Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 49. Категорія збірності й одиничності

Збірні іменники виражають сукупність однакових або по-
дібних предметів, істот, що сприймаються як одне ціле, напри-
клад: колосся, гілля, комашня, кімната, клієнтура.
За семантико-словотвірними ознаками виокремлюють чоти-
ри групи збірних іменників:
1) назви сукупної множинності осіб (браття, чоловіцтво,
парубоцтво, рідня, учительство, буржуазія, пролетаріат);
2) назви супупної множинності інших істот (звірина, звір’я,
мушва, худобина, птаство);
3) назви сукупної множинності об’єктів рослинного світу
(зілля, насіння, гілля, дубняк, осичник, виноградник, огу-
диння, озимина);
4) назви сукупної множинності предметів (волосся, груд-
дя, жмуття, лахміття, мотуззя, павутиння, пір’я, сміття,
устаткування, череп’я, шпаргалля, франкіана, фільмо-
тека).
До збірних належать також іменники із вторинним значен-
ням, а саме: збірно-речовинні на зразок квасоля, ягода, галь-
ка, ломань, а також ті, що позначають нерозчленовану мно-
жинність істот (плотва, птиця, риба та ін.).
Збірні іменники поєднуються з дієсловом-присудком, коорди-
нуючи оформлення одниною, що вказує на сукупність, збірність,
цілісність нерозчленованої множинності. Збірні іменники, за
незначними винятками, позначатися кількісними числівниками
не можуть.
Не можна, наприклад, сказати два збіжжя чи мільйон лис-
тя, а лише багато збіжжя, чимало листя, все колосся,
більшість студентства.
Деякі іменники мають співвідносні форми граматичного чис-
ла однини й множини та форми сукупної множинності (збір-
ності), наприклад: миша — миші — мишва, жінка — жін-
ки — жіноцтво (і жінота), парубок — парубки — пару-
боцтво (і парубота), птах — птахи — птаство, профе-
сор — професори — професура, але більшість іменників не
83мають співвідносних форм граматичного числа. До збірних
іменників не належать назви об’єднань, військових одиниць,
позначень масовості істот, у яких значення сукупної збірності
виражено лексично (армія, бригада, полк, ватага, зграя,
отара).
§

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.