Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

3. Монографія «Усні народні оповідання: Питання поетики», докторська дисертація та збірники українського фольклору

Етапною не лише в особистій науково-дослідницькій діяльності,
але й для всієї української фольклористики, принаймні тієї її великої
частини, яка стосується прозової творчості, стала праця вченого «Усні
народні оповідання: Питання поетики»™. Такого глибокого, багатопроб-
лемного і висококваліфікованого аналізу цього жанру української фоль­
клорної прози ще не було. Кожен висновок переконливо аргументований.
Відчувається всебічна обізнаність автора як із джерелами, так і з попе­
редніми спробами їх наукового осмислення.
Сказане стосується не окремих, а всіх розділів монографії: «Спе­
цифіка відображення дійсності в народних оповіданнях», «Мовленсві
ситуації і різновиди усних оповідань», «Поетика народної белетристики
(система тональностей)» та «Взаємозв’язки усних оповідань і фольк­
лорної прози».
Не можна не відзначити високої культури наукової думки та
добірної, але не збідненої мови. Практично майже кожен абзац є новим в
українській науці. Книга відразу після виходу з друку стала тією осно­
вою, на яку спиралися як на особливо авторитетне науково-пізнавальне і
методологічне джерело всі пізніші серйозні дослідники дотичної про­
блематики. Цього значення розглядувана монографія не втратила й на
початку XXI сторіччя. Мало того, її вагомість збільшується. Навіть вис­
ловлюються непоодинокі думки про доцільність доповнення і переви­
дання монографії.
Напрочуд вчасно вона побачила світ і загострила увагу саме до
народних оповідань. Не без її впливу після відновлення національної
незалежності України 24 серпня 1991 року спалахнула потужна хвиля
записування і публікації розповідей про визвольну боротьбу ОУН і
УПА. А таких зразків зараз побутує без жодного перебільшення в
Україні мільйони. Приблизно тс ж саме можна стверджувати й про
перекази про українських повстанців 1940-1960-х років. Для кваліфі­
кованих збирачів і дослідників названого тематичного пласту украї­
нського фольклору монографія С.Мишанича «Усні народні оповідання»
служить настільною книгою, нерозлучним порадником у праці. Не мен-
505 Григорій Дем’ян
шою популярністю користуються й обидва випуски дещо відмінних
між собою збірників «Народні оповідання» в упорядкуванні того ж
ученого74.
Жаль тільки, що далеко не всі записувачі і видавці оповідного
фольклору, особливо ж повстанської мемуаристики, не дотримуються
тих наукових засад, які протягом сторіч утверджували українські вчені,
а в останній період — власне Степан Мишанич.
На основі цієї монографії С.Мишанич підготував на таку ж тему
докторську дисертацію з фольклористики75. 24 лютого 1989 року члени
спеціалізованої ради Д 063.06.11 по захисту дисертацій на здобуття
вченого ступеня доктора наук при Московському державному універ­
ситеті ім. М.В.Ломоносова після ґрунтовного обговорення та блискучих
відповідей претендента одностайно проголосували за надання українсь­
кому дослідникові цього звання.
Багато праці віддав учений також упорядкуванню та підготовці
до друку, окрім уже названих, інших збірників фольклору. Особливу
увагу при цьому звертає і на можливість їх використання учнівською
молоддю. Зацікавлено зустріла українська громадськість, перш за все
науково-фольклористична, вихід у світ таких праць, як «З гір Карпатсь­
ких: Українські народні пісні-балади»7(і, «Українські народні пісні в запи­
сах СофіїТобілевич»77, «Народні думи»78, «Змієві вали»74, «Українські
прислів’я та приказки»80. У співавторстві з Олсксандрою Бріциноюта
Галиною Довженок Степан Мишанич підготував антологію оповідного
фольклору «Калинова сопілка»81. На її основі створено і в 1998 році
опубліковано практично повторне видання з такою ж назвою82, чим засв­
ідчено і науковий рівень, і потребу цієї праці.
Для серії «Українська народна творчість» ще понад десять років
тому Степан Мишанич підготував узагальнююче видання голосінь. Звер­
стана підсумкова праця, ЩО є найціннішою з усієї літератури, присвяченої
цьому жанрові, вже друге десятиріччя через відсутність коштів лежить
у видавництві «Наукова думка», чекаючи на вихід у світ.
Перелічені збірники стали вагомим надбанням української фоль­
клористичної науки, широко використовуються в читальнях «Просвіти»,
гуртками художньої самодіяльності, в загальноосвітніх і вищих шко­
лах України, сприяють відродженню духовості та національній консолі­
дації.
Разом із прокоментованою монографією та докторською дисерта­
цією все цс є основним вкладом Степана Мишанича в національну фоль­
клористику, її значним і незаперечним збагаченням у період праці в
1МФЕ АП УРСР. Але на тому його діяльність далеко не завершується.
Практично, це був лише перший її етап, етап важливий і результативний,
але не єдиний..

Категорія: Степан Мишанич. Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 1.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.