Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

ЛІТЕРАТУРА І ПРИМІТКИ

1. Вперше цс зробив В.Гнатюк 1900 р. Див.; Етнографічні матеріали
з Угорської Русі, зібрав Володимир Гнатюк. — Т.Ш // Етнографічний
збірник. — Т.ІХ. — Львів, 1900.-С. 128-140.
2. Дей О.І. Українська народна балада. — К.: Наук, думка, 1986. С. 9-10.
3. Там же. — С. 29.
4. Лінтур II. Народнме балладм Закарпатья // Вопросьі литсратурьі,
1958. — № 5. — С. 126-151; його ж: Народнме балладм Закарпатья и их
западнославянскиее связи. V міжнародний з’їзд славістів. — К.: АН УРСР,
1963; його ж: Украинская балладная несня о сестре-отравительнице и ее
славянские связи // Тезисм докл. и сообіц. к XIX научн. конф. Ссрия
литературоведения. — Ужгород, 1965. — С. 84-89; його ж: Балладная песня
и обрядовая поззия // Русский фольклор, 1965. — Т. 10. — С. 228-236; його
ж: Основні проблеми вивчення української баладної пісні // Слов. літе­
ратурознавство і фольклористика, 1967. — Вин. 3; його ж: Нові записи
баладної пісні про сестру-чарівницю: Проблема походження баладної пісні
// 51ауіа, 1968. — 2. 1. — С. 59-82; його ж: Балладиая песня и народная
сказка// Слав’янський фольклор. — М., 1972. — С. 164-180.
5. Балади: кохання та дошлюбні взаємини / Упорядкували: Дей О.І.,
ЯсенчукА.Ю. (тексти), Іваницький А.І.( мелодії). — К.: Наук, думка,
1987 (далі — Дей О., 1987); Балади: родинно-побутові стосунки / Упо­
рядники: Дей О.І., ЯсенчукА.Ю. (тексти), Іваницький А. І. (мелодії).
К.: Наук, думка, 1988 (далі -Дей О., 1988).
6. Веселовский А.II. Из лекций по истории зпоса // Историческая
позтика / Ред., вступ, статья и прим. В.И.Жирмунского. — Л: Худож.
лит-ра, 19-10. — С. 446-492; його ж: Три глави из исторической позтики. —
Там же. — С. 200-382; його ж: Разьіскания в области русекого духовно­
го стиха. Спб., 1881.
7. Веселовский А. Три главм из исторической позтики. — С. 260-264.
8. Там же. -С. 241.
9. Аничков Е.А. Весенняя обрядовая песня на западе и у славян //
Сборник отд. русек. яз. и слов. Импсраторской Аукадемии наук. — Т.78. —
Спб, 1903, — Т.2, 1905; ПогпебшіА.А. Об-ьяснения малоруських и ерод-
нмх народних песен. — Т.1. — Варшава, 1883; — Т.2. Колядки и іцедров-
ки. — Варшава, 1887; Бюхер К. Работа и ритм. — М: Новая Москва, 1923.
Ю.Кравцов II. И. Славянская народная баллада // Учснмс записки
института славяноведсния АН СССР. -Т.ХХУІІІ. — М., 1964. — С. 227;
його ж: Славянская народная баллада // Проблеми славянского фольк-
лора. — М.: Наука, 1972. — С. 167-199.
/ /. Сагатап Р. ОЬггссІ коїесіодаапіа \у 81о\уіап і и Кишипо\у. — Кгако\у,
1933.
248
Поетика фольклорних жанрів
12. Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року / Упорядк.,
передмова і прим. О.І.Дея. Нотний матеріал упорядк. А.Гуменюк. — К.:
АН УРСР, 1963. — С. 291 (далі -Дей О. -1963) .
13. Колядки та щедрівки: зимова обрядова поезія трудового року /
Упорядк., передмова і прим. О.І.Дея. Нотний матеріал упорядк. А.Гуме
нюк. — К.: АН УРСР, 1965. — С. 472 (далі -Дей О. — 1965).
14. Потебня А. О купальских огнях и ероднмх с ними представле­
ннях. — Харьков, 1914. — С. 161-162.
