ЛІТЕРАТУРА І ПРИМІТКИ

1. Персі Томас. Реліквії стародавньої англійської поезії. В 3-х т.,
1765-1794.
2. Українські пісні видані М.Максимовичем . Фотокопія видання
1827 р. — К.: Вид-во АН УРСР, 1962. — С. УІІ-УШ.
3. Лінтпур. II. В. Народні пісні-балади Закарпаття / Народні бала­
ди Закарпаття / Запис та виоряд. текстів, вст. ст. і приміт. П.В.Лінтура.
— Львів: Вид. Львів, університету, 1966. — С. 5.
4. Колесса Ф. Українська усна словесність. -Львів: Накладом фонду
«Учітеся, брати мої», 1938. — С.108.
5. Черпишевський М.Естетичні відношення мистецтва до дійсності.-
К.: Мистецтво, 1970. — С. 78-79.
6. Лінтур II.В. Народні пісні-балади Закарпаття… — С. 8-9.
7. Дей О.І. Українська народна балада. — К.: Наукова думка, 1986. — С.
13.
8. Путилов Б.II. Славянская истсіричсская баллада. М.-Л.: На­
ука, 1965.-С. 148-149.
9. Обеліск, яким позначено географіний центр Європи, розміщений
поблизу с. Ділове Рахівського району на Закарпатті.
293 Степан Мишшшч
10. Киевская старина. — 1902.- № 3. — Т. ЕХХУІ. — С. 335.
//. Сумцов Н.Ф. Народнме песни об отравлснии змеиньїм ядом. //
Киевская старина.- 1893. — Т. 43. — С. 241-261; Нейман Ц.Г. Малорусская
баллада о Бондаривие и пане Кансвском // Киевская старина. 1902. —
Т.З. — С. 347-390; Доманицкий В.М. Баллада о Бондаривнс и пане Ка­
нсвском Киевская старина. 1905. — Т. 3. — С. 480-494; Франка І.Я.
Студії над українськими народними піснями. — Львів. 1913. — 532 с;
Гнатюк В.М. Словацький опришок Янопіик в народній поезії // Запис­
ки наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка.- 1899. — Т. 31/32. — С. 1-50;
Гнатюк В.М. Пісня про покритку, тцо втопила дитину // Матеріали до
української етнології.- 1919. — Т. 19/20. — С. 249-389; Гнатюк В.М.
Пісня про неплідну матір і ненароджені діти // Записки наукового
товариства ім. Т.Г.ІІІевченка. 1922. — Т. 133. — С. 173-224; Колесса Ф.М.
Балада про дочку-птапіку в слов’янській народній поезії / Колесса
Ф.М. Фольклористичні праці. — К.: Наукова думка, 1970. — С. 109-163;
Яворский ІО.Л. Пссня-баллада о козакс и Кулинс и духовная песнь
грешньїх людей // Науковий збірник товариства «Просвіта». — Ужго­
род, 1929. — С. 197-259; Квітка К.В. Українські пісні про дівчиїту, що
помандрувала з зводителем // Етнографічний вісник. 1926. № 2. — С. 73-
102; Квітка К.В. Українські пісні про дітозгубницю // Етнографічний
вісник,- № 3. — С. 117-137; № 4. — С. 31-70.
12. Кикгіп псрЬаІІасІак, та§уагга ГогаіІоНа ІОУЯМІ Апсіог. — Ш§уаг, 1938.
13. Народні пісні подкарпатських русонов / Зобрали Д.Задор,
Ю.КОСТЮК, П.Милославський. — Унгвар: Подкарпатське общество паук,
1944; Народні балади Закарпаття / Запис, упоряд. та вст. стаття
П.Лінтура. — Ужгород: Закарпатське обл. вид-во, 1959; Закарпатські
народні пісні / Упорядкував М.Крсчко Ужгород: Закарпатське обл.
вид-во. 1959; Закарпатські народні пісні / Упорядкування, передмова
та примітки З.І.Василснко. — К.: АН УРСР. 1962; Народні балади За­
карпаття / Запис , упорядкування, вступна стаття П.Лінтура. — Львів: