Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 77. Порядкові числівники

Порядкові числівники позначають порядок предметів при
лічбі й відповідають на питання к о т р и й ? к о т р а ? к о т —
р е ? к о т р і ?
Порядкові числівники узгоджуються з іменниками у роді, числі
й відмінку і виступають у ролі означень [перший трактор,
десятий клас, сота аудиторія, двадцять друге завдан-
ня, перші промені).
Віднесення цих слів до числівників спирається на традицій-
ну класифікацію. Порядкові числівники семантично наближа-
ються до кількісних як слова, за допомогою яких передається
кількість, але в порядковому слідуванні предметів під час пере-
ліку, обліку їх.
Порядкові числівники утворюються від кількісних і спо-
ріднені з ними. За граматичними ознаками вони близькі до
193прикметників, що дає підставу мовознавцям розглядати їх
як розряд порядкових прикметників. Однак такі самі грама-
тичні ознаки мають окремі розряди займенників (цей, ця, це,
ці, весь, вся, все, всі, котрий, котра, котре, котрі), які не
називають ознак предметів, а лише узагальнено вказують на
них.
Порядкові числівники позначають не сталі (статичні) озна-
ки предметів, що властиве прикметникам, а вказують на кількість
однорідних предметів при обліку їх відповідно до порядку сліду-
вання в підрахунках, наприклад: п’ять столів — перший,
другий, третій, четвертий і п’ятий стіл.
Аналіз граматичних ознак числівників показує, що рід мають
ті числівники, які пов’язані з іменниками у формі однини. Це
власне кількісні числівники один, одна, одно та всі порядкові.
Залишки родової належності мають числівники, основу яких ви-
ражає число два: дві, обидва, обидві та півтора, півтори
(з кореневою частиною -втор-, синонімічною до два).
Синтаксичні зв’язки числівників з іменниками також буду-
ються на протиставленні одного предмета багатьом: маємо уз-
годження форм числівника з іменником, що означає один пред-
мет, і підпорядкування іменникової форми числівникові у нази-
ванні більшої, ніж один предмет, кількості.
Навіть при числівниках два, три, чотири вибір форми мно-
жини іменника мотивується числівником.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.