Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Найвищий ступінь порівняння

Найвищий ступінь порівняння вказує на те, що в одному з
порівнюваних предметів ознака виражена найбільшою або най-
меншою мірою, наприклад: / найвища, по-моєму, краса — це
краса вірності (Гонч.).
Найвищий ступінь порівняння також має дві’форми: просту
(синтетичну) і складену (аналітичну).
П р о с т а ( с и н т е т и ч н а ) форма найвищого ступеня
утворюється додаванням до форми вищого ступеня префікса
180най- (частки за походженням): найбільший, наймолодший,
найвід важніший, найглибший.
До цієї форми можуть додаватися частки що і як, виражаючи
додаткові відтінки посилення ознаки, наприклад: щонайдорож-
чий, щонайскладніший, якнайсмачніший, якнаймиліший.
С к л а д е н а ( а н а л і т и ч н а ) форма найвищого ступе-
ня утворюється від початкової форми прикметника додаванням
слова найбільш або найменш: найбільш придатний,
найбільш авторитетний, найменш відповідальний, най-
менш цікавий.
Іноді до слів найбільш, найменш додаються частки що,
як, які вносить відтінок підсилення: щонайбільш дошкуль-
ний, якнайменш згубний.
Проте виражати ступеневу ознаку в таких формах порівняння
можуть не всі якісні прикметники. Так, не утворюють ступене-
вих форм якісні прикметники, в яких інтенсивність вияву
ознаки має словотворче вираження за допомогою суфіксів або
префіксів, наприклад: синявий, синенький, синюватий, сине-
сенький, синісінький; здоровенний, злющий, предобрий, уль-
трамодний.
Не можуть утворювати форм ступенів порівняння і при-
кметники, які семантично виражають ознаку абсолютного по-
рогу інтенсивності, наприклад: сліпий, босий, мертвий, німий,
голий, а також прикметники, що позначають ознаки предметів
на основі кольорової подібності до інших предметів, наприклад:
кремовий, шоколадний, брунатний, лимонний, бузковий; так
само назви мастей: буланий, карий, вороний. Вони можуть
позначатися словами густо, темно і утворювати з ними
складні слова (світлобрунатний, темнокарий).
Не утворюють ступенів порівняння відносні прикметники,
які переходять у розряд якісних, наприклад: батьківський (-а
любов), ворожий (погляд) та складні якісні прикметники, на-
приклад: червонобокий, світло-зелений, яскраво-червоний.
П р и м і т к а . У мовознавчій літературі для позначення вихідної
(початкової) форми прикметника вживають терміни «перший», «звичай-
ний» ступінь. Тоді розглядають три ступені порівняння. Однак у такому
випадку термін «ступінь порівняння» є суперечливим за змістом, бо в
початковій формі прикметника інтенсивність ознаки не виражається.
Більш прийнятним можна вважати термін «нульовий ступінь», запро-
понований авторами академічного видання «Сучасна українська літера-
181турна мова. Морфологія» за заг. ред. І. К. Білодіда (К.: Наук, думка,
1969. — С 156). Нульовий ступінь, за термінологією автора відповідного
розділу Д. X. Баранника, протиставляється першому і другому ступеням
порівняння.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.