Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 33. Творення складноскорочених іменників (абревіація)

Своєрідним засобом словотвору складних іменників є усі-
чення основ, або а б р е в і а ц і я .
Складноскорочені слова утворюються переважно на основі
словосполучення іменника із залежним від нього прикметни-
ком (дитбудинок, педучилище, нарсуд, продтовари) або інко-
ли на основі словосполучення «іменник + керована форма імен-
ника» (начдив, завуч) чи «дієслово + керована форма іменни-
ка» (життєпис, кербуд).
Р о з р і з н я ю т ь т а кі с л о в о т в і р н і т и п и а б р е в і а т у р : с к л а д о —
в и й , і н і ц і а л ь н и й з в у к о в и й , і н і ц і а л ь н о —
л і т е р н и й т а к о м б і н о в а н и й .
1 . С к л а д о в и й т ип — ц е у с і ч е н н я о с н о в д в ох а б о б і л ь ше
слів: Донбас — Донецький басейн, лісгосп — лісове госпо-
дарство, світлофільтр — світловий фільтр, Нацбанк —
Національний банк, Мін’юст — Міністерство юстиції,
53міськтекстильтрикотажпромспілка — міська текстиль-
но-трикотажна промислова спілка.
Складноскорочені слова цього типу поширені у виробничо-
промисловій сфері, утворюючи варіантні терміни: термін •— сло-
восполучення і термін — абревіатура (магнітометр, магні-
тоопір, електромагніт, звукогенератор, термобатарея,
міськшвейпромспілка).
У науковому стилі крім виробничо-технічних термінів по-
ширені утворення, першою частиною яких виступають морфе-
ми-суфіксоїди іншомовного походження авіа-, аеро-, авто-,
гідро-, фото- та інші, що приєднуються до цілого слова (авіа-
база, аеросани, автокран, гідротурбіна, фотоапарат).
Проте у назвах приладів спостерігається вживання іншомов-
них термінів, значення яких розкривається на основі словникових
дефініцій, наприклад: вібротрон — електровакуумний прилад,
у якому керування електронним або іонним потоком відбувається
через переміщення одного або кількох електродів відносно один
одного; синхротрон (грец. ubyypovoc, — одночасний + елект-
рон) — установка для прискорення електронів завдяки зро-
станню магнітного поля.
2. І н і ц і а л ь н и й з в у к о в и й тип становлять утво-
рення з початкових звуків слів: АСУ (автоматична систе-
ма управління), ГЕС (гідроелектростанція), ООН (Орга-
нізація Об’єднаних Націй), ЕОМ (електронно-обчислюваль-
на машина), ДЕК (Державна екзаменаційна комісія), НОП
(наукова організація праці), ВАК (Вища атестаційна ко-
місія), НАНУ (Національна академія наук України).
Ініціальні звукові абревіатури читаються і функціонують
як звичайні слова без розшифрування на складові компонен-
ти. У ролі наукових, науково-технічних термінів такі склад-
носкорочені слова трактуються через словосполучення-моти-
ватор: МЕК — міжнародна електротехнічна комісія,
CAP — система автоматичного регулювання, ТАК — те-
орія автоматичного керування, СТО — станція технічного
обслуговування, /ТА — Інформаційне телеграфне агент-
ство.
3. І н і ц і а л ь н о — л і т е р н и й тип становлять утворен-
ня від початкових літер слів мотиватора-словосполучення.
Ініціально-літерні абревіатури вимовляються за назвами літер:
МВС (емвеес) — Міністерство внутрішніх справ; НПУ (ен-
54пеу) — Національний педагогічний університет; СВЧ (ес-
вече) — струм високої частоти; УВЧ (увече) — ультрави-
сока частота.
Ініціально-літерні абревіатури широко використовуються в
науковому та виробничо-технічному мовленні.
Ініціально-звукові та ініціально-літерні абревіатури можуть
функціонувати у варіантах звуко-літерних або звуко-цифрових
слів, що позначають серії, номери апаратів, машин та ін.: Ан-124
(Антонов-124), ТГ-150 {теплогенератор-150).
4. У термінології поширені також к о м б і н о в а н і абре-
віатури (змішаного типу), до складу яких крім літерних або
звукових скорочень входить складове скорочення чи ціле сло-
во: геоТЕС (геотермальна теплова станція), ЕМ-сигнал
(електромагнітний сигнал), УВЧ-терапія (терапія стру-
мом ультрависокої частоти).
Від названих типів абревіатур слід відрізняти умовні скоро-
чення одиниць виміру: г — грам, т — тонна, м — метр, А —
ампер та інші, в яких вичленовується перша літера слова-тер-
міна. Практикується також скорочення шляхом вичленовуван-
ня перших літер складного слова-терміна: А • год (ампер-годи-
на), км (кілометр), кВт (кіловат), мкВт (мікроват). Такі
скорочення є графічними позначеннями терміна чи загально-
вживаного слова на письмі, що передається у мовленні без ско-
рочення (шлях до 50 км — шлях до п’ятдесяти кілометрів;
70-ті роки — сімдесяті роки).
Абревіатури функціонують або як самостійні слова (скла-
дові і загальновживані ініціальні звукові), або паралельно зі
словосполученням, яке мотивує складноскорочене слово. Пор.:
Міністерство охорони здоров’я і МОЗ, Львівський автомо-
більний завод і ЛАЗ чи Камський автомобільний завод і
КАМАЗ (назва заводу і марка машини), але: назву Національ-
ний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова мож-
на передати абревіатурою НПУ (тільки на основі назви вищого
навчального закладу). Абревіатури-терміни обов’язково визна-
чаються в галузевому словнику: ГЕУ — головна енергетична
установа, ДІМ — дистанційний індукційний манометр,
ЛСГ — лексико-семантична група (слів), МФА — Міжна-
родний фонетичний алфавіт.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.