Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Список рекомендованої літератури

Основна:
Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика ук-
раїнської мови: Морфологія. — К., 1993.
Висоцький А. В. Смислова структура якісних прикметників // Наук, зап.:
36. наук, статей НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К., 1998. — Вип. 1. —
С 157—161.
Грищенко А. П. Прикметник в українській мові. — К., 1978.
Загнітко А. П. Основи функціональної морфології української мови. —
К„ 1991.
Леонова М. В. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. — К.,
1983.
Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К. Бі-
лодіда. — К., 1969.
Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. — К., 2002.
Додаткова:
Баранник Д. X. Лексико-граматичні категорії якісних прикметників //
Лінгвістичний семінарій: Тези доп. — Д., 1966.
186Вихованець І. P. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. — К.,
1988.
Вольф Е. М. Грамматика и семантика прилагательного. — М., 1978.
Карпенко Ю. О. Ступені порівняння прикметників в українській мові //
Укр. мова і літ. в шк. — 1960. — № 1.
Крижанівська М. О. Короткі форми прикметників в українській мові //
Там само.
Степаненко М. Прикметник у функції присудкового компонента // Акту-
альні проблеми граматики: 36. наук, праць. — Київ; Кіровоград, 1996. —
Вип. 1. — С 104—109.
Франчук В. Ю. Перехід відносних прикметників у якісні // Укр. мова і
літ. в шк. — 1964. — № 12.
Щербатюк Г. X. Однокореневі прикметники на -ний, -овий II Морфологіч-
на будова сучасної української мови. — К., 1975. — С 141 —157.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.