Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

ЛІТЕРАТУРА І ПРИМІТКИ

1. Персі Томас. Реліквії стародавньої англійської поезії. В 3-х т.,
1765-1794.
2. Українські пісні видані М.Максимовичем . Фотокопія видання
1827 р. — К.: Вид-во АН УРСР, 1962. — С. УІІ-УШ.
3. Лінтпур. II. В. Народні пісні-балади Закарпаття / Народні бала­
ди Закарпаття / Запис та виоряд. текстів, вст. ст. і приміт. П.В.Лінтура.
— Львів: Вид. Львів, університету, 1966. — С. 5.
4. Колесса Ф. Українська усна словесність. -Львів: Накладом фонду
«Учітеся, брати мої», 1938. — С.108.
5. Черпишевський М.Естетичні відношення мистецтва до дійсності.-
К.: Мистецтво, 1970. — С. 78-79.
6. Лінтур II.В. Народні пісні-балади Закарпаття… — С. 8-9.
7. Дей О.І. Українська народна балада. — К.: Наукова думка, 1986. — С.
13.
8. Путилов Б.II. Славянская истсіричсская баллада. М.-Л.: На­
ука, 1965.-С. 148-149.
9. Обеліск, яким позначено географіний центр Європи, розміщений
поблизу с. Ділове Рахівського району на Закарпатті.
293 Степан Мишшшч
10. Киевская старина. — 1902.- № 3. — Т. ЕХХУІ. — С. 335.
//. Сумцов Н.Ф. Народнме песни об отравлснии змеиньїм ядом. //
Киевская старина.- 1893. — Т. 43. — С. 241-261; Нейман Ц.Г. Малорусская
баллада о Бондаривие и пане Кансвском // Киевская старина. 1902. —
Т.З. — С. 347-390; Доманицкий В.М. Баллада о Бондаривнс и пане Ка­
нсвском Киевская старина. 1905. — Т. 3. — С. 480-494; Франка І.Я.
Студії над українськими народними піснями. — Львів. 1913. — 532 с;
Гнатюк В.М. Словацький опришок Янопіик в народній поезії // Запис­
ки наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка.- 1899. — Т. 31/32. — С. 1-50;
Гнатюк В.М. Пісня про покритку, тцо втопила дитину // Матеріали до
української етнології.- 1919. — Т. 19/20. — С. 249-389; Гнатюк В.М.
Пісня про неплідну матір і ненароджені діти // Записки наукового
товариства ім. Т.Г.ІІІевченка. 1922. — Т. 133. — С. 173-224; Колесса Ф.М.
Балада про дочку-птапіку в слов’янській народній поезії / Колесса
Ф.М. Фольклористичні праці. — К.: Наукова думка, 1970. — С. 109-163;
Яворский ІО.Л. Пссня-баллада о козакс и Кулинс и духовная песнь
грешньїх людей // Науковий збірник товариства «Просвіта». — Ужго­
род, 1929. — С. 197-259; Квітка К.В. Українські пісні про дівчиїту, що
помандрувала з зводителем // Етнографічний вісник. 1926. № 2. — С. 73-
102; Квітка К.В. Українські пісні про дітозгубницю // Етнографічний
вісник,- № 3. — С. 117-137; № 4. — С. 31-70.
12. Кикгіп псрЬаІІасІак, та§уагга ГогаіІоНа ІОУЯМІ Апсіог. — Ш§уаг, 1938.
13. Народні пісні подкарпатських русонов / Зобрали Д.Задор,
Ю.КОСТЮК, П.Милославський. — Унгвар: Подкарпатське общество паук,
1944; Народні балади Закарпаття / Запис, упоряд. та вст. стаття
П.Лінтура. — Ужгород: Закарпатське обл. вид-во, 1959; Закарпатські
народні пісні / Упорядкував М.Крсчко Ужгород: Закарпатське обл.
