Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Список рекомендованої літератури

Основна:
Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови. — К., 1980.
Кучеренко І. К. Лексичне значення прийменника // Мовознавство. —
1973. — № 3. — С 12—23.
Мельничук О. С. Історичний розвиток функцій і складу прийменників в
українській мові // Слов’янське мовознавство. — 1961. — Вип. 3. —
С 124—194.
Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К. Бі-
лодіда. — К. 1969.
Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. — К.,
2002.
Додаткова:
Бондаренко В. С. Предлоги в современном русском языке. — М.,
1961.
Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. — К.,
1998.
Войцехівська В. Г. Прийменникове керування префіксальних дієслів:
Префіксально-прийменникова кореляція // Мовознавство. — 1968. —
№ 6. — С 23—27.
Жовтобрюх М. А. Українська літературна мова. — К., 1984.
Іваненко 3. І. Прийменникові конструкції часу в сучасній українській
мові: Посіб. для студ.-філологів. — Чернівці, 1967.
Іваненко 3. І. Прийменникові конструкції часу в сучасній українській
мові: Посіб. для студ.-філологів. — Чернівці, 1969.
Іваненко 3. І. Прийменникові конструкції із значенням причини в ук-
раїнській мові: Навч. посіб. — Чернівці, 1971.
Іваненко 3. І. Прийменникові конструкції мети в сучасній українській
мові: Навч. посіб. — Чернівці, 1972.
Іваненко 3. І. Прийменникові конструкції із значенням місця в українській
мові: Навч. посіб. — Чернівці, 1974.
Іваненко 3. І. Прийменникові конструкції напрямку руху в українській
мові: Навч. посіб. — Чернівці, 1975.
Іваненко 3. І. Семантична структура прийменникових конструкцій //
Мовознавство. — 1978. — № 3. — С 13—22.
Іваненко 3. І. Прийменникові конструкції з допустовим значенням //
Укр. мова і літ. в шк. — 1979. — № 4. — С 24—28.
Йова А. И. Предложные конструкции в современном украинском язы-
ке: Автореф. дис: … канд. филол наук. — К., 1963.
Колодяжний А. С. Прийменник: Матеріали для лекцій з курсу сучасної
української літературної мови. — X., 1960.
Кононенко В. І. Прийменниково-субстантивний комплекс в аспекті син-
таксису // Мовознавство. — 1978. — № 3. — С. З—12.
Пашковський А. М. Функції прийменників у сучасній українській літе-
ратурній мові // Мовознавство. — 1937. — № 12. — С 37—65.
266Потіха Л. Прийменникові фінально-цільові конструкції // Актуальні проб-
леми граматики: 36. наук, праць. — Київ; Кіровоград., 1996. — Вип. 1. —
С 95—99.
Тимченко Є. К. Льокатив в українській мові: 3 української складні. — К.,
1926.
Топоров В. Н. Локатив в славянских языках. — М., 1961.
Черкасова Е. Т. Переход полнозначных слов в предлоги // Проблемы
истории и диалектологии славянских языков: Сб. к 70-летию чл.-кор.
АН СССР В. И. Борновского. — М., 1971. — С. 199—305.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.