Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Обставинні прислівники

Обставинні прислівники виражають різні обставини, за яких
відбувається дія, тобто характеризують дію або процес за часо-
вими, просторовими, причиновими відношеннями, рідше — за
метою її виконання.
Обставинні прислівники поділяються на чотири групи:
1) прислівники часу; 2) прислівники місця; 3) прислівники
причини; 4) прислівники мети.
2551. П р и с л і в н и к и ч а с у х а р а к т е р и з у ю т ь д ію з а ч а с о в и м и в і д н о-
ш е н н я м и і в і д п о в і д а ю т ь н а п и т а н н я к о л и ? в і д к о л и ? я к
д о в г о ? д о к и ? (тепер, колись, віддавна, щороку, завжди).
2. Прислівники м і с ц я характеризують дію за просторо-
вими відношеннями і відповідають на питання д е ? к у д и ?
з в і д к и ? (угорі, вниз, здалеку, праворуч),
3 . П р и с л і в н и ки п р и ч и н и в и р а ж а ю т ь п р и ч и ну дії і відпо-
в і д а ю ть н а п и т а н н я ч о м у ? ч е р е з щ о ? з я к о ї п р и —
ч и н и ? (зопалу, згарячу, здуру, знічев’я).
4 . П р и с л і в н и к и м е т и в и р а ж а ю т ь м е т у дії і в і д п о в і д а ю т ь
н а п и т а н н я д л я ч о г о ? н а щ о ? з я к о ю м е т о ю ?
(умисне, наперекір, напоказ).

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.