Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

ЛІТЕРАТУРА І ПРИМІТКИ

/. Бібліографію видань і досліджень див.: Апдрієвський Ол. Бібліогра­
фія літератури з українського фольклору. Т.1 // Матеріали до історії
української етнографії. / Заред. акад. А.Лободи, — Т.1. ~ К. 1930; Бібліог­
рафія українського народознавства: У 3-х т. / Зібрав і впорядкував Ми­
рослав Мороз. — Львів: Ін-т народознавства НАН України. — Кн. 1-2, 1999;
Цей О. І. Українська народна балада. — К.: Наук, думка, 1986. — С. 4-56.
2. Нидерле Л. Славянскис древносте / Пер. с чешекого. — М.: Але-
тейа, 2000. — 592 с.
3. ВузігопX Зі. Т>7\& оЬусга]о\у \у с!а\упе] РоІ8се: \Ґіек ХУІ-ХУПІ. — УУаг8га\уа:
Рап8І\у. ІП8І. \Ґі(іа\Ґп., 1976. Т. 1-2; його ж: Роївка ріезп 1ис1о\уа: \ҐіЬ6г. —
Кгаколу: В.сі. (ВіЬІіоІека паттк1о\уа. 8сгуа 1, N 26). — 119 8.
483 Степан Мишанич
4. Коїезза Р. Карпатський цикл народниїх пісень (спільних лемкам,
словакам, моравським чехам і полякам) //8Ьогпік ргасі 1 уезсіа кіоуашкусп
піо1о§й V Ргахе.1929.-РгаЬа, 1932.
5. Де Воллан Г.А. Угрорусскиее народньїе песни // Записки импера-
торского русского географического общества. — ї. XIII, вьш. І. — Спб.,
1885; Врабель М. Русский соловей. Собранис народних песен на разнмх
угро-русских наречиях. — Ужгород, 1890; його ж: Угро-русские народ­
ньїе спеванки. — Будапешт, 1900; Панькевич І. Великодні ігри й пісні
Закарпаття // Матсріалии до етнології й антропології. — Тт. ХХІ-ХХІІ.
— Львів, 1929; Колесса Ф. Народні пісні з Галицької Лемківщини /
Тексти й мелодії, зібрав, упорядкував і пояснив др. Ф.Колесса II Етног­
рафічний збірник. — Т.ХХХІХ-ХЬ, 1929; Головацкий Я. Народньїе песни
Галицкой и Угорской Руси. Ч. І-ІН.— М., 1878; ГнатюкВ. Етнографічні
матеріали з Угорської Руси. — Т. III // Етнографічний збірник. — Т.ІХ. —
Львів, 1900; Верхратський М. Знадоби до пізнання угро-руських го­
ворів // Записки наукового товариства. — Т. 44. — Львів, 1901; Колесса
Ф. Народні пісні з південного Підкарпаття. Тексти і мелодії / Наук. зб.
Товариства «Просвіта» в Ужгороді, 1923 та ін.
6. Див.: Франко І. Студії над українськими народними піснями
(аналіз циклу історичних балад) // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. — Т.
42. — К.: Наук, думка, 1984; ЛинтурП. Закарпатские народньїе сказання
о Королевиче Марко// Советская зтнография, 1955. № 1; Мишанич
С.В. 1 Іорівняльпе вивчення епосу українського та південнослов’янських
народів // Народна творчість та етнографія. 1974. № 4. — С. 24-37, та
ін.
7. Колесса Ф. Карпатський цикл народнихз пісень. — С. 113.
8. Колесса Ф.М. Балада про дочку-пташку в слов’янській народній
поезії// Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. — К.: Наук, думка, 1970. —
С. 109-163.
9. Сербский зпос. Редакция, иселедование и комментарии Н.Кравцо
ва. — М.; Л: Асасіетіа, 1933; його ж: Идейное содержанис сербского
зпоса // Славяпский фольклор, материальї и иселедования по истори-
ческой пародіюй ноззии славян. — М.: АН СССР, 1951; його ж: Роль
народного зпоса в развитии сербской литературьі / Доклад на V меж-
дународиом сьезде славистов // История, фольклор, искусетво славянс­
ких народов. — М.: АН СССР, 1963; його ж: Славянская народная баллада
// Кравцов Н.И. Проблеми славянского фольклора. — М.: Наука, 1972.
— С. 167-200; його ж: Баллада «Муж-солдат в гостях у женьї» // Фоль­
клор как искусетво слова. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1966, та ін.
