Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Якісні прикметники

Якісні прикметники виражають ознаки предметів безпосе-
редньо своїм лексичним значенням: жовтий цвіт, бадьора
пісня, гіркий перець, хоробрий воїн, далека путь, глухий
тупіт, приємний вигляд.
Нині якісні прикметники сприймаються як непохідні слова,
хоч у минулому вони були пов’язані з назвами предметів, а
отже, виражали ознаку відносну — через предмет. Так, корінь
слова білий (бЪ-л-ъ) у давнину означав «світло, прозорість», а
прикметник пишний походить від іменника пыхъ зі значен-
ням «дихання, пихкання».
Безпосередньо виявлені ознаки предмета сприймаються орга-
нами чуття людини. В сучасній українській літературній мові
якісні прикметники утворюють тематичні групи, виражаючи:
1) ознаки кольору, розміру, ваги і зовнішніх особливостей
предмета, що сприймаються органом зору: чорний, ясний, ве-
ликий, широкий, важкий, косий, круглий;
2) ознаки предметів за смаковими якостями і властивостя-
ми, що сприймаються органом смаку: кислий, гіркий, смачний
та ін.;
3) ознаки предметів за фізичними властивостями, що спри-
ймаються органами дотику, слуху, нюху: холодний, теплий,
твердий, дзвінкий, пахучий;
4) фізичні якості людини та інших істот: здоровий, худий,
меткий, сліпий, лисий, стрункий;
5) психічні властивості, особливості характеру та інші озна-
ки людини: сердитий, лагідний, сумний, добрий, розумний,
рішучий, настирливий, тихий.
Якісні прикметники мають лексико-граматичні особливості,
що відрізняють їх від інших розрядів.
1. Найістотнішою граматичною ознакою якісних прикмет-
ників є їх здатність творити форми ступенів порівняння. Якісні
172прикметники передають ознаки, які в різних предметах вияв-
ляються неоднаковою мірою. Вияв інтенсивності ознаки вира-
жається в якісних прикметниках граматичними формами ви-
щого й найвищого ступенів порівняння і лексико-словотворчи-
ми засобами: у похідних прикметниках із суфіксами емоційної
оцінки (білий — біленький, білісінький, білуватий; кислий —
кислуватий, кисленький, кислющий).
Інтенсивність ознаки може виражатися синтаксично —
приєднанням до якісного прикметника кількісно-означаль-
ного прислівника, наприклад: трохи ледачий, недостат-
ньо рухливий, дуже радий, надзвичайно вдалий, надто
гордий.
2. Характерною властивістю якісних прикметників є також
здатність їх вступати в антонімічні відношення {веселий —
сумний, гарячий — холодний, гострий — тупий, багатий —
бідний).
3. Від якісних прикметників можна творити іменники з аб-
страктним значенням {сміливий — сміливість, злий — злість,
добрий — доброта, синій — синява, широкий — широчінь), а
також якісно-означальні прислівники із суфіксом -о чи -є {со-
лодкий — солодко, кмітливий — кмітливо, гарячий — гаря-
че, терплячий — терпляче).
4. Невелика група якісних прикметників може мати корот-
ку форму, наприклад: зелений — зелен, ясний — ясен, вартий —
варт, дрібний — дрібен, радий — рад, повний — повен, пев-
ний — певен.
Однак деякі прикметники можуть не мати всіх цих особли-
востей. Так, не всі якісні прикметники можуть творити ступені
порівняння (наприклад: мертвий, німий); від частини якісних
прикметників не утворюються іменники з абстрактним зна-
ченням (зубатий, бурий, карий та ін.); тільки деякі якісні
прикметники мають коротку форму.
Відносні і присвійні прикметники не мають жодної з назва-
них властивостей, оскільки вони виражають ознаки предметів
опосередковано через інші предмети.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.