Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

ЛІТЕРАТУРА І ПРИМІТКИ

1. ДобролюбовII. А. «Слухи». — Поли. собр. соч.: В 6 т. — М., 1937. —
Т. 4.-С. 428-429.
1а. Кривава книга. Передрук з видань 1919 та 1921 років / Упорядн.
ВВТор передмови та пояснень Ярослав Радевич-Винницький. — Дрого­
бич: Відродження, 1994; Вінниця: Злочин без кари. Документи, свідчення,
матеріали про большевицькі розстріли у Вінниці в 1937-1938-х роках.
Редактори і упорядники тексту/Є.Сверстюк, О.Скоп. Передмова
І (верстюка; 33-й: Голод. Народна книга-меморіал. Підготовлена Лідією
Коваленко і Володимиром Маняком. — К.: Рад. письм., 1991.
2. Лихачев Д. С. Пародіює позтическое творчество в годьі феодаль­
ний раздробленности Руси (XII -начало XIII в.) // Русскос народное
Позтическое творчество. М., 1953. — С. 175 177. Йдеться про запис
оповіді про Яна Вишатича, яка традиційно у літературознавстві та фоль-
КЛористиці називалася легендою. Див.: Повесть временньїх лет. — М.,
І950.-Ч. 1.-С. 117-119.
3. Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. (1582 —
І588 рр.) / Підготував до видання М. К. Бойчук. К., 1965; Акти Борис-
351 Степан Мишанич
польского мсйского уряда 1612 1699 гг. / С ирсдисл. А. В. Стороженко.
Кисв, 1892; Актьі, относящиеся к истории Южной и Западной России,
собранньїе и изданньте Архсографичсскою комиссисю. Спб., 1861 — 1892.
— Т. 1-15; Актовьтс книги Полтавскою городского уряда XVII вска.
Чсрнигов, 1912 — 1914. — Вьга. 1 —3; Актовая книга Стародубского го­
родового уряда 1693 г. / Под рсд. В. Л. Модзалсвского. Чсрнигов, 1914;
Пирятииські актові книги. «Сторожспки. Фамильньїй архив». — Кисв,
1908, — -Т. 6;таін.
4. Франка І. Я. Всі рагіаг ЈспШс. // Літературно-науковий вістник,
1906. -Т. 33. -С. 286.
5. Там же.
6. На уміння бандуристів розповідати цікаві бувальщини зверітув
увагу ще в 30-х роках XIX ст. І. І. Срезнсвський. «Бандурист уміє і
розповідати, пише він, даючи словесний портрет одного з епічних
співаків,- але потрібно потрапити в особливу милість до нього, щоб
віїт розговорився. Признаюсь у своїх хитрощах: я завжди прикидався
онуком котрогось знаменитого козака — і досягав бажаного. Бандурист
починав розповідати про мойого знаменитого названого діда, від діда
переходив до прадіда, до різних родичів, до сучасників, плутав події,
роки і між тим розповідав багато цікавого» (див.: Срезневський В. І.
Про збирачів українських пісень: 3 гуртка І. І. Срезнсвського на початку
1830 років. // Записки історично-філологічного відділу, 1927, кн. 13/
14. -С.82).
7. Малорусскис народньтс предания и рассказьі / Свод Михайла
Драгомапова. Кисв, 1876. — С. XV.
8. Там же.
9. Там же.-С. XIX.
10. Там же. -С. XXII.
11. Гринченко Б. Д. Зтнографичсскис материальї, собранньїе в Чср-
ниговской и соседних с ней губерниях. Чсрнигов, 1895 — 1897. — Вьш.
1 -2; Гринченко Б. Д. Из уст народа: Малорусскис рассказьі, сказки и
пр. Чсрнигов, 1901; Кравченко В. Г. Народні оповідання й казки //
Етнографічні матеріали. Житомир, 1914. — Т2; Казки та оповідання з
Поділля в записах 1850 1860 рр. / Упорядк. Микола Левченко. К.,
1928. Вип. 1/2; таін.
12. Иванов П.И. Народньїе рассказьі о Доле: (Материальї для харак­
теристики миросозерцания крестьянского населення Купянского уезда).
