Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 56. Структура називного і знахідного відмінків. Основні функції їх

Предметність як категорійне значення іменника в мовлен-
нєвих актах об’єктивується в лексичних значеннях слів та
семантико-синтаксичних зв’язках і відношеннях з іншими сло-
вами, що виражаються відмінковими формами.
Центральні функції відмінків виявляються у зв’язках імен-
никових словоформ з дієсловом як засоби вираження зумов-
лених предикатом семантичних функцій суб’єкта дії або стану
та об’єкта, на який спрямовано дію. Ці функції в українській
мові при структуруванні двоскладного речення виконують на-
зивний і знахідний відмінки на опозиції «прямий» (суб’єктний) —
«непрямий» (об’єктний).

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.