15. Див.: Народние песни Галицкой и Угорской Руси, собраннме
Я.Головацким. Ч.І. — М., 1878. — С. 85-86 (далі — Головацький Я.);
Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк. ТЛІ // Етнографічний
збірник. Т. XXXVI. -Львів, 1914. — С. 163-173; КоІЬегд О. Рокисіе, оЬгах
сгпойгагісулту. — т. І. — Краків, 1882. — С. 110-111, 115 ( далі — КоІЬег%0.
Рокисіе); Линтур II. Угро-русскія колядн. — Ужгород, 1942. — С.26-27.
16. Галицько-руські народні пісні з мелодіями, зібрав у селі Ходови-
чах Іван Колесса II Етнографічний збірник. — Т. XII. — Львів, 1902. — С.
276-277; ЛеонтовичМ. Хорові твори. — К., 1970. — С. 123; Українські
народні пісні в записах Софії Тобілсвич / Упорядк. С.В.Мишанич (тек­
сти), М. В.Мишанич (мелодії), вст. стаття та прим. С.В.Мишанича. — К.:
Наук, думка, 1982. -С. 292-293 (далі — Мишанич С. — 1981); Дей О. —
1987. — С.31-32. У примітках до видання О. Дей вказує ще на два варіан­
ти пісні, тцо зберігаються в рукописних фондах ЦНБ ( ф. 11, од. зб. 74,
арк. 17) та 1МФЕ (ф. 28-3, од. зб. 191, арк. 94).
17. Народні пісні подкарпатских русинов. Ч.І/ Зібрали Д.Задор,
Ю.Костьо, II.Милославський. — Улсгород, 1944. — С. 17; Народні балади
Закарпатгя / Запис та упорядк. текстів, вст. стаття і прим. П.В.Лінтура.
-Львів: Вид-во Львівського університету, 1966. — С. 65-66 (далі -Лінтур
II.- 1966).— С; Ко^^а^^ап.№гос1піе яріеуапкі.-ВгапкІауа, 1953. ТII.-С.
61-62; 8іо зіоуепзкусп Гисіоуусп Ьаііаф кояЬіегаІ а иргауіі К.А.Ме^еску. —
Вгаіізіауа, 1924. — С. 60-61; 8І0Уешке Гисіоує Ьаіасіу. Ваіасіу 207,Ьіега1 а яшіи
парізаіЛгіНогак. -Вгагікіауа, 1956. -N1.99-100 (далі — Горак І).
18. Дей О. 1987 С. 274-291. Упорядники видання крім 14
публікацій текстів вказують на численні варіанти балади в архівних
джерелах. Див. там же. — С. 449-450.
19. Дей О. — 1987. — С. 24-35; Ігри та пісні. — С. 291.
20. Там же. — 159-165; Дей О. — 1963. — С. 291-292.
21. Головацький Я. ~ 4.1. — С.80, 88-89, 141-142, 161-162, 276; — 4.2. —
С. 114-115; — Ч.З, від.2. -С. 229; Гнатюк В. Колядки. — Т.2. — С. 242-
245; Дей О. — 1987. — С.143-145.
22. Колеса І. Галицько-руські пісні з мелодіями. — С. 276-277.
23. Ян Благослав — чеський гуманіст, церковний діяч, перекладач. Автор
трактатів «Музика», «Про ворогів освіти», видавець збірників народних
пісень, ^Чеської граматики» (1571), у якій в огляді слов’янських мов дав
249 Степан Мишшшч
коротку характеристику української мови, проілюструвавши її українсь­
кою баладою «Дунаю Дунаю, чому смутен течеш» (запис 1550 р.).
24. Дей О. — 1987. — С. ЗО. Детальніше про баладу див. примітки до
видання. — С.425. Аналізу балади присвячена велика література її дослі­
джували: О.Потсбня, І.Франко, І.Панькевич, О.Зілинський, І.Сенькота ін.
Див.: Мушинка М.І. Огляд дотеперішніх досліджень над піснею про
Штефапа-воєводу. // Дукля, Пряшів, 1961. — №4. — С. 110-117.