10. Путилов Б.Н. Исторические балладьі в сборниках Вука Стсф.
Караджича. — Београд, 1964. — 8У. 4. — 8. 403-410. його ж: Славянская
историческая баллада. — М.; Л.: Наука, 1965; його ж: Типологическая
484
Порівняльні студії
обіцность и исторические связи в славянских песнях-балладах о борьбе
с татарским и турецким игом // История, фольклор, искусетво славянс­
ких народов. — М.: АН СССР, 1969. — С. 413-442;та ін.
//. 81оуепзке Гиаоуе Ьаіаау / Ваіаау гояЬіега! а кШеїіи парізаі Іігі ІІогак. —
Вгаїікіауа: 81оуешкеууаауаіеі’яіуокгакпе] ІіІегаШгу, 1956. (далі Горак).).
12. Лінтур II. Народньїе балладьі Закарпатья // Вопросьі литерату-
рьі, 1958. — № 5. — С. 126-151; його ж: Народньїе балладм Закарпатья
и их западнославянскисс связи. V міжнародний з’їзд славістів. — К.: АН
УРСР, 1963; його ж: Украинская балладная песня о сестре-отравитель-
нице и се славянскис связи // Тезиси докл. и сообщ. к XIX научи,
конф. Серия литературоведсния. — Ужгород, 1965. — С. 84-89; його ж:
Балладная песня и обрядовая поззия // Русский фольклор, 1965. — Т. 10.
— С. 228-236; його ж: Основні проблеми вивчення української баладної
пісні // Слов. літературознавство і фольклористика, 1967. — Вип. 3; його
ж: Нові записи баладної пісні про сестру-чарівницю: Проблема поход­
ження баладної пісні // 5Іауіа, 1968. — 7.. 1. — С. 59-82; його ж: Балладная
песня и народная сказка // Слав’янський фольклор. — М., 1972. — С.
164-180.
13. Зілииський О. Про взаємовідносини між українськими, чеськими
та словацькими народними піснями // 3 історії чехословацько-українсь­
ких зв’язків. — Братіслава: 8АУ-8УКБ, 1959.- С. 198-252;ШуткуіОгезі.
8Іоусп5ка Гиаоуа Ьаіасіа V іпіегеїпіскот копіехіе. Уісіаіа УЕОА, уісіауаіеізгуо
8Іоуспякеі акааетіе уіеи, У Вгапзіауе, 1978. -438 8. (далі — Шуткуі О.)
14. Украаїнські народні пісні Прятівського краю. — Кн.І / Упорядк.
Юрій Костюк. — Пряпіів, 1958. — Кн.П / Упорядк. Юрій Цимбора. ~
Пряпіів, 1963.
/5. Богатирев П. Пскоторьіе задачи сравнитсльного изучения зпоса
славянских народов. IV мсждународиьій сьсзд славистов. Доклади. —
М.: АН СССР, 1958. Див. також: Вогатьірев П. Нскоторьіс зпические и
лирозпическис песни западннх славян // Зпос славянских народов /
Хрестоматия под обіцей рсд. проф. П.Г.Богатирева. — М.: Учпедгиз,
1959; його ж: Словацкие зпические рассказьі и лирозпические песни /
Збойиицкий цикл. — М.: АН СССР, 1969, таін.
16. Жирмунский В.М. Зпичсскос творчество славянских народов и
проблеми сравнитсльного изучения зпоса. IV междуиародннй сьсзд сла­
вистов. Доклади. — М.: АН СССР, 1958. — 145 с; його ж: Зпическое
творчество славянских народов и проблеми сравнитсльного изучения
зпоса // IV междуиародннй сьсзд славистов. — Т.І. Проблеми славянс­
кого литературоведсния, фольклористики и стилистики. — М.: АН СССР,
1962.
17. 81оуешке Іисіоуе Ьаіасіу. Ваіаау гогЬіегаІ а кїисііи парікаї Лгі Ногак. —
ВгаІІ8ІауаД956.
485 Степан Мишанич
18. Див.: ПутиловБ. II. Славянская историческая баллада. — С.8.
19. Уаг%уах Га}ох. Киїаіаяок а перЬаІІасіа когеркогі ІогіепеїеЬеп/ — Ч.
