СУЧАСНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ БАЛАДИ В КАРПАТАХ — 3

Значна частина варіантів балади «дівка хлопця вчарувала» мотив
самого процесу чарування подає невиразно. Лише в одному зразку, запи­
саному 1977 р. в с. Славське Сколівського району Львівської області,
дівчина змушена звернутися до чарів, «бо її милий до двох разом хо­
дить». При спробі вдатися до любовних чарів дівчина ненавмисне от­
руює коханого. Саме цим пояснюються невмотивовані і незрозумілі в
попередніх варіантах дії: лагідна розмова вмираючого парубка з дівчи­
ною, з братами, родиною, розпач дівчини від скоєного тощо.
Дана балада за характером конфлікту не тотожна відомій «Ой не
ходи, Грицю, та й на вечорниці», оскільки діями персонажів керують про­
тилежні почуття. В останній баладі дівчина отруїла Гриця з почуття по­
мсти («хай двох не кохає»), у карпатських зразках трагедія ненавмисна, її
жертвою стали однаковою мірою обоє: і парубок, і дівчина та їх родини.
Слід відзначити, що в Карпатах побутує і центральноукраїнська версія
мотиву «дівчина вчарувала парубка». Маємо на увазі відому «Ой не ходи,
Грицю, та й на вечорниці», яка досить послідовно зберігає незмінний текст
і загальновідому мелодію. Аналогічну ситуацію, оспівану в баладі «Ой не
ходи, Грицю, та й на вечорниці», зустрічаємо ще в одній, відносно рідкісній
карпатській баладі «В Станіславі на риночку неслава ся стала» 144].
Продовжують активне життя в сучасному карпатському селі чис­
ленні варіанти балади про розлуку голубів, рідше — сокола і горлиці.
Більшість записів мають типову для Карпат форму коломийкового вірша
(4+4+6); варіанти з 8-складовим віршем зустрічаються здебільшого на
Бойківщині. Всі зразки зберігають сюжетну послідовність, умотивованість
дій персонажів, повноту мотивів.
До загальнослов’янського надбання в жанрі балади належить по­
ширений у численних варіантах мотив «дівчина горить, прив’язана до
сосни косами». Балади про спалення зведеної дівчини мають більш
поширену форму коломийкового вірша з паралельним побутуванням
зразків з восьмискладовим віршем.
Відомі численні записи балади в Україні [45], Білорусії [46] та
Росії [47], розпочинаючи із середини минулого століття до нашого часу.
284
Поетика фольклорних жанрів
Карпатські записи нічим суттєво не відрізняються від варіантів з усіх
районів України, вони близькі до білоруських (з Могилівської губернії)
та до російських варіантів з Вологодської губернії. Та все ж ближчими за
змістом, композицією, образною системою є українські та білоруські записи,
у яких спокустіиками виступають два «козаки», «чужоземці», «жовніри», в
російських записах — три купці. В українських і білоруських варіантах
відчайдушний крик дівчини по допомогу не чує ніхто, в російських його
чує «пастушок», але не поспішає рятувати дівчину, що горить.
Мотив зведеної і обманутої дівчини варіюється в баладах «Бес­
кидом ішла», «Хмари наступають, дрібний дощ іде», «А й де ж ти ся,
Василику, так файно вбуваєш?» та ін. Рідкісні версії даного сюжету, в