вид-во. 1959; Закарпатські народні пісні / Упорядкування, передмова
та примітки З.І.Василснко. — К.: АН УРСР. 1962; Народні балади За­
карпаття / Запис , упорядкування, вступна стаття П.Лінтура. — Львів:
Лвівський університет. 1966; Гошовский В. Украинскис песни Закарпа-
тья. М.: Советский композитор, 1968; 3 гір карпатських: Українські
народні піспі-балади / Упорядк., підгот. текстів, вст. стаття, прим. С.В.Ми-
іпаиича. — Ужгород: Карпати, 1981.
14. Линтур П.В. Пародпьге пссни-балладьі Закарпатья // Вопросьі
лит.- 1958. -№ 5. — С. 126-151; Линтур П.В. Народньїс балладьі Закарпа­
тья и их западнословянскис связи. — К.: АН УРСР. 1963. — 60 с; Линтур
П.В. Украинская балладная песня о ссстре-отравитсльнице и ее славянскис
связи // Тез. Докл. И сообщ. к XIX научн. конф. Сер. литературоведсния. —
Ужгород. 1965. — С. 84-89; Линтур П.В. Балладная песня и обрядовая
поззия // Русский фольклор.- 1965. — ТЛО. — С. 228-236; Лінтур П.В.
Основні проблеми вивчення української баладної пісні // Слов. літерату-
294
Поетика фольклорних жанрів
рознавство і фольклористика. 1967. — Вип. 3. — С. 98-135; Лінтур II. В. І Іоні
записи баладної пісні про сестру-чарівницю: Проблеми походження балад­
ної пісні. — Зіауіа, 1968. — 2.1. — 5.59-82; та ін.
15. На жаль, вчений не опублікував за життя й десятої частини своїх
записів, не створено і каталога його архіву, тому нам сьогодні важко
говорити про всіх його інформаторів та визначити обсяг їхнього репер­
туару.
16. Народнме песни Галипкой и Угорской Руси, собранньге Я.Ф.Го
ловацким. Часть 1. Думьг и думки. — М.: Общество истории и древнос­
тей росссийских при Московском университете, 1878. — С.699-700.
17. Співанки-хроніки. Новини. / Упор. О.І.Дсй (тексти), С.И.Грица
(мелодії). — К: Наук. Думка, 1972. — С. 438-439.
18. З гір карпатських. Українські народні иісні-балади / Упорядк.,
підгот. текстів, вст. стаття та прим. С.В.Мишанича. — Ужгород: Карпати.
1981.-С. 419-420.
19. Про художній хист співачки свідчать її листи, які вона писала у
коломийковій формі та у притаманній коломийці поетичній манері. Зага­
лом же жанр побутового листування — явище прецікаве для проникнен­
ня у таємниці творчої лабораторії народних виконавців, творців нових
зразків фольклору. Воно чекає на своїх дослідників — С.М.
20. 2іІуту) Оге$1. ГЛІСІОУЄ Ьаіасіу уусЬоапо$1оуепзкісп икга]іпси V іерсЬ
іпіегешіскусЬ угІагісЬ // Зіоуепзку пагоаорік. 1974. №1.-8. 17-45.
21. Хїіутку) Огеяі. 81оуепзка І’їніоуа Ьаіааа у іпісгсіпіскот копіехіе.
Вгаїікіауа: УЕОА уісіауаіеі’зіуо 81оуепяке] акасіетіе уіесі. 1978. — 438 &.
22. ДИВ.: Историческис несни. Балладьі. / Составл., подгот. текстов,
вступ, статья и примеч. С.П.Азбелева. — М.: Современник. 1986. 622 с.
23. Дей О.І. Українська народна балада. — К.: Наукова думка, 1986. —
С. 51-84.
24. «Лаборець — легендарний слов’янський князь, воєвода Ужгородсь­
кого замка, боронив фортецю проти угорського нападу в кінці IX в., але
не встояв і втік з дружиною до городища Зсмлин (мабуть, Зсмплин), де
його наздогнали угорці і повісили над річкою, що з того часу називаєть­
ся Лаборцсм. Про існування князя Лаборця нема інших джерел, крім згад­
ки угорського анонімного хроніста (XIII в.). Його постать спопуляризу­
вала романтична література: повість А.Кралицького «Князь Лаборець»
(1863), поема В.Пачовського тощо. // Енциклопедія українознавства. Т.4.