І-ІІ. — Будапешт: Еіпо§гарпіа, 1960. — № 2,3,4. — Ч. III (німецькою мовою)
— Будапешт: Асіа Еіппо§гарЬіа, 1962, — Т. IX, Газе. 1-2. — Ч. IV. Буда­
пешт: ЕіпоЈгарЬіа, 1962, №2; Кориіу рауа, гориіі. Ма§ауаг перЬаІІасіак Є8
Ьаііасіаз сіаіок, а Ьеуегеїо, а уаіо^аіаз ез ]е§уге1ек, Схапайі Ітге е$ Уащуав
Ьа]ои кого» типкаіа. — Вис!аре8І, 1954; Уаг§уах Ьа/оа. Ва11ас!а8-копуу. —
Вис1аре8І: 2епетикіас1о, 1979.
20. ДИВ., наприклад: 7,іїуткі) Огеаі. 81оуеп8ка Гисіоуа Ьаіасіа у
іпіегеіпіскот копіехіе.
21. Франка І. Студії над українськими народними піснями (сюжети:
Іван і Мар’яна; Батько продає дочку турчинові; Браг продає сестру
турчинові; Турчин купує сестру-полоняпку; Тскіца в полоні у зятя).
22. Путилов Б.II. Славянская историческая баллада.
23. Пародньїе песни Галицкой и Угорской Руси, собранньїе Л.Ф.Го
ловацким. — Ч. 1. — М., 1878. — С. 83-84; — Ч.1І. — С. 708-710 (далі —
Головацький Я.); Народні пісні з Галицької Лсмківщини / Тексти й
мелодії зібрав, упорядкував і пояснив Філарет Колесса II Етнографіч­
ний збірник. — Тт. ХХХІХ-ХЕ. — Львів, 1929. — С. 420 (№ 563Ь); Ук­
раїнські народні пісні Пряшівського краю — Кн. 1. / Упор. Костюк Ю. —
Пряшів, 1958. — Кн. II / Упор. Ю.Цимбора. ~ ІІряшів, 1963. — Ки.ІІ.
(далі — Костюк — Цимбора). — С. 413-414; Шмайда М. З народної
пам’яті / Додаток до жури. «Дукля». — Пряшів, 1970. — С. 8-10; Мелі
херчик А. Слов’янсько-україпські відносини в розбійницькому фольк­
лорі // З історії чехословацько-українських зв’язків. — Братіслава,
1959; 8ихіІ Р. Могаувке пагосіпі ріале 8 пареуу. Вгпо, 1860, № 112 (далі
8шіІ Р.); Богатьірев П. Словацкие народньїе разбойничьи песни и балла-
дьі. — М.: Худож. лит-ра, 1976; 7Лушкі/ Огехі. 81оусп8ка Гисіоуа Ьаіасіа У
іпісгеіпіскот копіехіе. С. 113-117; Балади: кохання та дошлюбні взаєми­
ни / Упорядк. О.І.Дей, А.Ю.Ясенчук (тексти), А.І.Івиницький (мелодії).
К.: Наук, думка, 1987 (далі Балади 1987). С. 36-37), та ін.
24. 8ихіІ Г.,№ 112.
25. 8іо 8Іоуеп8кусЬ ІисІоуісЬ Ьаііасі / 8о8Ьіега1 а иргауіі К.А.Меа\еску. —
ВгаІІ8Іауа, 1923 (далі- Медвецький К). С. 16-17; Горак ї. С. 223-224.
26. 8ихіІ Г.,№ 112.
27. Горак І. 1956.-С. 223.
28. Етнографічні матеріали з Угорської Руси / Зібрав Володимир
Гнатюк. — Т.ІІІ // Етнографічний збірник. — Т.1Х. — Львів: НТШ, 1900
(далі — Гнатюк В. — 1900) — С. 128.
29. Головацький Я. ~ Ч. II. — С.708-710.
30. Із польових записів ІІ.Лінтура, які передала в наше розпоряджен­
ня дружина вченого — Василина Василівна Лінтур, за що складаємо ро­
дині Лінтурів щиру подяку.
486
Порівняльні студії
31. Головацький Я. — Ч. II. — С. 710-711; Костюк — Цимбора. ТЛІ. —
С. 426-427; Горак ї— 1956. — С. 137-138; Українські народні пісні Східної
Словаччини. — Т. III / Записав і упорядкував Андрій Дулеба. 11 [ряіПІВ |:
Словацьке педагог, тов-во, 1977. — Кн. III (далі -Дулеба). — С. 24-25; 40-
42; Медвецький К. — С. 48; 49; Лінтур II. — 1956. — С. 85-91; Мишанич
С. -1981.-С. 151-152, № 113; Балади — 1987. — С. 206-209; та ін.