25. Горакї. — С. 141.
26. КоІЬегд О. Роїшсіс. — Т. І. — С. 111.
27. Русская баллада / Предисл., рсд. и прим. В.И. Черньшева, вступ,
статья ІІ.П.Андреева. ~ М.: Советский писатель, 1936. — С. 193-194.
28. Головацький Я. — Ч. II, С. 85-86.
29. Головацкий Я. — 4.11. — С. 726.
30. Головацький Я. — 4.11. — С. 80, 161-162; — Ч. III, від.2. — С. 88-89,
141-142; ГнатюкВ. Колядки. -ТЛІ. — С. 242-245.
31. Головацький Я. Ч.І1. — С. 726; Романов Е. — Т.І. — С. 102.
32. Головацький Я. — Ч. І. — С. 80.
33. Там же.-С. 161.
34. Гиатюк В. Колядки. — Т. II. — С. 242.
35. Романов Е. — Т. І. — С. 102.
36. Народні співи Галичини. Кн.1. Гаївки / Зібрав та упорядкував
Михайло Мишанич. — Львів: Ґердан, 1991. — С.84-88.
37. Народні співи Галичини. Кн. 3. Щедрівки / Зібрав та упорядку­
вав Михайло Мишанич. — Львів, 1996. — С. 81-83; Фольклорні матеріали
з отчого краю / Зібрали Василь Сокіл та Ганна Сокіл. — Львів: Інститут
народознавства ПАН України, 1998. — С. 54-59, та ін.
38. ЕоІЬег% ї. Рокисіе. —N.11. -Кгакош, 1883. — С.33; Головацький Я. —
4.1. — С. 679; Матсриальї по зтнографии Гродненской губернии, собрал
Е.Романов. — Вильно, 1912. — С. 393-394; Дей О. 1963. — С. 303; 390;
Цей О. — 1965. — С.472-473.
39. Головацький Я. — 4. 1. — С. 679-680; Гаївки. Зібрав Володимир
Гнатюк І! Матеріали до української етнології. — Т. XII. — Львів, 1909. —
С. 245-249( далі: ГнатюкВ., 1909).
40. Гнатюк В., 1909. — С. 2245-246. Передрук: Дей О., 1963. — С. 303.
41. Дей О. 1965. — С. 390.
42. Дей О. -1987.-С. 319-320.
43- КоІЬегд О. Рокисіе. — Т. II. — С. 33; Романов Е. Белорусский сбор-
ник. — Т. І. Губерния Могилсвская, випуск первьій и второй. — К., 1885. —
Т. І. — С. 393-394.
44.КоІЬегд О. Рокисіе. — Т. II. — С. 33; 3 гір карпатських: українські
народні пісні-балади / Упорядк., підгот. текстів, вст. стаття, прим, та
словник С.В.Мишанича. — Ужгород: Карпати, 1981. — С. 222 223 (далі
— Мишанич С. — 1981).
250
Поетика фольклорних жанрів
45. Там же. -С. 319.
46. Головацький Я. — 4. І. — С. 679-680.
47. Українка Леся. Зібр. творів: В 12т. — К.: Наук, думка, 1977. -Т.9 —
С. 18.
48. Дей О. — 1987. — С. 319.
49. Головацький Я. — 4. II. — С. 679.
50. Головацький Я. — 4. III., від. 2. — С. 75-76; ШухевичВ. Гуцульщи-
иа. — Т.4 // Матеріали до українсько-руської етнології. — Т. VII. —
Львів, 1904. — С. 104; 115; 128 (далі — ШухевичВ.); ГнатюкВ. Коляд­
ки. — Т.2. — С. 242; ІІІейн П. Матсриальї для изучения бмта и язнка
русекого населення северо-западного края. — Т. І. — Спб, 1887. — С. 67;
84 (далі — Шейи ГГ).
51. Рісзпі Іисіи гизкіс^о да Саіісуі, геЬгаІ Раиіі Іди. 2едоіа. — Т. II. —
ГЛУО\У, 1840. — С. 33-34 (далі — Раиіі 2.). Романов Е. Белорусский сборник.
