Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 74. Уваги до відмінкових форм прикметників

Прикметники твердої і м’якої груп різняться кінцевим при-
голосним основи. Відмінкові форми однини обох груп мають
основні флексії у твердій групі: -ий, -є; -ого, -ому, -им,
-ому, -ий- в чоловічому і середньому роді; -а, -ої, -ій, -у,
-ою, -ій, -і — у жіночому; -і, -их, -им, -ими, -их, і — у
множині для всіх родів.
185У непрямих відмінках прикметників м’якої групи (крім зна-
хідного й орудного) виступають ті самі флексії, але після попе-
реднього м’якого приголосного, що на письмі позначається м’я-
ким знаком (пор.: чорн-о-го і синь-ого\ чорн-ою і синь-ою).
У знахідному відмінку однини прикметники чоловічого роду
залежно від форми іменника можуть мати закінчення назив-
ного або родового відмінків {вірного друга, приємне вра-
ження).
В орудному відмінку однини чоловічого і середнього роду
м’якої групи флексія -ім вказує на м’який приголосний основи
{торішнім снігом, вранішнім сонцем).
У формах множини виступають флексії, спільні для всіх трьох
родів.
У називному і кличному відмінках множини прикметники
твердої і м’якої груп мають закінчення -і (-Г): гарний — гарні,
могутній — могутні, довговіїй — довговії.
В інших непрямих відмінках множини прикметники твердої гру-
пи мають флексії, що починаються з голосного -и {гарн-их, гарн-
им, гарн-і {-их), гарн-ими, на гарн-их), а прикметники м’якої
групи — флексії, що починаються з голосного -і {-і) {могутн-іх,
могутн-ім, могутн-і {-їх), могутн-іми, на могутн-іх; довгові-
їх, довговіїм, довгові-ї {-їх), довгові-їми, на довгові-їх).

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.