Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 85. Узагальнено-кількісні (числівникові) займенники

У складі слів з узагальнено-кількісним значенням об’єдну-
ються питально-відносні займенники (скільки, котрий), вка-
зівний (стільки) і неозначені (скільки-небудь, скількись,
хтозна-скільки, котрийсь, котрий-небудь).
Займенник стільки вказує на невизначений або невизначено-
надмірний кількісний вияв предметності. Наприклад: Ніколи ще
земля не почувала на собі стільки дбайливих рук (Бойч.).
У складнопідрядному реченні (часто в парі з відносним за-
йменником скільки) виражається тотожність кількості, назва-
ної раніше, наприклад: Ми відпочивали два тижні. Стільки
ж ішли дощі. — Скільки ми відпочивали, стільки йшли дощі.
За морфологічними ознаками займенники стільки, скільки і
похідні від скільки неозначені подібні до кількісних числівників:
вони не мають роду і числа, тільки змінюються за відмінками.
210Займенник котрий виражає узагальнено-кількісне значен-
ня у формі запитання про порядок слідування предметів (осіб)
під час обліку: О котрій годині відходить пароплав? Кот-
рий це урок? Котра ти за списком у групі?. Проте частіше
котрий, як і котрийсь, котрий-небудь, мають значення уза-
гальненої вказівки на ознаку: Котра (яка) книга цікавіша?
Котрась (якась) дитина розплакалася.
В усіх числівникових займенниках на основну (ядерну) сему —
вказівки — нашаровується граматична сема неозначеності кількісно-
го вияву субстанціального змісту у рахунку чи за порядком роз-
міщення предметів (осіб) у процесі обліку. Пов’язуючись з імен-
ником, узагальнено-кількісні займенники виступають у таких са-
мих формах, як і кількісні та порядкові числівники, змінюючись
або тільки за відмінками (стільки, скільки і похідні від скільки),
або за родами, числами й відмінками (котрий і похідні від нього).

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.