Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Відносні прикметники

Відносні прикметники позначають ознаку предмета не без-
посередньо, а через відношення до іншого предмета, явища,
дії.
173Вираження ознаки через предмет, явище або дію чи обстави-
ну — типовий показник синтаксичних відношень: квіти з
паперу, каша з молоком, екзамен при вступі (до учили-
ща), сон уночі. Прикметник, твірною основою якого є імен-
ник, що позначає предмет або узагальнену дію, виражає ознаку,
логічно співвідносну з семантикою синтаксичного словосполу-
чення: паперові квіти, молочна каша, вступний екзамен,
нічний сон.
Відносні прикметники мають похідні основи і творяться пе-
реважно від іменників за допомогою закріплених за цим роз-
рядом слів суфіксів або префіксально-суфіксальним спосо-
бом чи основоскладанням.
Морфологічні ознаки відносних прикметників не збігають-
ся з ознаками якісних прикметників. Відносні прикметники
змінюються за родами, числами і відмінками, але не творять
ступенів порівняння. Від відносних прикметників не творять-
ся похідні слова із суфіксами суб’єктивної оцінки, а також імен-
ники абстрактного значення і прислівники на -о, -є.
За значенням відносні прикметники поділяються на тема-
тичні групи, з-поміж яких найбільші такі:
1) назви ознак предметів за матеріалом: кам’яна статуя,
глиняний посуд, дерев’яне ліжко, солом’яна стріха, сит-
цева сорочка, конопляне полотно, чавунне ядро;
2) назви ознак за відношенням до різних вимірів пред-
метів: годинний відпочинок, кілометрова відстань,
літрова пляшка, десятипроцентний розчин, повторне
завдання, кількаразове нагадування, двокілограмова
вага;
3) назви ознак предметів за призначенням, функціями та
іншими особливостями: читальний зал, виховна година,
спусковий механізм, копіювальний папір, сталепрокат-
ний цех, звітна доповідь;
4) назви ознак предметів за належністю їх до установи, орга-
нізації тощо: шкільне подвір’я, колективний сад, завод-
ська площа, інститутський зал;
5) назви ознак предметів за просторовими відношеннями до
інших предметів: приміська зона, польова бригада, заріч-
ний лиман, навколоземний простір, прикордонний пост,
північний край та ін.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.