Харьков, 1892; Ястребов В. Н. Материальї по зтнографии Новорос-
сийского края, собранньїе в Елисаветградском и Алс-ксандрийском уез-
дах Хсрсонской губернии. Одссса, 1894; Новщкий Я. П. Народная па-
мять о Запорожьс: Предания и рассказьі, собранньїе в Екатеринославіцинс,
1875—1905 гг. — Екатеринослав, 1911; Жизнь и творчество крестьян
Харьковской губернии : Очсрки по зтнографии края / Под ред. В. В.
352
Поетика фольклорних жанрів
Иванова. — Харьков, 1898, . 1; Материальї для зтнографии Хсрсонской
і убернии / Собр. II. В. Бсссараба. — Пг., 1916; таін.
13. Верхратський 1. І. Знадоби до пізнання угро-руських говорів.
Львів, 1899. — Ч. 1; Верхратський І. І. Про говір галицьких лемків. //
Мірник філологічної секції Наукового товариства ім. Шевченка, 1902. —
Т. 5; Верхратський І. І. Про говір батюків. // Збірник філологічної
І 0К ції Наукового товариства ім. Шевченка, 1912. — Т. 15; таін.
14. МартиновичП. Д. Українські записи. — К., 1906; Житє і слово :
Вісник літератури, історії і фольклору / За рсд. І. Франка. — Львів,
1894 1897;таін.
15. Передмова. // Етнографічний збірник, 1895. — Т. 1. — С. 1- 2.
16. Франко І. Я. Квсстіонар для збирання місцевих переказів. //
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсь­
кого ПАН України (далі — ІМФЕ). — Ф . 28-3, од. зб. 127. — Арк. 4.
17. Гнатюк В. М. Народні оповідання про опришків. // Етнографіч­
ний збірник, 1910. Т. 26.
18. Зубрицький М. Пачкарство бакуну (тютюну) в горах у Галичині
и XIX ст. // Науковий збірник. Львів, 1906. — С. 409-432; Гнатюк
II. М. Народні оповідання про тютюнарів. // Записки Наукового това­
риства ім. Шевченка, 1915. -Т.122.-С. 167 211.
19. Етнографічний вісник, 1925, кн. 1. -С. 37—40.
20. Білий В. Автобіографія чи спомини революції; Левченко М. Опо­
відання селян за часи громадянської війни на Вкраїні. // Етнографіч­
ний вісник, 1926, кн. 2. — С. 60— 77.
21. Там же. -С. 68.
22. Курило О. Матеріали до української діалектології та фольклори­
стки. — К., 1928.
23. Кримський А. Ю. Звенигородщина з погляду етнографічного та
Діалектологічного. К., 1928. -Ч. 1; Матеріали до вивчення виробни­
чих об’єднань. Вип. 2. Чумаки. К., 1931; Український фольклор. К.,
І937 1938; Народна творчість., 1939-1941 рр.; Українські народні казки,
ісгенди, оповідання і речитативні вірші для дітей. — К., 1939; Иавроць
ний Б. О. «Гайдамаки» Т. Шевченка: Джерела. Стиль. Композиція. — К.,
І928;таін.
24. Самарин Ю. А. Украинский рсволюционньїй фольклор. // Совет-
I кий фольклор: Статьи и материальї, 1934. — Вьп. 1. — С. 53—80.
25. Листи з фашистської каторги. К., 1947; Українські народні
Казки, легенди, анекдоти. — К., 1957; Україна сміється: Сатира і гумор: В
і х т. — К., 1960. — Т. 3; Українські народні казки, байки, притчі та
анекдоти. — К., 1962; Народі Шевченко. — К., 1963; таін.
26. Богатьірев П.Г. Язьік фольклора// Вопросьі язьїкознания. 1973,
N-5.-С. 10.
353 Степан Мишанич
27. Куліш П. О. Простонародность в украинской словесносте. // Ос­
нова, 1862, січень, — С. 3.
28. Драгоманов М. П. Малорусскис пароднне предания и рассказьі.
— Кисв, 1876.-С. XXI.
29. Нечуй Левицький І. С. Українські гумористи та штукарі. // Зібр.
