Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Список рекомендованої літератури

Основна:
Матвіяс І. Г. Синтаксис займенників в українській мові. — К., 1962.
Ожоган В. Займенникові слова у граматичній структурі сучасної україн-
ської мови. — К., 1997.
Самійленко С. П. З історичних коментаріїв до української мови: За-
йменник // Укр. мова і літ. в шк. — 1955. — № 6. — С. 15—22.
Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К. Бі-
лодіда. — К., 1969.
Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. — К.,
2002.
Додаткова:
Гринчишин Д. Г. Субстантивація займенників у сучасній українській
мові в порівнянні з російською та білоруською // Вісн. Львів, ун-ту.
Сер. філол. — 1969. — Вип. 6. — С 76—79.
Дзендзелівський Й. О. Прономіналізація в українській мові // Укр. мова
в шк. — 1955. — № 1. — С 14—20.
Дмитрук В. Прономінативні квантитативи в українській мові // Акту-
альні проблеми граматики: 36. наук, праць. — Київ; Кіровоград,
1996. — Вип. 1. — С 137—139.
Исаченко А. В. О синтаксической природе местоимений // Проблемы
современной филологии: Сб. ст. к семидесятилетию акад. В. В. Ви-
ноградова. — М., 1965. — С. 159—166.
Кожухарь Д. А. К вопросу о теории местоимений // Іноземна філол. — Л.,
1966. — Вип. 6. — С. 71—77.
Крылов С. А. К типологии дейктических систем // Лингвистические ис-
следования: Типология. Диалектология. Этимология. Компаративи-
стика. — М., 1984. — Ч. 1. — С. 5—17.
Майтинская К. Е. Местоимения в языках разных систем. — М., 1969.
Павлович М. Про вживання займенників // Укр. мова і літ. в шк. —
1965. — № 6. — С 75.
Плющ М. Я. Займенники як засоби актуалізації граматичного значення осо-
би // Язык и культура: Пятая междунар. науч. конф. — К., 1997. —
Т. II. — С. 123—126.
Селиверстова О. Н. Местоимение в языке и речи. — М., 1988.
216Сидоренко Е. Н. Очерки по теории местоимений современного русского
языка. — Киев; Одесса, 1990.
Чернецький В. К. Здрібніло-пестливі форми займенників і числівників
в українській мові // Укр. мовознавство. — 1975. — Вип. 3. —
С 45—51.
Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. — 2-е изд. — Л., 1941.
Шевчук О. С. Стилістичні властивості займенників // Укр. мова і літ.
в шк. — 1979. — № 4. — С 17—24.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.