Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Список рекомендованої літератури

Основна:
Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика україн-
ської мови: Морфологія. — К., 1993.
Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. — К.,
1988.
Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К. Бі-
лодіда. — К., 1969.
Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. — К.,
2002.
Чапля І. К. Прислівники в українській мові. — X., 1960.
Додаткова:
Болюх О. Зони функціонування прислівника // Актуальні проблеми гра-
матики: 36. наук, праць. — Київ: Кіровоград, 1996. — Вип. 1. —
С 72—76.
Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. — М.,
1986.
Вихованець 1. Р., Городенська К. Г., Грищенко А. П. Граматика україн-
ської мови. — К., 1982.
Вихованець І. Р. Чи є слова категорії стану? // Актуальні проблеми гра-
матики: 36. наук, праць. — Кіровоград, 1997. — Вип. 2. — С 127.
Галкина-Федору к Е. М. Наречие в современном русском языке. — М.,
1939.
Іваненко З. I. Система прийменникових конструкцій адвербіального зна-
чення. — К., 1981.
Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфо-
логія. — Ч. 2. — К., 1964.
Лучик А. А. Семантика прислівникових еквівалентів слова української і
російської мов. — К., 2001.
Прокопчук Л. В. Порівняльно-уподібнювальні прислівники як засіб ви-
раження компаративних відношень // Проблеми граматики і лексико-
логії української мови. — К., 2001. — С. 105—111.
Радевич-Винницкий Я. К. Адвербиальные синтаксические комплексы //
Филол. науки. — 1982. — № 3. — С. 40—43.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.