Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Список рекомендованої літератури

Основна:
Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика ук-
раїнської мови: Морфологія. — К., 1993.
Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. — К.,
1988.
169Вихованець І. P. Система відмінків української мови. — К., 1987.
Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Морфологія. —
Донецьк, 1996.
Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфо-
логія: В 2 ч . — К„ 1961. — Ч. 1.
Мельчук А. С Курс общей морфологии. — Т. І. — М., 1997; Т. 2. — М.,
1998.
Матвіяс І. Г. Іменник в українській мові. — К., 1974.
Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За заг. ред.
І. К. Білодіда. — К., 1969.
Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. — К.,
2002.
Додаткова:
Андерш Й. Ф. Семантична структура безприйменникового давального
відмінка в чеській і німецькій мовах. — К., 1975.
Андерш Й. Ф. Сучасні теорії відмінків і завдання дослідників з відмінково-
го синтаксису // Мовознавство. — 1971. — № 1. — С 19—24.
Безпояско О. К. Іменні граматичні категорії. — К., 1991.
Богдан М. М. Значення і синтаксичні функції родового присубстантив-
ного відмінка // Укр. мова і літ. в шк. — 1975. •— № 6. — С. 35—45.
Бондарко А. В. Теория морфологических категорий. — Л., 1976.
Вихованець І. P. Синтаксис знахідного відмінка в сучасній українській
літературній мові. — К., 1971.
Горпинич В. О. Українська морфологія. — Д., 2000.
Гуйванюк Н. В. Родовий приналежності в сучасній українській мові //
Укр. мовознавство. — 1982. — Вип. 10. — С. 41—48.
Загнітко А. П. Категорія роду в системі граматичних категорій іменни-
ка // Мовознавство. — 1987. — № 2. — С 62—67.
Загнітко А. П. Семантика іменних категорій // Мовознавство. — 1990. —
№ 1. — С 29—34.
Затовканюк М. Словоизменение существительных в восточнославян-
ских языках. — Praha: UK, 1975.
Курилович Е. Проблема классификации падежей // Очерки по лингвистике. —
М., 1962. — С. 183—185.
Мельничук О. С. Історія вживання давального безприйменникового
відмінка в українській мові // Дослідження з синтаксису української
мови. — К., 1958. — С 261—295.
Мразек Р. Синтаксис русского творительного: структурно-сравнитель-
ное исследование. — Praha, 1964.
Недбайло Л. І. Категорія числа в сучасній українській мові: Автореф.
дис. … канд. філол. наук. — К., 1968.
Озерова Н. Г. Лексическая и грамматическая семантика существитель-
ного. — К., 1990.
Плющ М. Я. Відмінок у семантико-синтаксичній структурі речення. —
К., 1978.
Плющ М. Я. Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення. —
К., 1986.
170Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. — М., 1985. — Т. 4,
вып. 1.
Скаб М. С. Граматика апеляції в українській мові. — Чернівці, 2002.
Тимченко Є. К. Номінатив і датив в українській мові. — К., 1925.
Тимченко Є. К. Локатив і інструменталь в українській мові. — К.,
1926.
Топоров В. Н. Локатив в славянских языках. — М., 1961.
Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. — 2-е изд. — Л., 1941.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.