творів: В 10 т. К.: Наук, думка, 1966. — Т. 5. — С. 374.
30. Кримський А. Ю. Звснигородіцнна з погляду етнографічного та
діалектологічного, — С. 68.
31. Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст. — К., 1976. — С. 238, 251
і далі.
32. Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. (1582-
1588рр.).-С. 38 і далі.
33. Етнографічний вісник, 1925. — Кн. 1. — С 37-40; 1926. — Кн. 2. —
С. 68-77; Українська народна поетична творчість. Дожовтневий період. —
К., 1958. — Т. 1. — С. 303-333.
34. Гусев В. Е. Зстетика фольклора. Л., 1967. — С. 128-131;
Злиасов Л. Е. Устньїс рассказьі как жанр народного творчества // Ус-
тньїе рассказьі забайкальнсв о двух войнах. — Улан-Удз, 1956; Ярневс
кий И. 3. Устньїй расеказ как жанр фольклора. Улан-Удз, 1969; Гон-
чароваЛ. В. Устньїс расеказн Всликой О гечествешюй войнн. — Калинин,
1974.
35. Горькшї А. М. По Союзу Советов. // Собр. соч.: В 30-т. М.,
1952. Т. 17. С 180.
36. Емельянов Л. И. Проблемьі художсствснности устного расеказа//
Русский фольклор, 1960. — Т. 5. — С. 247 264; Емельянов Л. И. Мсто-
дологические принципи фольклористики. — Л., 1978. — С. 56 58.
37. Емельянов Л. И. Проблеми художсствснности устного расеказа.
-С. 264.
38. Азбелев С. Н. Соврсмснньгс устньїс расеказм. // Русский фольк­
лор, 1964, ї. 9. С. 132-177.
39. Там же.-С. 176.
40. Чистов К. В. ІІрозаичсскис жанри в систсмс фольклора.// Про-
заическис жанри фольклора народов СССР. — Минск, 1974. — С. 21 —
23.
41. Гусев В. Е. Зстетика фольклора. — С. 128— 131.
42. Гусев В.Е. Зстетика фольклора. — С. 129
43. Адамович А. М. В еоавторстве с народом. // Адамович А. М. О
современной военной прозе. — М., 1981. — С. 42 — 84.
44. Красвсдчсскис записки. — Чслябинск, 1962. — Вин. 1. — С. 146.
45.Чичеров В. II. Русское народнос творчество. — М.,1959.- С.458.
46. Гусев В. Е. Зстетика фольклора. — С. 129.
47. Бобкова В. С. Робітничий фольклор (допролстарський період
354
Поетика фольклорних жанрів
ми мюльного руху). // Українська народна поетична творчість. Дожовт-
111111111 період. — Т. 1. С. 753-757; Сухобрус Г. С. Казки, легенди,
Оповідання.// Українська народна поетична творчість. Радянський пері­
од К., 1958. — Т. 2. — С. 299-333.
18. І Іа Мінській конференції К. В. Чистов переглянув свою попередню
• і.к мфікацію, запропоновану ним на VII Міжнародному конгресі антро­
пологічних і етнографічних наук у Москві (1964 р.).Див.: Чистов К. В.
К вопросу о принципах классификации жанров устной народной прози.
м , 1964
49. Чистов К. В. ГІрозаические жанри в системе фольклора.- С.
‘І 23.
50. Там же.-С. 21-22.
51. Маркс К., Зтельс Ф. Об искусетве: В 2-х т. — М., 1970. — Т. 1. —
< 129.
52. Потебня А.А. Мисль и язик // Зстетика и позтика. — М.:
Искусство, 1976.-С. 196.
53. Маркс К. Конспект книги Льюиса Г. Моргана «Древнєє обще-
і тио». // Маркс К., Знгсльс Ф. Об искусетве. — Т. 1. — О 248.
54. Маркс К. Вступ (3 економічних рукописів 1857 — 1858 років). //
Маркс К., Зтельс Ф. Твори. —Т. 12. — С. 693.
55. Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени.
./І., 1978.-С. 161.
56. Там же. — С. 157.
57. Шкловский В. Б. О теории прози. — М.; Л., 1925. — О 57.
