Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 75. Значення числівника, його граматичні ознаки

Ч и с л і в н и к — це частина мови, що означає абст-
рактно-математичне число або певну кількість однорід-
них предметів чи їх порядок при лічбі.
Називаючи абстрактно-математичне число (наприклад: сто
ділиться на п’ять) чи позначаючи кількість однорідних пред-
метів (наприклад: три доби), числівники виражають ці зна-
чення в граматичній категорії відмінка. Віднесеність до грама-
тичного роду властива тільки окремим словам, що позначають
кількість предметів (наприклад: один, одна, одно; два — дві,
обидва — обидві; порівняйте також — мільйон і тисяча).
Більшість числівників, що позначають абстраговану чи конк-
ретно виявлену кількість предметів, не виражають граматично-
го значення роду та числа.
Числівники, що позначають порядок предметів при лічбі, ви-
ражають граматичні значення роду, числа й відмінка, зумовлені
формою означуваного іменника: шостий клас, шоста група,
шосте червня, шості уроки, шостого класу, шостої групи,
шостого червня, шостих, уроків.
Усі числівники в реченні пов’язані з іменниками або висту-
пають як назва числа без іменника. Такі синтаксичні сполу-
чення числівника з іменником у формах називного і знахідного
187відмінків функціонують як один член речення — підмет або
додаток: У вікно моє пильно дивляться сто вікон (Б. Ол.);
Сто річок перебрів у броди (Мал.).
У непрямих відмінках числівники, що позначають кількість, є
узгодженими означеннями: у семи ( с к і л ь к о х ? ) студентів,
з п’ятнадцятьма ( с к і л ь к о м а?) гривнями.
Числівники, що означають порядок предметів при лічбі, зав-
жди виступають узгодженим означенням: десятий ( я к и й?)
літак; до четвертого (я к о г о?) класу.
Числівник може виконувати також роль іменної частини скла-
деного присудка, наприклад: Серце в нас одно (Рил.); або в
сполученні з іменником — обставини: Повернуся із походу
за чотири роки (Нар. тв.).
За значенням і граматичними ознаками числівники поділя-
ються на кількісні й порядкові.
К і л ь к і с н і числівники виражають кількісну характери-
стику предметів або абстраговане число і відповідають на пи-
тання с к і л ь к и ?
Кількісні числівники об’єднують кілька груп: 1) власне
кількісні; 2) неозначено-кількісні; 3) збірні; 4) дробові.
П о р я д к о в і числівники означають порядок предметів
при лічбі й відповідають на питання к о т р и й ? к о т р а ?
к о т р е ?

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.