— Т.І. Губерния Могилсвская. — Вин. 1-2. — К. 1885. — Вин. 1. — С. 102 (далі
— Романов Е.).
52. Шухевич В. — Т. IV. — С. 128-129. Гнатюк В. Колядки. — Т. 2. — С.
242.
53. Там же. -С. 128.
54. Романов Е. -Т.1.-С. 102.
55. Русалка Дністровая. — С. 33-34; Раиіі 2. — Т II. — С. 24; Дей О. —
1963. -С. 317.
56. ІІІейн II. Матсриальї для изучения бьгга и язьїка русекого населе­
ння северо-западного края. — Т. 1. — Спб, 1887. — С. 323-324.
57. Народпьіе южнорусекие песни. Издание Амвросия Метлинского. —
К., 1854.-С. 307.
58. Антонович В. и Драгоманов М. Историческис песни малорус-
скоого народа с об-ьяспениями Вл. Антоновича и М.Драгоманова. — Т.І. ~
К., 1874.-С. 316-318.
59. ГоловацькийЯ. — 4.1. — С. 75; 144-145; 4. III, від. II. — С. 86-87; 133;
Раиііг.-Т. II.-С. 33-34.
60. Там же.
67. ГоловацькийЯ. — 4. І. — С. 75, 144-145. — 4. III, від. 2. — С. 86-87.
62. ГоловацькийЯ. — 4. І. — С. 75.
63. Головацький Я. — 4.III, від. 2. — С. 86.
64. Дей О. — 1987. — С. 140-148.
65. Див.: Антонович-Драгоманов. — С. 314-327; Созонович Песни о
девушке-воине и бьілиньї о Ставре-Годиновиче / Исследованис по исто-
рии развития славяно-русекого зпоса. -Варшава, 1886; Кржижановский
/О. Девушка-юноша (К истории мотива «перемена пола») // Русский
фольклор. — Т.УІІІ. Народная поззия славян. М.; Л.: АН СССР, 1963. — С.
56-66;
66. Песни, собранньїс П.В.Киреевским. Изданьї Обіцеством любителей
251 Степан Мишанич
российской словссности при Московском унивсрситстс / Под рсд.
В. Ф.Миллерп и М.Н. Страшкого. — М., 1991; вмп. II, ч. 1. Песни необря-
довьіе. — М., 1918-1929. — № 1449.
67. Антонович Драгоманов. — С. 27-28; Лукашсвич ГІ. — С.86-87.
68. Гнатюк В. Етнографічні матеріали з Угорської Русі. — Т.Ш. — С.
135, № 8; Колесса Ф. — СІ 14-115; Лінтур II. — 1966. — С. 165-167, та ін,
69. Роїяка еріка Іисюуа / Оргасоуаі ЗіапЬІау Сгегпік. — \Ґгос1а\у — Кгако\у,
1958. -& 275-276. (агеї- Сгегпік8.)
70. КоІІагЗап. Шпхіпіе зріеуапку. — Вгагізіауа, 1953. — Т. II. — С. 17-19; 8іо
кІоуепккусЬ исіоуусЬ Ьаііасі /ЗозЬіегаІ а иргауіі К.А. Месіуескі. — Вгаїіяіауа, 1923. —
С. 133-134; НогакЛ-С. 11167-169.
71. ЗшіІ Рг. Могауяке пагосіпі різне 8 пареуу. — Вгпо, 1860. — С. 104-105, Ј^ 109.
72. Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського
/ Упорядкування, текстологічна інтерпретація і коментарі О.І.Дєя. — К.:
Наук, думка, 1974. — С. 651-652; Русский соловей. «Народная лира» или
собраніе народних песней на разньїх угро-русеких наречиях / Собрал и
издал М.А.Врабель. — Унгвар [Ужгород], 1890. — С. 125-126; Етнографічні
матеріали з Угорської Руси / Зібрав В.Гнатюк. — Т. III // Етнографіч­
ний збірник. — Т.9. ~ Львів, 1900. — С. 76-77; Українка Леся. Зібр. творів: В
12 т. ~ Т.9. Записи народної творчості: пісні, записані з голосу Лесі Украї­
нки / Упорядк. та прим. О.І.Дєя і С.Й.Гриці/. — К.: Наук, думка, 1997. — С.
