ражав вказівку на предмет, схожий на той, що названий: паво-
лока, пакіл); су- (виражав значення сукупності, суміжності:
сув’язь, сукровиця); пра- (позначав віддалені ступені спорід-
неності по висхідній і спадній лініях: пращур, правнук) та ін.
У сучасній українській мові ці давні префікси використовують-
ся у термінотворенні за давніми зразками з дещо видозміне-
ним словотвірним значенням (павітер (вітерець), прамова,
прабатьківщина, праліс, прарід, супісок, суглинок) або вхо-
дять до складу відприкметникових іменників переважно абст-
рактного значення, утворених суфіксальним способом (су-
мирність, суміжність і суміжник, сумісництво, сумісність,
суміщення).
Живі, хоч і не активно виявлені словотворчі зв’язки у пре-
фіксів, споріднених з іншими частинами мови — дієсловом, при-
кметником, прислівником: про-, перед- (зі значенням переду-
вати в часі: провесна, переддень, передісторія); під- (зі
значенням підпорядкування: підвид, підстанція); спів- (зі зна-
44ченням спільної участі, взаємодії: співавтор, співпраця); не-
(зі значенням заперечення: недруг, неволя).
Більш активну роль ці префікси виявляють при суфіксаль-
но-префіксальному словотворенні іменників.
У термінології продуктивно взаємодіють із твірними основа-
ми іменників префікси іншомовного походження:
анти- (проти): антитеза, антизакон;
архі- (зверх): архімандрит;
віце- (другий за чином, званням): віце-адмірал, віце-кон-
сул;
дііс- (відсутність чогось): дисгармонія;
екс- (колишній): екс-чемпіон;
екстра- (найвищого гатунку, найкращий): екстраклас;
ім-, ін- (заперечення, відсутність): імміграція, інваріант;
контр- (протилежний): контрудар;
обер- (вищий за чином): обер-прокурор;
прото- (перед): прототип, протоісторія;
ре- (зворотна дія): реевакуація;
супер- (зверху, вище): суперобкладинка, суперзірка;
ультра- (зверх): ультрамода.
У системі словотворчих засобів іменників значне місце зай-
мають слова-афіксоїди українського та іншомовного (здебіль-
шого грецького і латинського) походження: пів, полу, все; авіа,
авто, агро, біо, гідро, мікро, мілі, мега, метео, нейро, полі,
теле та ін. Такі початкові елементи при словотворенні пере-
стали сприйматися як кореневі морфеми (твірні основи) і по-
чали перетворюватися на словотворчі засоби — префіксоїди, а
утворені за участю їх іменники сприймаються як прості, а не
складні слова: південь, полудень, всесвіт; авіамотор, ав-
томашина, агротехнік, біомаса, мікрокалькулятор,
міліметр, мегаполіс, метеостанція, нейрохірургія, полі-
графія, телепередача.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.