Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Список рекомендованої літератури

Основна:
Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика ук-
раїнської мови: Морфологія. — К., 1993.
Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. — М.,
1986.
275Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К. Бі-
лодіда. — К., 1969.
Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. — К.,
2002.
Додаткова:
Киселев И. А. Частицы в современных восточнославянских языках; Ав-
тореф. дне. … канд. филол. наук. — М., 1976.
Крижанівська Н. О. Частки в українській мові // Укр. мова і літ. в шк. —
1962. — № 6.
Николаева Т. М. Функции частиц в высказывании. — М., 1985.
Симонова К. С. Категоріальні ознаки та синтаксичні функції часток //
Укр. мова і літ. в шк. — 1983. — № 7.
Шведова Н. Ю. Построения, формирующиеся путем соединения знаме-
нательного слова с частицей // Шведова Н. Ю. Очерки по синтаксису
русской разговорной речи. — М., 1969. — С. 97—248.
Исакова Н. Ю. Взаємодія граматичної семантики підрядних сполучників
і обмежувально-видільних часток уже, ще // Система і структура східно-
слов’янських мов: 36. наук, праць. — К., 2001. — С. 32—38.

Категорія: Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.