Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 43. Граматичне значення. Граматична форма

Смислова структура повнозначного слова — це поєднання
лексичного значення (індивідуального) і тих абстрактних зна-
чень, які характеризують видозміни його у зв’язках з іншими
словами. Ці абстрактні значення, що супроводжують лексичне
значення повнозначного слова в конкретному випадку його
вживання, називаються граматичними значеннями.
Граматичне значення не є належністю одного слова, воно
об’єднує граматично цілі групи або й класи слів. Наприклад,
різні за лексичним значенням іменники стіл, дуб, килим, сол-
дат, герой мають однакові граматичні значення: називного
відмінка, числа однини, виражають належність до чоловічого
роду. Ці й усі інші іменники об’єднуються також в одному
класі слів із загальним значенням предметності. Отже, грама-
тичне значення відноситься до лексичного як загальне до окре-
мого.
Граматика оперує тільки загальними граматичними значен-
нями, що формуються в кожному класі слів на основі можли-
вих функцій слова в конкретних умовах уживання його в ре-
ченні.
Слова, що не виконують номінативної функції, або так звані
службові слова, є носіями граматичних значень. Наприклад, част-
ка би (б) виражає значення умовного способу, зв’язка бути ви-
ступає для вираження особи і числа в дієсловах недоконаного
виду майбутнього часу (буду робити, будеш робити, буде роби-
ти, будемо робити, будете робити, будуть робити).
Граматичні значення слова формально виражаються афік-
сами, службовими словами, зміною наголосу та іншими засо-
бами.
70Граматична форма слова — це єдність граматичного зна-
чення і відповідного засобу вираження його у конкретному
пипадку вживання слова. Слово в різних формах може вира-
жати одне або кілька граматичних значень, в останньому випад-
ку — за допомогою якогось одного формального показника.
Наприклад, у слові легкий формальний показник -ий. вира-
жає значення роду, числа й відмінка, але для кожного грама-
тичного значення в слові може бути окремий формальний
показник. Наприклад, у дієслівній формі принесли значення
минулого часу виражається суфіксом -л-; значення множини —
закінченням -и; видове значення завершеності дії— префіксом
при-.
Граматичні форми є морфологічні і синтаксичні. Морфо-
логічні форми — це видозміни повнозначного слова для вира-
ження властивих певному класу слів відношень до інших повно-
значних слів або для вираження різних абстракцій (заверше-
ності/незавершеності дії, інтенсивності виявлення ознаки та
ін.). У синтаксичних формах виражаються різні типи поєдну-
наності слів.
Часткові граматичні значення слів, що знаходять свій вияв
у відповідних формальних показниках, об’єднуються у грама-
тичні категорії.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.