58. Кожинов В. В. Сюжет, фабула, композиция. // Теория литерату-
рьі: Основние проблеми в историчееком освещении. Роди и жанри
ііпсратури. — М, 1964. — С. 429.
59. Потебня А. А. Мисль и язик. — О 210.
(і0. ЯкубинскийЛ. II. О диалогической речи.// Русская речь. — Пг.,
І923.-Т.1.-С.122.
61. Див. докладніше: Якубинский Л. П. О диалогической речи. — С.
122 131; Харузина В. Н. Время и обстановка расеказьівания пове-
с і иовательннх произведсний народной словесности. // Ученне записки
І Іпститута истории, 1929. — Т. 3. — С. 47 — 57; Андроников И. Л. Я хочу
раї сказать вам: Рассказьі. Портрети. Очерки. Статьи. 2-сизд. — М., 1065.
(‘. 538; ЛурияА. Р. Язик и сознание. — М., 1979. — С. 201 210.
62. Якубинский Л. П. О диалогической речи. — О 147.
63. Волошинов В. М. Марксизм и философия язика. 2-е изд. — Л.,
1928. -С. 53.
64. ФранкоІ. Я. Всі рагіаг^еііШе. — С. 285. Курсив наш.— С. М
65. Кодузлл К. Иллюзия и действительность. — М., 1969, с. 260.
66. Потебня А. А. Мисль и язик. — С. 196.
355 Степан Мишанич
67. Потебня А. А. Из записок по тсории словесности. // Зстстика и
позтика. — С.370.
68. Билецкий А. И. В мастсрской художника слова. // Зібр. творів: В
5-ти т. К., 1966. — Т. 3. — С. 432.
69. Бахтин М. М. Проблеми рсчсвьіх жанров. // Зстстика словесно­
го творчества. М., 1979. — С. 257.
70. Див. детальніше: Бахтин М. М. Проблеми речевнх жанров. — С.
237-280.
71. Див.: Злиасов Л. Е. Устньтс рассказьі как жанр народного твор­
чества. — С. 53.
72. Щубин 3. А. Совремсниьгй русекий расеказ. — Л., 1974. — С.
174-175.
73. Бахтин М. М. Проблеми речевих жанров, — С. 256.
74. Брандес М. П. Стилистический аиализ. — М., 1971. — С. 99.
75. Мюнх Г. Беспредмстнос искусетво — ошибка против логики. —
М., 1965.-С. 16.
76. Бахтин М. М. Проблемьі речевнх жанров. — С. 267.
77. Тинянов Ю. Н. Архаистн и новатори. — Л., 1929. — С. 38.
78. Путилов Б. II. Историко-фольклорпнй процесе и зстстика фоль-
клора// Проблеми фольклора. М., 1971. — С. 17.
79. Шкловский В. Б. О тсории прози; Билецкий А. И. В мастсрской
художника слова. — С. 274-489; Гинзбург Л. Я. О психологичоской
прозс. Л., 1977; Гинзбург Л. Я. О литературном герое. Л., 1979.
80.ЧернишевскийН. Г. Избранние сочинения. — М.; Л.,1950.- С.
438.
81. Там же.
82. Селянський ярмарок / У запису Д. Яворницького. ІМФЕ, ф. 8-
К2, од. зб. 7. Арк. 173 201.
83. Нечуй Левицький І. С. Українські гумористи та штукарі: Етног­
рафічні образки й типи. // Зібр. творів: В 10-ти т. К.: Наук, думка,
1966.-Т. 5.-С. 356-446.
84. Нечуй Левицький 1. С. Українські гумористи та штукарі. — С. 374.
85. ІМФЕ, ф. 14-5, од. зб. 2. Арк. 23-25.
86. Добролюбов Н. А. Полпос собранис сочинений: В 6 т. — Т. 4, — С.
429.
87. Записав 1886 р. М. Білозсрський у м. Борзні (ІМФЕ, ф. 3-3, од. зб.
129, арк. 12).
88. Бажов II. Л. На главную улицу устного творчества. // Публици-
стика: Письма. Дисвники. Свсрдловск, 1955. — С. 106.
