Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 82. Граматичні ознаки займенників

У семантиці займенників виділяється кілька нашарувань зна-
чень, одні з яких належать словесному знакові — дейктику,
інші — є граматичними семами, що беруть участь у вираженні
логіко-орієнтаційних параметрів в актах мовлення і побудові
тексту.
Займенники кожного розряду своєрідно організують своє
категорійне (частиномовне) і властиве йому граматичне зна-
чення на рівні слова, його словоформ як функціональних оди-
ниць для побудови мовлення (тексту).
За значенням, морфологічними ознаками і синтаксичною
роллю в реченні займенникові слова поділяються на: 1) уза-
гальнено-предметні (іменникові); 2) узагальнено-якісні (при-
кметникові); 3) узагальнено-кількісні (числівникові). Деякі гра-
матики виокремлюють ще узагальнено-адвербіальні (або при-
слівникові) займенники, хоча традиційно їх розглядають як при-
слівники займенникового походження (куди, кудись, будь-
куди, там, коли-небудь та ін.).
Природа узагальнених семантичних ознак, які асоціюються
в займеннику як частині мови, співвідносна з граматичною
«предметністю» іменника, зі «статичною ознаковістю» прикмет-
ника або з поняттям «кількісності» числівника.
Займенники,
співвідносні з назвами
предметів
Займенники,
співвідносні з назвами
ознак
Займенники,
співвідносні з назвами
кількості
Я, ти, ми, ви, він, вона,
воно, вони, себе, хто,
що, хтось, щось, аби-
хто, абищо, дехто,
дещо, хто-небудь, що-
небудь, будь-хто, будь-
що, казна-хто, казна-
що, ніхто, ніщо
Мій, твій, свій, наш, ваш, їхній,
той, цей, такий, весь, кожний,
сам, самий, інший, який, чий,
якийсь, чийсь, абиякий, аби-
чий, деякий, дечий, який-не-
будь, чий-небудь, будь-який,
будь-чий, казна-який, казна-
чий, ніякий, нічий
Стільки, скільки, скіль-
кись, скільки-небудь,
котрий, котрийсь, кот-
рий-небудь, нікотрий
Займенниковий клас слів має специфічну граматичну при-
роду. Індикатором визначення і класифікації займенників є
система граматичних ознак, які реалізують властиві їм мор-
фологічні та функціонально-семантичні категорії. Займенни-
кові як іменному класу слів властиві морфологічні категорії
205роду, числа и відмінка, значення яких по-різному представлено
в узагальнено-предметних, узагальнено-якісних та узагальне-
но-кількісних прономінативах. Крім того, займенники висту-
пають маркерами граматичної семантики функціонально-се-
мантичних категорій особи та означеності/неозначеності, які
входять до структури змісту багатьох розрядів займеннико-
вих слів. Граматична семантика функціонально-семантичних
категорій займенника, що мають «польову структуру», є основ-
ною (ядерною) ознакою для одних (наприклад, значення осо-
би для розрядів особових, особово-вказівних, неозначених за-
йменників), проте може реалізуватися як периферійне значен-
ня в інших розрядах або й зовсім не виражатися.
Займенники співвідносяться з іменниками, прикметниками,
числівниками і за синтаксичними функціями.
У реченні займенники, що вказують на предмети, виступають
підметом або додатком, зрідка обставиною: Ми в спільних бит-
вах братство закріпляли (Баж.); Через вікно мені видно
селище, через двері -— море (36.); Над ним розлога липа
гуде бджолами, мов золотистий дзвін (Цюпа). Займенники
можуть також виконувати роль іменної частини складеного
присудка: Ми ті, що в вічність ідемо (Ус).
Синтаксична роль узагальнено-якісних займенників подібна
до прикметників: вони виступають узгодженим означенням або
іменною частиною складеного присудка: Наш народ має пра-
во пишатися своїми богатирями (Гонч.); Він — наш (Мал.).
П р и м і т к а . Якщо займенник ужито без іменника, то він може
бути підметом або додатком: Кожен буває великим бодай раз за жит-
тя (Загр.); / в серці кожного горить любові жар (Фр.).
Займенники, які вказують на кількість предметів, у реченні
разом із відмінковою керованою формою іменника виступа-
ють підметом (у знахідному відмінку — додатком): Скільки
ще жде нас несподіванок, відкриттів (Дм.); Скільки книг
ти придбав? У родовому, давальному, орудному та місцевому
відмінках займенники скільки, стільки виконують роль уз-
годженого означення. У скількох дітей ще немає букваря?
Скільком учням дозволено поїздку? Скількома вправами
можна обмежитися?
Займенник котрий може виступати іменною частиною скла-
деного присудка в питальному реченні: Котра (є) тепер го-
дина?

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.