15-16; Бслорусскис песни с подробньїмии обьяснениями их творчества и
язика, с очерками народного обряда, обьгчая и всего бьіта / Изд. ІІ.Бессо
лов издержками Обіцсства лгобителей российской словесности. — М., 1871.
— № 73; Матсриальї для изучения бмта и язьїка русекого населения севс-
ро-западного края, собраннис и приведенньїе в порядок П.В.Шейном:
Бьітовая и ссмеиная жизнь белоруссов в обрядах и песнях. — Т. І, ч.1 //
Сборник отделения русекого язьїка и словссности Академии наук, 1887. —
Т. І, ч. І. № 238; Романов Е.Р. Бслорусский сборник. Т.І. Губ. Могилсвская. —
Вмп. 1 и 2. Песни, пословици, загадки. — К., 1885. — С.33-34; Гомельскис
народньїс песни (бслорусскис и малорусекис) / записанм в Дятловичес-
кой волости Гомсльского уезда Могилсвской губ. З.Ф..Радченко II Зал.
Рус. Геогр. Обіцсства по отделению зтнофафии. -Спб., 1888. -Т. XIII. Вьтп.2.
— С.22; Гесіогошчкі М. ЬисіЬіаІогшЖі. Маїегіаіу (1оешо§гапі яіоуіагакеі х§готаскопе
\у ІаІасЬ 1877-1905/.—Т. V. Ріекпі. УУ-\уа, 1958,а. 1638а2014; Смирнов Ю.Я.Зпика
Полссья: (По записям 1975 г.) // Славянский и балканский фольклор. —
М., 1981. —№10,11.
73. Русалка Дністровая (Фотокопія з видання 1837 р.) / Вст. стаття
О.ГБілецького. ~ К.: Дніпро, 1972. — С. 15-17; РаиІіТ.. — Т. II. — С. 171-
172; Антонович Драгоманов. — Т. І. — С. 138; 314-315.
74. Головацький Я’.- Ч.П.- С.514-515; Чубинский Я.Трудьі зтногра-
фичсско-статистичсской зкепедиции в Западно-Русский край…— Т. V. —
Спб.,1874.- С.246-247 ( далі- ЧубинськийП.);ЛоначевскийА.Сбор-
252
Поетика фольклорних жанрів
ник песен буковинского народа. — Киев, 1875. — С. 128; КоІЬег^О. Рокисіе.
Т. II. — С. 129-130; Подкарпатська Русь (часопис, присвячений пізнанню
рідного краю, педагогічним і літературним справам). -Ужгород, 1932. —
№ 9-Ю.
75. Трутовский В.Ф. Собрание русеких простих песен с нотами. —
Части 1-ІУ. -Спб, 1776-1795. Перевидання: Трутовский В. Собрание рус­
еких простих песен с нотами. Под ред. и с вступ, статьей В.Беляева. — М.:
Гос. муз. изд-во, 1953. Дослідження про збірник: Симони П.К. Камер-
гуслист В.Ф.Трутовский и изданннй им первнй русский песенник «Со-
браниие русеких простих песен с ногами. — Части І-1У — Спб., 1776-1795.
С приложением восемнадцати снимков с нот и текста. -М., 1905.
76. Лінтур II. — 1966. — С. 102-106.
77. Мишанич С. — 1981. — С. 256-260.
78. Дей О. — 1987. — С. 149-165; 438-440.
79. Подкарпатська Русь. — Ужгород, 1932. -№ 9-Ю.
80. Колесса Ф. Балада про дочку-пташку в слов’янській народній по­
езії// Колесса Ф. Фольклористичні праці / Иідгот. до друку, вст. стаття
і прим. В.А.Юзвенко. — К.: Наук, думка, 1970.
81. Там же.-С. 111.
82. Там же. -С. 163.
83. Там же.-СІ59.
84. Там же. — С 167-168.
