Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 112. Загальне поняття про сполучник

С п о л у ч н и к и — це службові слова, які слугують
для зв’язку однорідних членів речення та частин склад-
ного речення. Наприклад: Міські проспекти і майдани ба-
гатолюдні і шумні (Уп.); Ні риби то були, ні раки (Котл.).
Сполучники і, ні…ні поєднують однорідні члени речення: Біля
вогню було тепло, і ми навіть могли по черзі спати, згор-
нувшись бубликом на постелі (36.); Змолоду треба набра-
тися знань, щоб не пуста була твоя власна криниця (Цюпа).
Сполучник і поєднує частини складносурядного, а щоб — час-
тини складнопідрядного речення.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.