Перевидання в Україні. -Львів, 1994. — С. 1250. Балада опублікована в зб.:
З гір карпатських… — С. 28. Далі це джерело вказуватимемо в дужках в
тексті дослідження скорочено за прізвищем його упорядника: Мишанич).
25. Балада записана чеським вченим і релігійним діячем Яном Благо-
славом (1523-1571), який зацікавився українською мовою на терені Сло­
ваччини і опублікував пісню як зразок місцевого діалекту в граматиці
чеської мови. Ця публікація донині є найдавнішим записом української
295 Степан Мишанич
народної пісні. Вона стала предметом дослідження О.Потебні, 1.Франка,
І.Панькевича, К.Горалека, З.Горалека, О.Зілинського та інших дослід­
ників фольклору. Історіотрафію досліджень балади здійснив М.Мутпин-
ка у праці «Огляд дотеперішніх досліджень над піснею про Штсфана-
воєводу» Дукля (Пряшів). № 4. — С. 110-117.
26. Фольклорні матеріали з отчого краю / Зібрали та упорядкували
Василь Сокіл та Ганна Сокіл. Нотний матеріал упорядкувала Л.Лука­
шенко. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 1998. — С. 233-
246.
27. І.Франко розглядає історичні балади в таких монографічних дос­
лідженнях, як «Стсфап-воєвода», «Іван і Мар’яна», «Батько продає доч­
ку турчинові», «Брат продає сестру турчинові», «Турчин купує сестру-
полонянку», «Теща в полоні у зятя» та ін. Див.: Франко І. Студії над
українськими народними піснями // Франко І. Зібр. творів: В 50 т. — К:
Наук, думка, 1984. -Т.42. — С. 17-123.
28. Народні балади Закарпаття. — С. 137.
29. Див.: Мишанич М.В. Українські народні пісні Кубані на історич­
ну тематику // Актуальні проблеми української літератури і фолькло­
ру. — Вил. 4. — Донецьк: Кассіопея, 1999. — С. 62.
30. Детальніше про жанрове атрибутування балади про Довбуша див.:
Будівський Петро. Олекса Довбуїм в історії, фольклорі та літературі.(-
Проблема історичної та художньої правди). — К.: Блапк-Ссрвіс, 1999. —
С. 26-27.
31. Путилов Б.Н. Славянская историческая баллада. — О 32-33.
32. Див.: Історичні пісні / К.: Наук, думка, 1961. — С. 434-447.
33. Записав 1948 р. В.Г.Бойко в с. Оиоківці Ужгородського району
Закарпатської обл. від Анни Павлівни Літцак. — Рукописні фонди Інсти­
туту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильсько­
го ПАН України. Ф.14-5, од. зб. 47. — Арк. 1.
34. Див. бібліографію стрілецьких і повстанських пісень та їх дослід­
жень: Бібліографія українського народознавства у 3-х томах. — Т.1.
Фольклористика. — Кн.1. Розділ XIV. Пісні українських Січових стрільців.
Пісні Української Повстанської Армії. / Зібрав і впорядкував М.Мо­
роз. — Львів: Інститут народознавства ПАН України, 1999.- С. 309-314.
35. Вухігон ./.,57. Роїкка ріезгї Іисіоша г ^уЬог. — Кгако\у: 8.а. ВіЬІіоІска
№госіоша, я. 1. № 26. — 8. 88-89.
36. Колесса Ф. Українська усна словесність. — Львів, 1938. — С. 602.
’37. Колесса Ф. Балада про дочку-пташку в слов’янській народній
поезії// Колесса Ф. Фольклористичні праці / Підготувала до друку
В.А.Юзвенко. — К.: Наук, думка, 1970. — С. 109-163.
38. Цс підтверджують останні записи зі Сколівіцини. Див.: Фольк­
лорні матеріали з отчого краю. — С. 178-232.
39. 81оуепяке Гисіоус Ьаіасіу. Ваіаду гогЬіегаІ а $шіи паріяаі іїгі Ногак. —
Вгаїіяіауа, 1956. — С. 17-24 (далі — Горак І).