32. Головацький Я. — Ч. І. — С. 710-711.
33. Линтур II. В. Народньїе балладьт Закарпатья и их западносло-
вянскис связи. Доклади совстской делегации. V международньїй сьсзд
славистов. (София, сентябрь 1963 г.). — К.: АН УССР, 1963. — С. 32-33.
34. Франко І.Я. Жіноча неволя в руських піснях народних // Фран
ко І.Я. Зібр. творів: В 50 т. — Т. 26. — К.: Наук, думка, 1980. — С. 210-253.
35. Пісні Поділля / Упорядк., вст. статті і прим. С.В.Мишаиича. —
К.: Наук, думка, 1976. — С. 307.
36. Историчсскис песни малоруського народа с об-ьяснениями Вл.Ан­
тоновича и М.Драгоманова. — Т.1. — К., 1874. — С.58-69.
37. Народні балади Закарпаття / Запис та впорядкування текстів,
вступна стаття і прим. П.В.Лінтура. ~ Ужгород: Закарпатське обл. вид-
во, 1959; Лінтур II. — 1966. — С. 109-114
38. Мишанич С. — 1981. — С. 360-376.
39. Балади — 1988. — С. 450-455
40. Балади — 1988. — С. 509.
41. Вухігоп ^. Ріехпі о /Ьо)піки і іе§о гопіє // Ргасе і таїегіаіу
апІгоро!о§ісгпе і еІпо§гаПсгпе. Шагсгатеа, 1925. Т. 4. 8. 59-93.
42. Гнатюк В. Словацький опришок Яношік в народній поезії //
Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість // Упор., вст. стаття
та прим. М.Т.Яценка. — К.: Наук, думка, 1966. — С. 96- 137.
43. Коїехж Г. Карпатський цикл народних пісень (спільних лемкам,
словакам, морав-ським чехам і полякам) //1 8)е7СІ 8Іоуап8кусЬ П1о1о§и у
Ргате. 1929; його ж: Українська усна словесність. Львів, 1938. — С. 616-
617.
44. Ногаїек Кагеї. 8іис1іе о 8Іоуап8ке ІІСІОУЄ рое/іі. РгаЬа: 8іа1пі
рес!аЈо§іске пакіасіаіекіуі, 1962.
45. Див. про цього співака детальніше у кн.: З гір карпатських: ук­
раїнські народні пісні-балади / Упорядк., підгот. текстів, вст. стаття,
прим, і словник С.В.Мишаиича. — Ужгород: Карпати, 1981. — С.425 (далі
— Мишанич С).
46. Із нашого архіву. Варіант друкується вперше. Якщо врахувати, що
кожний рядок співається двічі, то відповідно, пісня за торивалістю вико­
нання подвоюється.
47. Фольклорні матеріали з отчого краю / Зібрали Василь Сокіл
та Ганна Сокіл. У ноти завела Лариса Лукашенко. — Львів: Інститут
народознавства НАП України, 1998. — С.230-232.
4X7 Степан Мишанич
48. Горак Ї.-С. 109-110.
49. Див.: КоІЬегз О. Рокисіе, 1857. — С. 13-26 (опубліковано 27 варі­
антів); Сегпік. — С. 119-123, та ін.
50. 8шіІ Р. — С. 94-96; ЕгЬеп К. Різпе пагосіпі. — Т. II. — С. 339-400; Коїїаг
^. №пхіпе гріе\уапку. —ТЛІ. С. 63-64; 2.йуюку} О. С. 161-165 (4 варі­
анти); ГоловицькийЯ. — Ч.П. С. 7299-730; Гнатюк В. Етнографічні мате­
ріали з Угорської Русі. — Т. III. — С. 115-117; Лїнтур П. — 1966. — С.
115-116; Мишанич С. — С. 316-319, та ін.
51. Коїїаг У. Мигайте гріеюапку. Т. II. — С. 63-64; 8шіІ Р. — С. 94-96;
ЛінтурП.-Ш(і.-С.\\5-\\1;7лІуткуіО.-С 161-165; Мишанич С. — С.
316-318.
52. Лїнтур II. — С. 115 116; Мишанич С. — С. 316-319.
