Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 114. Групи сполучників за будовою

За морфологічним складом сполучники в українській мові
поділяються на прості, складні і складені.
П р о с т і сполучники морфологічно не членуються на ок-
ремі частини, їх в українській мові небагато: і (й), а, ні, та,
то, чи, бо, що. Ці сполучники давно втратили семантичні
зв’язки зі словами, від яких вони утворилися, а тому їх ще нази-
вають непохідними.
С к л а д н і сполучники морфологічно поділяються на дві і
більше частин: але, зате, проте, ніж, або, якщо, якби,
щоб, ніби, нібито, неначебто та ін.
С к л а д е н і сполучники є сполученням двох і більше слів,
що виконують службову функцію зв’язку однорідних членів
речення та частин складного речення. Найчастіше складені спо-
лучники в першій частині містять форми непрямих відмінків
вказівного займенника той з прийменником або іншого пов-
нозначного слова, а в другій — сполучники що, щоб чи при-
270слівник як: через те що, для того щоб, з тим щоб, не-
зважаючи на те що, подібно до того як, в міру того
як, перед тим як, дарма що; як.., так; так що; не
тільки.., а й {але й).
Складні і складені сполучники називають похідними, тому
що вони мотивуються тими простими сполучниками і повно-
значними словами (займенниками, прислівниками), від яких
утворилися.
За способом уживання сполучники поділяються на одиничні,
повторювані і парні.
О д и н и ч н и й сполучник виступає в реченні засобом
вираження замкненості однорідного ряду або складної струк-
тури. Наприклад: Ціле літо дід Данило живе на пасіці в
лісах, а увесь рік пахне вощиною, медом і травами (Ст.).
П о в т о р ю в а н і сполучники вживаються при кожному
однорідному члені речення або перед кожною частиною склад-
ного речення з паралельною підрядністю. Наприклад: Де ж
Катрусю [ніч] пригорнула: Чи в лісі, чи в хаті? (Т. Ш.).
Повторюваними є розділові сполучники.
Парні сполучники складаються з двох частин, кожна з яких
розподіляється між однорідними членами речення чи частинами
складного, виражаючи парний взаємозв’язок. До них належать:
не тільки.., а й; не тільки.., але й; як.., так; хоч.., але;
якщо.., то; чим.., тим. Наприклад: Чим далі заглиблювали-
ся вони в гори, тим гпихішим ставав відгомін бою (Соб.).

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.