Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Означальні прислівники

Означальні прислівники виражають якісні ознаки дії або
стану (швидко бігти, міцно спати) та спосіб, міру або ступінь
вияву їх (піклуватися по-батьківськи, занадто вразлива
натура, утричі більша вага).
Означальні прислівники поділяються на три групи: 1) якіс-
но-означальні; 2) способу або образу дії; 3) кількісно-означальні.
1. Я к і с н о — о з н а ч а л ь н і прислівники дають якісну
характеристику дії або стану, відповідаючи на питання я к? Вони
творяться від основ якісних прикметників за допомогою суфіксів
-о або -є, наприклад: гарно, розумно, вдало, гаряче, добре.
Якісно-означальні прислівники утворюють форми вищого і
найвищого ступенів порівняння, наприклад: легко — легше —
найлегше; гірко — гіркіше — найгіркіше.
Вищий і найвищий ступені якісно-означальних прислівників
творяться так само, як і ступені порівняння якісних прикмет-
ників. Вищий ступінь утворюється за допомогою суфіксів -ше
або -іиіе (довго — довше, тепло — тепліше), а також супле-
тивно (гарно — краще, погано — гірше) або аналітичним
способом (вдало — менш вдало, ясно — більш, ясно). Найви-
щий ступінь твориться за допомогою частки най-, що додаєть-
ся до форми вищого ступеня, наприклад: весело — веселіше,
найвеселіше, дорого — дорожче, найдорожче.
2 . Прислівники с п о с о б у або о б р а з у дії вказують
на спосіб дії і відповідають на питання у я к и й с п о с і б ?
(гуртом, уплав, по-нашому, по-материнському).
3 . К і л ь к і с н о — о з н а ч а л ь н і прислівники виражають
ступінь інтенсивності дії або міру чи ступінь вияву якісної озна-
ки і відповідають на питання с к і л ь к и ? н а с к і л ь к и ? я к о ю
м і р о ю ? як б а г а т о ? (двічі, утричі, дуже, занадто).

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.