85. Земцовский И.И. Баллада о дочке-пташке. К вопросу о взаимосвя-
зях в славянской народной песенности // Русский фольклор. — Т.УІП.
Народная поззия славян. — М.; Л.: АН СССР, 1963.
86. Грица С.Й. Мслос української народної епіки. — К.: Наук, думка,
1979.-С 96.
87. Линтур П.В. Балладная песня и обрядовая поззия // Русский
фольклор. — М.;Л., АН СССР. -Т. 10. — С. 228-236.
88. Головацький Я. — Ч. III, вип. 2. — С 214; ЗвариицкийД.І. Малорос-
сийскис народньїс песни, собранньїе в 1878-1905 гг. — Екатеринослав,
1906. — № 501; Козгкіетісг Оіуа ~ Ггапко Іхюап. ОЬгегіу і ріекпі шекеїпе
Іікіи піякіе^о \уе \УКІ Ьоііпе ро\у. Оо1іпзкіе§о // 2Ьіог шіасіотоясі сіо апігороіоді
кга]о\уе)… Краків, 1886. — С. 52, та ін.
89. 1 Іайповніший список джерел за XIX ст. див.: Колесса Ф. Балада про
дочку-пташку в слов’янській народній поезії. — СІ 17-121. Див. також:
ЛінтурП. -1966.-С 59- 63; МшиантС. -1981. -С 125-131; Дей О. —
1988.-С.301-321.
90.Русалка Дністровая.- Будим,1837.- С.28-30; Чубинський П.-
Т.У, — С. 414; Головацький Я. — Ч. II, від. І. — С 29-30, 189-190; Ч.ІІ. —
С. 678-679; КоІЬегд О. Рокисіе. Т. II. — С 256; Буковинські народні пісні /
Упорядк., вст. стаття та прим. Л.Ященка. — К.: Наук, думка, 1963. — С 39-40,
та багато інших.
253 Степан Мишшшч
91. Дей О. — 1987. — С. 38-43, 426.
92. Мишанич С. — 1981. — С. 344.
93. Там же.-С. 347.
94. Лінтур П. — 1966. — С. 94-95.
95. Головацький Я. — 4.1. — С. 678-679.
96. Головацький Я. — Ч. III., від. І. — С. 189-190.
97. Лінтур її. — 1966. — С. 93.
98.ЧубииськийП. — Т.У.- С.432-433,915; Головацький Я.- Ч.І.- С.
206-210; — Ч. II. — С. 582-583; КоІЬегд О. Рокисіе. — Т. II. — С. 44-45;
Лінтур 77′. — 1966. — С. 67-72; його ж: Новьіс записи балладиой пссни
о ссстре-отравитсльницс. Проблема происхождения балладиой пссни //
51ауіа, — Прага, 1968, № 1. — С. 59-82;
99. Дей О. — 1987. С. 78-92, 432-433.
100. Сумцов /7. Народнме пссни об отравлении змсиньїм ядом //
Киевская старина, 1893, сентябрь і окремий відбиток; Линтур її. Украинс-
кая балладная песня о ссстрс-отравитсльницс и сс славянскис связи //
Тези доповідей та повідомлень до XIX наукової конференції. — Ужгород,
1965; його ж: Нові записи баладної пісні про сестру-чарівницю: Пробле­
ма походження баладної пісні // §іауіа. — 1968. — 2с8. 1; Нотатка Н.
81аякіе \уагіапгу ЬаІІайу о яіягг/е-ігиісіеісе Ьгаіа// Ргасе і таїсгіаіу еІпоЈгаїіс7пс/ —
1970. Т. 20; Згаткооуа М. Ваіасіа о 8Є8Іге оїгауіесе па кіегккет игеті // О 7Іуо1е
рікпс V Іісіоуеігасіісі.-Вгпо, 1973.
101. Горакї.-С. 21.
102.ЧубинськийП- Т.У.- С.432.
103. Народні пісні подкарпагских русинов. — С. 15.
104. КоІЬегд О. Т. II. — С. 46.
105. Головацький. — Ч. II. — С. 20.
106. Дей О. -1987.-С. 83.
107. Там же.
108. Там же. -С. 79.