53. Див.: Антонович Драгоманов. — С. 314-327; Созонович І. Песни о
девушке-воине и бмлиньї о Ставре-Годиновиче / Исслсдование по ис-
тории развития славяно-русского зпоса. — Варшава, 1886; Кржижановс
кий Ю. Девушка-юноша (К истории мотива «псремсна пола») // Русский
фольклор. — Т.УІІІ. Народная поззия славян. М.; Л.: АН СССР, 1963. —
С. 56-66;
54. Песни, собранньїе II.В. Киреевским. Изданьї Обществом любите-
лсй российской словесности при Московском университете / Под рсд.
В.Ф.Миллера и М.Н.Сперанского. — М., 1991; вьіп. II, ч. 1. Песни нсо-
брядовьіе. — М., 1918-1929. — № 1449.
55. Антонович Драгоманов. — С. 27-28; Лукашсвич П. — С.866-87.
56. Гнатюк В. Етнографічні матеріали з Угорської Русі. — Т.ІІІ. — С.
135, № 8; Колесса Ф. — С. 114-115; Лїнтур II. — 1966. — С. 165-167, та ін.
57. РоЬка сріка Ііклоуа / Оргасоуаі 8іапі$1ау Сгегпік. \Угос1а\у
Кгакош, 1958. С. 275-276. (далі Сгегпік 8.)
58. Коїїаг ^ап. Иагосіпіезріеуапку. ВгаІІ8Іауа, 1953. Т. II. -С. 17-19;
8іо $1оуеп$кусп Іисіооуусп Ьаііас! / 8о8Ї>іега1 а иргауіі К.А.Меа»уескі.
ВгаІі»1ауа, 1923. -С. 133-134; Горак ї. С. 11167-169.
59. 8ихіІРг. Могаукке пагосіпі рікпе 8 пареуу. Вгпо, 1860. — С. 104-105,
№ 109.
60. Українські народні пісні в записах Зоріана Долети Ходаковського
/ Упорядкування, текстологічна інтерпретація і коментарі О.І.Дея. — К.:
Наук, думка, 1974. — С. 651-652; Русский соловей. «Народная лира» или
собрание народних песней на разпьіх угро-русеких наречиях / Собрал и
издал М.А.Врабель. — Унгвар [Ужгород], 1890. — С. 125-126; Етнографічні
матеріали з Угорської Руси / Зібрав В.Гнатюк. ~ Т. III // Етнограф­
ічний збірник. — Т.9. — Львів, 1900. — С. 76-77; Українка Леся. Зібр. творів:
В 12 т. — Т.9; Записи народної творчості: пісні, записані з голосу Лесі
Українки / Упорядк. та прим. О.І.Дея і С.Й.Грици. — К.: Наук, думка,
1997. — С. 15-16; Белорусские песни с подробньїми обг>яснениями их
творчества и язьїка, с очерками народного обряда, обьічая и всего бьгга
488
Порівняльні студії
/ Изд. П.Бессонов издержками Общсства любителем российской словес­
ности. — М., 1871. — № 73; Матсриалн для изучения бьпа и язьїка русеко-
го населення северо-западного края, собранньїе и привсденпьіе в порядок
П.В.Шейном: Бьттовая и семейная жизнь белоруссов в обрядах и пес
нях. — Т. І, ч.1 // Сборник отделсиия русекого язьїка и словесности
Акадсмии наук, 1887. — Т. І, ч. І. №238; Романов Е.Р. Белорусский сборник.
Т.І. Губ. Могилсвская. — Вьт. 1 и 2. Песни, пословицм, загадки. — К., 1885. —
С.33-34; Гомельскис народньїс песни (белорусские и малорусекие) /
Записаньї в Дятловичсской волости Гомсльского уезда Могилевской губ.
З.Ф.Радчеико II Зап. Рур. Гсогр. Обтцсства по отделению зтнографии. —
Спб., 1888. — Т. XIII. Внп. 2. — С.22; Рейоготкі М. ЬисІЬіаІогшкі. Маїегіаіу
(1о еІпо§гаПі кІоуіапккеЗ /^готасігопе \у ІаІасЬ 1877-1905.- Т. V. РІЄ8ПІ. \Ґ-
\уа, 1958,№ 16386,2014; Смирнов ІО.И. Зтшка Полссья: (По записям 1975
г.) // Славянский и балканский фольклор. — М., 1981. — № 10, 11.
61. Із архіву П.Лінтура.
62. Русалка Дністровая (Фотокопія з видання 1837 р.) / Вст. стаття
О.І.Білецького. — К.: Дніпро, 1972. — С. 15-17; РаиІіТ.. — Т. II. — С. 171-
172; Антонович-Драгоманов. — Т. І. — С. 138; 314-315.