296
Поетика фольклорних жанрів
40. Линтур П. Украинская балладная песня о ссстрє-отравительницс
и се славянские связи // Тези доповідей та повідомлень до XIX науко­
вої конференції. — Ужгород, 1965; його ж: Нові записи баладної пісні
про сестру-чарівницю: Проблема походження баладної пісні // 81ауіа. —
1968.-2е8. 1;
41. Квітка К. Українські пісні про дітозгубницю. — К.: Українська
Академія наук, 1927. — 61 + 8 стор. нотного додатку.
42. З гір карпатських: українські народні пісні-балади / Упорядк.,
підгот. текстів, вст. стаття, прим, та словник С.В.Мишанича. — Ужгород:
Карпати, 1981. — С. 237-239.
43. З гір карпатських. — С. 255.
44. Там же. -С. 252.
45.ЧубинськийЯ. — Т.У.- С.393-394; 1082; ГоловацькийЯ.- Ч.1.-
С. 163; Кольберг О., 1883. — С. 76; Довнар Запольський. — С. 65-66.
46. Романов. — Т. 1. — С. 84, 431-432; Малевич. — С. 65-66; Шейн.
Матсриальї. — Т. 1. — С. 345; Ширма. — С. 181-182.
47. Соболевский. № 216-225; Чернишев.- С.6-7,таін.
48. Див. бібліографію сюжетів балади: Смирнов Ю.И. Восточно-сла-
вянские балладьі и близкие им форми / Опьіт указателя сюжетов и
всрсий. — М.: Наука, 1988. — С.26-27. Цей покажчик можна доповнити
іншими джерелами: Максимович, 1849. — С. 99-101; Метлинський. — С.
368-369; Грінченко Б. — Т. III. — С. 376-382; Лоначсвський. — С. 229;
Врабсль, 1900. — С. 286-287; Кольберг. — Т. II. — С. 46-47; Чубинський 11. —
Т V, 874-875; Яворницький Д. — С. 490-491, та ін.
49. Лірники. Лірницькі пісні, молитви, слова, звістки і т. ін. про лірників
повіту Бучацького / Зібрав в вересні 1895 року Володимир Гнатюк /
/ Етнографічний збірник. -Т. II. -Львів: НТШ, 1896. — С. 47-50.
50. Цей аспект дослідження балади порушив П.Лінтур у праці «На-
родиьіс балладьі Закарпатья и их заиадпословянские связи. V междуна-
родньтй с/ьезд славистов. (София, сентябрь 1963 г.). — К.: АН УРСР,
1963. — С. 14-18; Монографічне дослідження цього сюжету здійснив
О.І.Дей: Дей О.І. Брати-розбійники і невпізнана сестра // Дей О.І.
Українська народна балада. — К.: Наук, думка, 1986. — С. 86-114.
5/. Линтур II. Народньїе балладм Закарпатья и их западнославяпс-
кис связи. V международньга сьезд славистов. (София, сентябрь 1963 г.). —
К.: АН УРСР, 1963. — С. 14-18.
52. З гір карпатських. — С. 381.
53. Див., наприклад, видання і праці І.Франка, В.Гнаткжа, В.Шухевича,
П.Лінтуратаін.
54. Див. вступні статті до книги: «Співанки-хроніки. Новини / Упоряд­
кували: Дей О.І. (тексти), Грищі С.Й. (мелодії). — К.: Наук, думка, 1972.
55. Тут і далі цитуємо фрагменти співанок-хронік, записаних нами
1979 р. на Гуцульїцині, переважно в селах Рахівського району на Закар­
патті.
297 Степан Мишанич
56. У пісні йдеться про період 1938-39 рр. на Закарпатті, коли йшла
боротьба за Закарпатську Україну , яку очолив А.Волошин та його спод­
вижники.
57. У примітках до пісні упорядники збірника «Співанки-хроніки.
Новини» неправильно назвали прізвище автора пісні, яким є Ю.А.Ту-
лайдан, а не Ю.А.Тулайдай..

Категорія: Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.