Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

§ 116. Формотворчі і словотворчі частки

Формотворчі частки використовуються для творення форм
дієслова: би (б) — умовного способу; хай, нехай, бодай —
наказового способу: жити — жив би, жила б, жило б, жили
б (у цих краях); хай {нехай) живе, хай {нехай) живуть (у
цих краях). Наприклад: Тим часом дідова каша википіла,
присмажилась і, мабуть, зовсім згоріла б, коли 6 не каме-
ноломи… (Баш); Хай моя й хай твоя Пісенька зіллються,
Хай лунають у гаях, До світанку в’ються (Л. У.).
Частка б може стояти після дієслова, перед ним або відділя-
тися від нього кількома словами, може об’єднуватися з деякими
сполучниками підрядності {аби, щоб, якби, ніби, мовбито).
Наприклад: Чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, Що
діждуся, що побачу… (Т. Ш.).
272Словотворчі частки слугують для творення слів, а тому з
часом перетворюються на суфікси або префікси. Так, заперечна
частка ні послужила для творення заперечних займенників
(ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки) і при-
слівників, похідних від займенників (ніде, ніколи, ніяк,
нізвідки); частка не функціонує як префікс, за допомогою яко-
го творяться прикметники і похідні від них прислівники (висо-
кий — невисокий — невисоко, давній — недавній — недав-
но); частка ся перетворилася на дієслівний постфікс (лити —
литися, вітати — вітатися); так само частки аби, де, чи,
що, як, будь, небудь, казна, хтозна та деякі інші, що слу-
гують для творення займенників і прислівників, зближуються
із суфіксами та префіксами (абихто, абиколи, деякий, де-
інде, чимало, щодня, якнайскоріше, будь-що, будь-коли,
скільки-небудь, як-небудь, казна-що, хтозна-де).

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.