Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 104. Предикативні форми на -но, -то

У сучасній українській мові вживаються співвідносні з па-
сивними дієприкметниками незмінювані форми на -но, -то,
наприклад: подано, виконано, розбито, перекрито.
250Ці форми творяться від основи інфінітива перехідних дієслів.
Від форм пасивних дієприкметників вони відрізняються тим,
що не змінюються і в реченні виконують тільки предикативну
функцію: виступають головним членом безособового речення.
Наприклад: Кожній людині відкрито в нас дорогу — твори,
дерзай (Бойч.).
Незмінні предикативні форми на -но, -то мають значення виду
{писано — написано, роблено — зроблено, бито — збито) і
здатність керувати відмінковою формою залежного іменника: зна-
хідного (або родового) прямого об’єкта, орудного знаряддя або
засобу дії та давального суб’єкта, наприклад: запрошено його,
підписано протокол, зшито поли, не викопано ями, не всипа-
но цукру, написано пером, налякано словом, схоплено рукою,
тобі наказано (щось, кимось), синові велено (щось, кимось).
Предикативні форми на -но, -то можуть означатися словами
з обставинним значенням (іменниками, прислівниками), напри-
клад: посіяно в полі, зроблено вдало, помічено недавно.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.