ЛІТЕРАТУРА І ПРИМІТКИ

/. Бібліографію видань і досліджень див.: Апдрієвський Ол. Бібліогра­
фія літератури з українського фольклору. Т.1 // Матеріали до історії
української етнографії. / Заред. акад. А.Лободи, — Т.1. ~ К. 1930; Бібліог­
рафія українського народознавства: У 3-х т. / Зібрав і впорядкував Ми­
рослав Мороз. — Львів: Ін-т народознавства НАН України. — Кн. 1-2, 1999;
Цей О. І. Українська народна балада. — К.: Наук, думка, 1986. — С. 4-56.
2. Нидерле Л. Славянскис древносте / Пер. с чешекого. — М.: Але-
тейа, 2000. — 592 с.
3. ВузігопX Зі. Т>7& оЬусга]оу у с!аупе] РоІ8се: Ґіек ХУІ-ХУПІ. — УУаг8гауа:
Рап8Іу. ІП8І. Ґі(іаҐп., 1976. Т. 1-2; його ж: Роївка ріезп 1ис1оуа: ҐіЬ6г. —
Кгаколу: В.сі. (ВіЬІіоІека паттк1оуа. 8сгуа 1, N 26). — 119 8.
483 Степан Мишанич
4. Коїезза Р. Карпатський цикл народниїх пісень (спільних лемкам,
словакам, моравським чехам і полякам) //8Ьогпік ргасі 1 уезсіа кіоуашкусп
піо1о§й V Ргахе.1929.-РгаЬа, 1932.
5. Де Воллан Г.А. Угрорусскиее народньїе песни // Записки импера-
торского русского географического общества. — ї. XIII, вьш. І. — Спб.,
1885; Врабель М. Русский соловей. Собранис народних песен на разнмх
угро-русских наречиях. — Ужгород, 1890; його ж: Угро-русские народ­
ньїе спеванки. — Будапешт, 1900; Панькевич І. Великодні ігри й пісні
Закарпаття // Матсріалии до етнології й антропології. — Тт. ХХІ-ХХІІ.
— Львів, 1929; Колесса Ф. Народні пісні з Галицької Лемківщини /
Тексти й мелодії, зібрав, упорядкував і пояснив др. Ф.Колесса II Етног­
рафічний збірник. — Т.ХХХІХ-ХЬ, 1929; Головацкий Я. Народньїе песни
Галицкой и Угорской Руси. Ч. І-ІН.— М., 1878; ГнатюкВ. Етнографічні
матеріали з Угорської Руси. — Т. III // Етнографічний збірник. — Т.ІХ. —
Львів, 1900; Верхратський М. Знадоби до пізнання угро-руських го­
ворів // Записки наукового товариства. — Т. 44. — Львів, 1901; Колесса
Ф. Народні пісні з південного Підкарпаття. Тексти і мелодії / Наук. зб.
Товариства «Просвіта» в Ужгороді, 1923 та ін.
6. Див.: Франко І. Студії над українськими народними піснями
(аналіз циклу історичних балад) // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. — Т.
42. — К.: Наук, думка, 1984; ЛинтурП. Закарпатские народньїе сказання
о Королевиче Марко// Советская зтнография, 1955. № 1; Мишанич
С.В. 1 Іорівняльпе вивчення епосу українського та південнослов’янських
народів // Народна творчість та етнографія. 1974. № 4. — С. 24-37, та
ін.
7. Колесса Ф. Карпатський цикл народнихз пісень. — С. 113.
8. Колесса Ф.М. Балада про дочку-пташку в слов’янській народній
поезії// Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. — К.: Наук, думка, 1970. —
С. 109-163.
9. Сербский зпос. Редакция, иселедование и комментарии Н.Кравцо
ва. — М.; Л: Асасіетіа, 1933; його ж: Идейное содержанис сербского
зпоса // Славяпский фольклор, материальї и иселедования по истори-
ческой пародіюй ноззии славян. — М.: АН СССР, 1951; його ж: Роль
народного зпоса в развитии сербской литературьі / Доклад на V меж-


Loading...