Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 45. Основні способи і засоби вираження граматичних значень слова в українській мові

В українській мові є три способи вираження граматичних
значень, а отже, і творення граматичної форми слова: синтетич-
ний, аналітичний та аналітично-синтетичний.
За с и н т е т и ч н и м способом граматичні значення ви-
ражаються в єдності з лексичним значенням у межах того са-
мого слова афіксальними засобами, наприклад, в іменнику хат-
ою значення роду, числа і відмінка виражається флексією. Крім
афіксів, граматичні значення можуть виражатися також у межах
того самого слова чергуванням звуків і перенесенням наголо-
су. Порівняйте, наприклад: забрати — забирати, весни. — весни.
73Граматична форма, утворена синтетичним способом, називаєть-
с я с и н т е т и ч н о ю .
А н а л і т и ч н и й спосіб вираження граматичних значень
виступає тоді, коли формальним показником є службове слово,
наприклад: співав би, співала б, співало б, співали б; вдалий —
більш вдалий, найбільш вдалий.
Граматична форма, в якій граматичне значення знаходить
своє вираження поза основним словом у формалізованому служ-
бовому слові, називається а н а л і т и ч н о ю .
Аналітичні форми майбутнього часу (буду читати, будеш
читати …) так само, як і наказового способу (хай пише, хай
пишуть), виступають поряд із синтетичними в єдиній, послідов-
но витриманій системі дієслівних форм. Хоча формальні по-
казники винесені поза основне слово, граматичне значення в
аналітичній формі сприймається невід’ємно від лексичного, як і
в синтетичній формі слова (пор.: завзятіший і більш завзя-
тий; найуважніший і найбільш уважний).
Службове слово в аналітичній формі настільки формалізуєть-
ся, що прирівнюється за своїм призначенням до стандартизова-
ного (формалізованого) афікса (пор.: частки хай, нехай та
інші службові слова в аналітичних формах з формотворчими
суфіксами -їй-, -іш- у формах ступенів порівняння прикмет-
ників і прислівників).
Граматичні значення можуть також виражатися а н а л і —
т и ч н о — с и н т е т и ч н и м способом. Наприклад, у сучасній
українській літературній мові значення місцевого відмінка ви-
ражається флексією і прийменником. Без прийменника форма
місцевого відмінка не вживається, а формальний показник його
збігається з показником давального відмінка (у класі, при до-
розі, по полю).

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.