63. Див.: Песни, собранньїе П.В.Киреевским. Новая серия. Изданис
общсства любитслей российской словесности при Московском универ­
ситете / Под рсд. В.Ф.Миллера и М.Н.Спсранского. — Вьт. II. — Ч, 1.
Песни нсобрядовьте. — М., 1918-1929. — № 1449.
64. Гнатюк В. — Т.ІІІ. — С. 138; Костюк — Цимбора. — Т. II. — С. 373-
374.
65. Ногак ^. ЕІуосІ // 81оуешке Гисіоуе Ьаіасіу / Ваіасіу хогЬіегаІ а 8Іис1іи
паріваї Лгі Ногак. — ВгаІІ8Іауа: 81оуеп8ке уус1ауаІеГ8Іуо кгакпе] Іііегаїигу,
1956.-8.25.
бб.Чернік С- С.273.
67. Горак ї. -С. 109-110.
68. Гнатюк В. — 1900. — С. 138. Тут же знаходимо досить вичерпну
вказівку на публіковані на той час варіанти пісні.
69. Із особистого архіву П.Лінтура.
70. Головацький Я. — Ч. І., від. І. — С. 252-253; Гнатюк В. — Т.ІІІ. — С.
130-131; Колесса Ф. Народні пісні з Галицької Лсмківпшни. — С. 382, №
452 а; — С. 398, № 493 г.
71. Коллар Я. — ТЛІ. — С. 19-20, № 5; Горак ї. — С. 123 125.
72. Сушил. — С. 101-102, № 105; ЕгЬепК. Різпс пагосіпі. Т. II. С. 22-
29, № 158.
73. Про фольклорного героя Матяіпа Корвіна див. розлогу працю
Зснона Кузслі: Кузеля 3. Угорський король Матвій Корвін в слов’­
янській усній словесності. Розбір мотивів, зв’язаних з його іменем //
Записки Наукового товариства ім. Т.Шевченка. — Львів, 1905. — Тт. ЬХУП,
ЕХУШ, ЕХІУ.
489 Степан Мишанич
74. Кольберг О. — ТЛІ. — № 159; — Т. XVI. — № 450; Бистрот. — С.
121. — № 42 та ін. Гнатюк В. — Т.І1І. — С. 64; Костюк — Цимбора. — С.
379; Сушил. — С. 156; Бартош. — С. 90-91;
75. Сушил. — С. 163. — № 174; Горакї. ~ С. 170-171.
76. Колесса Ф. — 1929. — С. 401, № 495.; Костюк Цимбора. — Т. II. —
С. 403-404; ЛінтурП. — 1966. — С. 167-168; Мишанич С. — 1981. — С. 260,
таін.
77. Горакї. -С. 170-171.
78. Лінтур II. — 1966. — С. 167-168.
79. Чубинский II. Трудм зтнографичсско-статистичсской зкспсдиции
в Западно-Русский край… — Т.У. — С-Пб, 1874. — С. 815, 817.
80. Горак І. — С. 165-166. — № 23; Костюк — Цимбора. — ТЛІ. — С.
201; Лінтур — 1966. — С. 176; Мишанич С. — С. 299-300. № 243;
Зілинський О. — С. 281-284, та ін.
81. Записав 1966 р. II.Лінтур у с. Колочава, Міжгірського р-ну За­
карпатської обл. від Марії Ситар. Із архіву дослідника.
82. Зілинський О. — С. 281-282.
83. Із польових записів Ц.Лінтура.
84. РІЄ8ПІ Іікіоше 2 роїккіецо 81гу;ка. Т. II. Кгакоу, 1938. — 8. 44.
85. Див.: Кольберг О. — 1857. — С. 262-263. № 32; Кольберг О.
Т.ХУІ.- С.293. №478; Чернік.- С. 157-160, та ін. На численні
ПОЛЬСЬКІ варіанти балади вказує Я.Бистронь у студії: Ріевгїокгакошіапсе
// Моподгаїїе роїєкісп рісхпі Іисіошусп. —№ 2. Ргасе і та1ег]а1у апігороіо^ісгпо-
агсЬеоІоцісгпе і еиіо§гаГіс7,пе. Т. II. 8. 11-28.
86. Цит. за їси.: Ногаїек Кагеї. 5іисІіе о зіоуапзке Іісіоуе росхіі. — Ргапа:
Зіаіпі рссіа^оціске пакіадаїеіяіуі, 1962. С. 35.
87. Кожний рядок пісні викопується двічі.- Зап..

Категорія: Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.