Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Список рекомендованої літератури

Основна:
Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика ук-
раїнської мови: Морфологія. — К., 1993.
Булаховський JI. А. Сполучники і сполучні групи (речення) // Вибр.
праці: В 5 т. — К„ 1977. — Т. 2. — С 498—543.
Медведев Ф. П. Система сполучників української мови: Короткий нарис. —
X., 1962.
Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К. Бі-
лодіда. — К., 1969.
Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За ред. А. П. Гри-
щенка. — К., 2002.
Додаткова:
Вихованець І. P., Городенська К. Г., Грищенко А. П. Граматика україн-
ської мови. — К., 1982.
271Гамалій А. Т. Загальне поняття про сполучник // Укр. мова і літ. в шк. —
1970. — № 3.
Герман К. Ф. Критерії розрізнення омонімічних сполучників і сполучних
слів // Укр. мова і літ. в шк. — 1970. — № 5.
Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Морфологія. —
Донецьк, 1996.
Ляпон М. В. О значении запятой при расчленении составного союза //
Современная русская пунктуация. — М., 1991. — С. 47—60.
Мельчук И. А. Курс общей морфологии. — М., 1998. — Т. 2.
Исакова Н. Ю. Граматична семантика аналітичних сполучників підряд-
ності у структурі складного речення: Автореф. дис. … канд. філол.
наук. — К ., 2001.
Исакова Н. Ю. Сполучні вирази як засіб зв’язку частин складнопідряд-
них речень // Проблеми граматики і лексикології української мови: 36.
наук, праць. — К., 2001. — С 119—124.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.