89. Див.: Динарів М. Народна гутірка з поводу коронації 1896 року. /
/ Етнографічний збірник, 1898. — Т. 5. — С. 1 -24.
90. Там же. — С. 1.
91. Кримський А. Ю. Звепигородіцина з погляду етнографічного та
356
Поетика фольклорних жанрів
діалектологічного. — Ч. 1. -С.54.
92. Там же.-С. 1-70.
93. Франко І. Я. Квестіонар для збирання місцевих переказів. //
ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 127. — Арк. 2.
94. Там же. — Арк. 4.
95. Франко І. Я. Всі рагіаг дспїііе. -.С. 285.
96. Гам же.
97. Кирилюк Є. II. До термінології українського літературознавства. /
/ Радянське літературознавство, 1971. — № 3. — С. 56 57.
98. Винокур Г. О. «Горе от ума» как памятник русекой художествсн-
ітГі речи.// Ученне записки Московского университета, 1960. — Вьш.
128, Ккн. 1.-С. 51.
99. Якубииский .77. /7. О диалогической речи. — С. 124.
100. Франко І. Я. Всі рагіаг ^спіліє. — С. 284.
101. Якубинский Л.П. О диалогической речи. — С. 119.
102. Чернишевский II. Г. Зстстические отношения искусетва к дей-
Ствительности. // Избр. соч. — М.; Л., 1950. — С. 418.
103. Там же. -С. 438.
104. Там же.
105. Науковий збірник. Львів, 1906. — С. 429.
106. Франко І. Я. Веі рагіаг ЈепіПє. — С. 287.
107. Там же.-С. 288.
108. Франко І. Я. Веі рагіаг цепІііе. — С. 286.
109. Детальніше про цс див.: Лавров Ф. І. Народні сатирики, гумори-
і ні та жартівники. // Народна творчість та етнографія, 1959. — № 4. —
С. 49 56.
110. Новиков В.II. О проблемо традициопного и индивидуального в
і овстской фольклористико, преимущественно в сказковедении: (Ответ В.
II Аникину). // Русекий фольклор, 1961. — Т. 6. — С. 63 — 80.
111. Основа, 1862, січень. — С. 3.
112. Там же.
113. Франко І. Я. Огляд праць над етнографією Галичини в XIX в. /
/ Вибрані статті про народну творчість. — К., 1955. — С. 241.
114. Франка І. Я. Всі рагіаг депШе. — С. 284.
115. ІМФЕ, ф, 15-3, од. зб. 185. — Арк. 333.
116. ІМФЕ, ф. 15-3, од. зб. 185. — Арк. 334.
117. Чернишевский II.Г. Зстстические отношения искусетва к дей-
і гвительности. — С. 437.
118. Франко І. Веі рагіаг Јепб1е. — С. 285.
119. Тинянов Ю.Н. Архаистн и новатори. — С. 38.
120. ГорькийА.М. По Союзу Совстов. — С. 180.
121. «1 коли я чесно аналізуватиму всю мою творчість, — говорив
357 Степан Мишанич
Остап Вишня, — завжди я наткнуся на спогади, на оте, на оте… отак я
чув, а це я бачив, а це хтось розповідав… Творить — народ! Моя задача —
показати, пікрсслити, пофарбувати (не у вульгарному смислі) те, що я
бачив» (див.: Остап Вишня. Думи мої, думи мої… Уривки з щоденника.
// Дніпро, 1957, № 2. — С. 100-101).
122. Кочерга І.А. Доповідь на І Всесоюзному з’їзді радянських пись­
менників. // Всесоюзний сьсзд советских писатслей: Стено-графичсс-
кий отчет. — М., 1934. — С. 471.
123. АдамовичА.М. В соавторстве с народом, — С. 53.
124. Там же. — С. 61.
125. Там же. — С. 27.
126. Там же. — С. 51.
127. Народні оповідання / Упорядк., прим, та передмова С.В.Миша-
нича.- К.: Наук, думка, 1983. — С. 420. Далі це джерело вказуватимемо
скорочено при цитаті (НО. — С.420).
128. ІІІиола — село за 40 верстов від Колодистого.- Прим. А.Кримсь­
кого. Тепер — місто, районний центр Черкаської області. — С.М..

Категорія: Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.