Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 108. Морфологічний склад прислівників

Особливістю морфологічного складу прислівників є співвідне-
сеність їх з усіма частинами мови. Ця співвіднесеність вказує на
їх походження як класу адвербіальних (придієслівних) слів.
Адвербіальна функція, яку первісно виконували іменні сло-
воформи, сприяла формуванню в них нової синтаксичної се-
мантики у напрямі створення морфологізованого засобу вира-
ження цієї функції у класі прислівників. Процес адвербіалізації
відбувався поступово внаслідок переосмислення іменних слів
на основі зміни синтаксичної ролі в реченні: замість означаль-
ної при іменнику — на обставинну у зв’язках із дієсловом.
Водночас цей процес супроводжувався змінами морфологічних
ознак адвербіалізованих словоформ та морфемного складу слів.
256Утворені шляхом адвербіалізації прислівники в своїй будові
відображають застиглі (змертвілі) відмінкові (відмінково-при-
йменникові) форми іменників, прикметників, числівників, дієслів,
колишніх дієприслівників, закінчення яких перетворилися на
суфікси, а прийменники — на префікси: набік, знадвору, доне-
давна, здалека, вповні, надвоє, двічі, навприсядки, сидячи.
Адвербіалізація є одним із засобів поповнення класу при-
слівників і нині.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.