Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Список рекомендованої літератури

Основна:
Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика ук-
раїнської мови: Морфологія. — К., 1993.
Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. — М.,
1986.
Вихованець 1. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. — К.,
1988.
Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Морфологія. —
Донецьк, 1996.
Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. — М., 1985. — Т. 4.
Русанівський В. М. Структура українського дієслова. -— К., 1971.
Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К. Бі-
лодіда. — К., 1969.
Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. — К., 2002.
Додаткова:
Баган М. П. Семантико-синтаксичні параметри безособового вживання
дієслів // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського.
Сер. філологія. — 1999. — № 1. — С 108—112.
Бондарко А. В. Теория функциональной грамматики (аспектологии). —
Л., 1980.
Бондарко А. В., Буланин Н. Д. Русский глагол. — М., 1967.
Гнатюк Г. М. Дієприкметник у сучасній українській літературній мові. —
К., 1989.
Городенська К. Г. Семантична структура імператива // Актуальні пробле-
ми граматики: 36. наук, праць. — Київ; Кіровоград, 1996. — Вип. 1. —
С 63—68.
Загнітко А. П. Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці. — К.,
1990.
Загнітко А. П. Система і структура граматичних категорій дієслова. —
К., 1990.
Загнітко А. П. Взаємодія іменних і дієслівних категорій // Мовознав-
ство. — 1992. — № 2. — С 19—29.
Калько М. І. Аспектуальність: Діалектика об’єктивного і суб’єктивного //
Лінгвістичні студії. — Черкаси, 1997. — Вип. 2. — С 87—94.
Керницький 1. М. Система словозміни в українській мові. — К., 1967.
Коць Л. М. Дієприслівник у сучасній українській літературній мові. — К.,
1964.
Леута О. І. Валентнісно-інтенційні характеристики як основа сполучува-
ності дієслів у складі синтаксичних структур // Проблеми граматики і
лексикології української мови: 36. наук, праць. — К., 1998. — С 25—31.
Мазон А. Вид в славянских языках: Принципы и проблемы. — М., 1958.
Марчило Л. М. До історії аналітичних форм майбутнього часу недокона-
ного виду // Проблеми граматики і лексикології української мови: 36.
наук, праць. — К., 2001. — С 74—79.
Мещанинов И. И. Глагол. — М.; Л., 1949.
253Марченко Н. В. Категория лица в семантико-синтаксической структуре
предложения: Автореф. дис. … канд. филол. наук. — К., 1981.
Мусиенко В. П. Возвратность в русском и украинском языках //
Лінгвістичні студії. — Черкаси, 1997. — Вип. 2. — С. 11—86.
Мучник И. П. Грамматические категории глагола и имени в современ-
ном русском литературном языке. — М., 1971.
Плющ М. Я. Граматична природа категорії особи в іменах і дієслові //
Актуальні проблеми граматики: 36. наук, праць. — Кіровоград, 1997. —
Вип. 2. — С 100—104.
Погиба Л. Г. Реалізація категорії особи в дієслівній парадигмі сучасної
української мови // Семантичні і формальні аспекти морфології і син-
таксису української мови: 36. наук, праць. — К., 1988 — С. 105—ПО.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.