109. Там же. -С. 82.
110. Українські народні пісні Східної Словаччини / Записав і упо­
рядкував Андрій Дулеба. — Пряпіів: Словацьке педагогічне вид-во, 1977. —
Кн.З.-С. 17.
///. Лінтур П. — 1966. — С. 68.
112. Народні пісні подкарпатских русинов. — С. 22.
113. Мишанич С. — 1981. — С. 204.
114. КоІЬегд О. — С. 117; Горак ї. — С. 23.
115. Українські народні пісні в записах Зоріана Долети Ходаковсько
го (з Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся) / Упорядк.,
текстологічна інтерпретація і коментарі О.І.Дея. — К.: Наук, думка, 1974. —
С. 540-541; Головацький Я. — Ч.І. — С. 173-174, 174; — Ч.II. — С. 520-521,
585-586, 712-713; — Ч. III, від. І. — С. 100; Украинские народнме пссни,
254
Поетика фольклорних жанрів
изданньїе Михайлом Максимовичем. — Ч.І. — М., 1834. — С. 137-138 (далі
— Максимович М. — 1834); Народнме южнорусекие пссни / Изд. А.Мет
линского. — К., 1854. — С. 290-291; Грінченко Б. — Т.Ш. — С. 420-421;
Колесса Ф. — 1929. — С. 338-339, № 269; Пісні Поділля. Записи Насті
Присяжнюк в селі Погребище. 1920-1970 рр. / Упорядк., вст. стаття і
прим. С.В.Мишанича. — К.: Наук, думка, 1976. — С.234-235; Мишанич С. —
1981. -С. 146-151, №№ 109-111; СмирновЮ.И. Зпика Нолссья // Сла-
вянский и балканский фольклор. — М., 1978. — № 7, 9, 69.
116. ШейнП.- С. 336-338.
117. Соболевский 1′. Всликорусские народнме пссни. — Пб., 1895-1902.
-Т. І.-Ч.І. — №№254-261.
/18. Ногак /. — С. 91-98; Зрдеи. — С. 383; Сгегпік 5. — С. 265-266.
119. Див.атрибутування версій балади Ю.І.Смирновим: Смирнов Ю.И.
Восточнославянскис балладм и близкис им формьі. Опьгт указателя сю-
жетов и версий. — М.: Наука,1988. — С. 24-25, № 37.
120. Головацький Я. — Ч. II. — С. 55-56.
121. Колесса Ф. — 1929. — С. 338-339. — № 269.
122. Гнатюк В. — Т.Ш. — С. 138; Костюк — Цимбора. — Т. II. — С. 373-
374.
123. Ногак 7. ІЛУОСІ // 81оуепзке ГІКІОУЄ Ьаіасіу / Ваіасіу гогЬіегаІ а §їй<ііи парйаі
Лгі Ногак. — Вгаіізіауа: 81оуепкке уусіауаіеі’кіуо кгазпеі Іііегаїйгу, 1956. — 8.25.
124.ЧернікС- С.273.
125. Горак ї. -С. 109-110.
126. Гнатюк В. — 1900. — С. 138. Тут же знаходимо досить вичерпну
вказівку на публіковані на той час варіанти пісні.
127. Із особистого архіву П.Лінтура.
128. Приспів виконується після кожного рядка.
129. «Кленове» — від «клень»- річкова риба.
130. «Стругове»- від «струг» — форель.
131. «Плотички»- річкова риба.
132. «ІЦупове»-щуки.
133. Світці- свічки.
134. Рефрен «Ой гей-лею» повторюється з другою половиною кожного
рядка.
135. Коінцидснції-від лат. перехрещення.
136. Розгляд мотивів балади та її реконструкцію здійснив польський
вчений С.Чернік у праці «Роїзка еріка Іискпуа, оргасо\уа1 8іапІ8Іау Сгегпік. —
\\тос1а\у-Кгако\у, 1958.- С.91-93.
137. Аналогічно розспівуються кожний куплет всієї пісні.
138. Цей приспів виконується після кожного рядка.
139. Так у запису. — Ф.Колесса..

Категорія: Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.