Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 40. Способи творення дієслів

Дієслова в сучасній українській мові творяться префіксаль-
ним, суфіксальним, суфіксально-префіксальним та суфіксально-
ирефіксально-постфіксальним способами.
Твірними основами виступають: дієслівні (внутрішньо-
дієслівне словотворення), іменникові, прикметникові, числівни-
кові, зрідка займенникові та прислівникові. Дієслова творяться
також від службових слів і вигуків.
П р е ф і к с а л ь н и м способом здійснюється внутрішньо-
дієслівне словотворення.
Дієслово має розвинену систему префіксів, більшість яких
генетично пов’язана з прийменниками в- (ві-), у-, уві-, від-
(віді-), од- (оді-), ви-, до- (ді-), з- (зі-), (із-, -ізі-, іс-, с),
за-, до-, на-, над- (наді-), о- (об-, обі-) та ін.
Приєднанням префіксів до безпрефіксного дієслова утво-
рюються цілі гнізда споріднених слів, наприклад: стояти —
встояти, відстояти, вистояти, достояти, перестояти,
простояти, постояти, обстояти (крім того, префіксально-
постфіксальні: застоятися, розстоятися і под.); летіти —
влетіти, відлетіти, вилетіти, прилетіти, залетіти, пе-
релетіти, пролетіти, полетіти, облетіти (і префіксально-
постфіксальне: розлетітися).
Значення префіксів найчіткіше виявляється в дієсловах
руху і переміщення, оскільки вони (значення) переважно збіга-
ються зі значенням прийменників: до — напрямок руху до
якогось пункту; від — рух від чогось; при — кінець руху.
Наприклад: доїхати, довезти, догнати, від’їхати, відвез-
ти, відійти, відігнати, прийти, приїхати, привезти,
пригнати. Найбільш нейтральний щодо семантичних змін у
дієсловах переміщення префікс при-, що означає досягнення
63результату (кінець руху). Саме з цим префіксом дієслівне
утворення (групи переміщення) сприймається як видова пара
до безпрефіксного дієслова: іти — прийти, їхати — при-
їхати, везти — привезти, гнати — пригнати. Ці пари
слів різняться тільки вказівкою на обмеженість дії, результа-
тивність/нерезультативність її.
У багатьох групах дієслів префікси виступають з додаткови-
ми значеннями, що відрізняються від прийменникових. Так,
префікс при- може означати: а) доповнення до чогось: прика-
зати (звідси — приказка), приписати; б) здійснення дії на
користь суб’єкта: причарувати, приберегти, приховати;
в) незакінчену, частково здійснену дію: причинити, присма-
лити, припудрити; г) зближення предметів: примазати,
прив’язати, приклеїти; д) супровідну дію: приспівувати,
пританцьовувати і т. ін.
Дієслівні префікси багатозначні, вони можуть приєднувати-
ся до дієслів різних тематичних груп, надаючи новоутвореним
дієсловам різних додаткових семантичних відтінків.
У префіксально-постфіксальних утвореннях найпродуктив-
нішим є префікс роз- (розсідатися, розгулятися, розмина-
тися, розохатися).
Більшість дієслів з постфіксом -ся творяться від уже пре-
фіксованих слів {перейняти — перейнятися, помазати —
помазатися), або, навпаки, до дієслів з постфіксом -ся до-
дається префікс, наприклад: сміятися — розсміятися, біли-
тися — побілитися, публікуватися — опублікуватися,
вітатися — привітатися (як видова пара), нестися — пе-
ренестися тощо.
С у ф і к с а л ь н и й спосіб у дієслівних словах викорис-
товується переважно для вираження видової кореляції {зачи-
тати — зачитувати, випробувати — випробовувати, збе-
регти — зберігати).
Суфіксальним способом творяться дієслова: а) від основ
іменників: зима — зимувати, порох — порошити, мило —
милити, весна — весніти; б) від основ прикметників: білий —
біліти і білити, багатий — багатіти, багатший — ба-
гатшати, розумніший — розумнішати. Іноді дієслова
утворюються від основ числівників: четвертий — четверту-
вати та займенників: якати, викати і прислівників: та-
кати.
64До основ іменників, прикметників і числівників додають-
ся безпосередньо дієслівні суфікси -и-, -і-, -а- (-я-), -ува-.
При творенні дієслів від основ займенників та від службо-
вих слів і вигуків перед дієслівним суфіксом з’являється
словотворчий суфікс -к-, наприклад: тикати, нікати, ойка-
ти, гейкати.
С у ф і к с а л ь н о — п р е ф і к с а л ь н и м способом тво-
ряться дієслова від іменних частин мови та від службових слів
і вигуків.
Продуктивними є словотворчі типи дієслів: а) з префіксом
роз- і суфіксом -и- чи -ува-, наприклад: кріпак — розкріпачу-
вати; б) з префіксом за- і суфіксом -«-, наприклад: земля —
заземлити, кабала — закабалити; в) з префіксом з- і суфік-
сом -и- або -ува-, наприклад: бідний —• збіднити, густий —
згустити, дешевий — здешевити {здешевлюватися);
г) з префіксом зне- і суфіксом -и-, наприклад: кров —
знекровити, сила — знесилити, доля — знедолити, біль —
знеболювати; д) з префіксом у- і суфіксом -и: закон —
узаконити, син — усиновити. Менш продуктивними є сло-
вотвірні типи з префіксами о-: зброя — озброїти, свій —
освоїти; по-: двоє — подвоїти, троє — потроїти; під-: доб-
рий — піддобритися.
Як видно з прикладів, з дієслівних суфіксів продуктивним є
лише -и-. Суфікс -ува- (-юва-) здебільшого виражає, за не-
значними винятками, видову кореляцію: знекровити — зне-
кровлювати, згустити — згущувати, заземлити — за-
землювати і т. ін.
Суфіксально-префіксальний спосіб використовується також
у віддієслівному словотворенні, наприклад: кашляти —
підкашлювати, стукати — постукувати, рахувати —
прираховувати. До суфіксально-префіксального словотворення
близьке префіксально-постфіксальне на зразок мовити —
домовитися, кричати — розкричатися, кинути — пере-
кинутися та суфіксально-префіксально-постфіксальне: кошіль —
розкошелитися, добрий — роздобритися, здоровий —
оздоровитися.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.